Регулювання бюджетних видатків в Україні

Згідно із Законом України «Про бюджетну систему України» бюджет — це план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здій­снюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим та місцевих бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюд­жетної системи України, є зведеним бюджетом України, який використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання економічного і соціального роз­витку України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує рес­публіканський та районні бюджети, а також міст рес­публіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.

Бюджет області об'єднує обласний бюджет, районі та бюджети міст обласного підпорядкування.

Бюджет району об'єднує районний бюджет, міст район­ного підпорядкування, селищні та сільські бюджети.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, районній у місті Раді на­родних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищ, сільських населених пунктів об'єднуються відповідно у бюджеті міста чи району в місті, Радам на­родних депутатів, яким зазначені пункти підпорядковані.

Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Дер­жавний бюджет України. Кошти республіканського бюд­жету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів. До Держав­ного бюджету України не включаються видатки, які не передбачені законами України.

Розподіл видатків між бюджетами здійснюється від­повідно до Закону України «Про бюджетну систему».

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку.

Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінан­сування мережі підприємств, установ, організацій і ор­ганів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населен­ня й інших заходів, що не належать до видатків розвитку. У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених вище об'єктів із зазначенням усіх факторів, які вплинули на об­сяг видатків.

Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінан­сування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема:

• фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;

• фінансування структурної перебудови народного господарства;

• субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Забороняється використання бюджетних коштів для фінансування позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди можуть бути утворені за рахунок надходжень від необов'язкових платежів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших небюджетних джерел.

Державний бюджет України передбачає видатки на:

• фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання та підвищення життєвого рівня на­роду, заходів щодо соціального захисту населення;

• фінансування здійснюваних установами та орга­нізаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охоро­ни здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, со­ціального забезпечення, що мають загальнодержавне зна­чення;

• фінансування виробничого і невиробничого будів­ництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійснюються відповідно до загальнодер­жавних програм;

• оборону;

• охорону навколишнього природного середовища;

• утримання правоохоронних і митних органів, подат­кової, захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служб;

• утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;

• здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополі­тичної діяльності;

• дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

• виплату всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян, які постраждали від Чорнобильської ка­тастрофи, виплату допомоги по безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незай­нятого населення та заходи для створення додаткових ро­бочих місць;

• утворення державних матеріальних і фінансових ре­зервів;

• обслуговування внутрішнього та зовнішнього дер­жавних боргів і їх повернення;

• інші заходи, що фінансуються з Державного бюдже­ту України відповідно до законів України.

У Державному бюджеті України передбачається ре­зервний фонд Кабінету Міністрів України у розмірі до двох відсотків від обсягу видатків Державного бюджету України для фінансування невідкладних витрат у народ­ному господарстві, соціально-культурних, інших заходів, що не можливо було передбачити під час затвердження Державного бюджету України.

У Державному бюджеті України понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка в розмірі до двох відсотків загального обсягу видатків бюджету. Обо­ротна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження Державного бюджету України.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються видатки на:

• фінансування установ та організацій освіти, культу­ри, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, моло­діжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться у підпорядкуванні ви­конавчих органів влади Автономної Республіки Крим, об­ластей, міст Києва та Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

• утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

• фінансування підприємств і господарських органі­зацій, що входять до складу місцевого господарства, при­родоохоронних заходів;

• інші заходи, що фінансуються відповідно до законо­давства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських /міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування/ і районних бюджетах утво­рюються резервні фонди Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських /міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування/, район­них Рад народних депутатів у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних, бюджетів для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути пе­редбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова готівка. Оборот­на касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що вхо­дять до складу бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, здійснюється від­повідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими /міст Києва та Севастополя/ Радами народних депутатів та районними й міськими /міст з ра­йонним поділом/ Радами народних депутатів.

Збалансованість бюджетів, що входять до складу бюд­жетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики.

Перевищення доходів над видатками становить надли­шок бюджету. Перевищення видатків над доходами стано­вить дефіцит бюджету. При визначенні розміру дефіциту бюджету кредити та позики в джерело доходів не врахову­ються. Граничний розмір дефіциту та джерела його покриття визначаються відповідно Верховною Радою України, Вер­ховною Радою Автономної Республіки Крим, Радами народ­них депутатів під час затвердження відповідних бюджетів. Покриття дефіциту бюджету здійснюється за рахунок внут­рішніх державних позик, позик іноземних держав та інших фінансових інститутів. Рішення щодо залучення позик до Державного бюджету України в кожному конкретному ви­падку приймає Верховна Рада України.

Розмір внутрішніх республіканських позик Авто­номної Республіки Крим встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а внутрішніх місцевих позик — обласними та міськими Радами народ­них депутатів, водночас із затвердження відповідних бюджетів і може уточнюватися під час внесення змін чи доповнень до них.

Регулювання загального обсягу випущених внутрішніх позик здійснюється Верховною Радою України в межах визначеного законом граничного розміру внутрішнього державного боргу.

У разі наявності дефіциту бюджету в першу чергу фінансуються поточні видатки. При затвердженні бюдже­ту граничний розмір дефіциту бюджету не повинен пере­вищувати розмір видатків бюджету на розвиток.

Органи державної виконавчої влади та виконавчі ор­гани місцевих Рад під час складання проектів бюджетів, уточнення бюджетів у ході їх виконання, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів під час розгляду проектів бюджетів, їх затвердження, уточнення в ході виконання в межах своєї компетенції в інтересах держави, населення відповідної території, мешканців населеного пункту, об'єд­нань громадян відповідно мають право:

• визначати зі своїх бюджетів обсяг фінансування за­ходів соціально-культурного розвитку відповідних адміні­стративно-територіальних одиниць у межах планових бюджетних доходів, наданих дотацій, субвенцій, а також з урахуванням залучених коштів;

• визначати напрями використання бюджетних коштів на інвестиції, власні цільові програми, а також на спільні про­грами з органами влади інших адміністративно-терито­ріальних одиниць; на зовнішньоекономічну діяльність, захо­ди щодо охорони навколишнього природного середовища, відновлення пам'яток природи та культури, що знаходяться у віданні відповідних органів влади, на благоустрій міст, селищ і сіл, утримання та капітальний ремонт житлового фонду й об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відпо­відного підпорядкування, установ та закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, науки і культури, фі­зичної культури та спорту, засобів масової інформації, утри­мання органів державної влади та самоврядування, захист прав споживачів, інші цілі;

• збільшувати в межах наявних коштів видатки на ут­римання житлово-комунального господарства, установ і закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпе­чення, науки та культури, фізичної культури та спорту, охорону навколишнього природного середовища та на інші цілі;

• визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги на допо­могу громадянам, які потребують соціального захисту;

• утворювати у складі свого бюджету й межах обсягу його доходів резервні та цільові фонди, якщо їх створення передбачено законами України;

• визначати розміри дотацій, субвенцій до бюджетів нижчого територіального рівня та їх цільове викори­стання;

• об'єднувати на договірних засадах кошти своїх бюд­жетів з коштами інших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян для фінансування будівництва, ремонту й утримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення, крім ви­нятків, встановлених законами України.

На Кабінет Міністрів України покладаються обов'язки:

• узагальнювати та готувати пропозиції щодо скоро­чення видатків бюджету;

• розробляти та пропонувати заходи з метою під­вищення ефективності бюджетних витрат;

• готувати висновки стосовно відповідності законопро­ектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, За­кону про Державний бюджет України на поточний бюджет­ний рік і основним напрямам бюджетної політики на на­ступний бюджетний рік, у тому числі на пленарних за­сіданнях Верховної Ради України, якщо прийняття таких за­конів не відповідає вимогам цього Закону.

Бюджет є складовою фінансової системи України. Взаємовідносини бюджету з іншими ланками фінансової системи регулюються Законом України «Про бюджетну систему» та іншими законодавчими актами України.

Бюджетна система будується на засадах, визначених Конституцією України. Вона відокремлена від фінансів суб'єктів господарювання щодо сплати їх боргів і зобо­в'язань.

Податки, збори та інші обов'язкові платежі зарахову­ються до бюджетів повністю, незалежно від їх цільового призначення.

Усі розташовані на території України суб'єкти під­приємницької діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету, одержувати дотації та субсидії, відповідно до програм економічного і соціального розвитку.

Платежі, утримані з суб'єктів підприємницької діяль­ності, перераховуються до бюджету в першочерговому і безспірному порядку. Вилучення коштів підприємств, інших юридичних осіб і зарахування їх до бюджетів понад передбачені законами розміри податків, зборів, інших обов'язкових платежів, допускається лише за рішенням судів, арбітражного суду.

Всі суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування, надають фінансовим органам на їх вимогу інформацію, необхідну для складання та виконання бюджету.

Централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, які утворюються за рішеннями Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих Рад, є самостійними фінансовими інсти­тутами і до бюджетів включаються як складові доходів та видатків.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване, функціональне об'єднання доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних.

Структура бюджетної класифікації розробляється Ка­бінетом Міністрів України і затверджується Верховною Радою України.

З метою створення єдиної інформаційної системи зве­дення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнян­ності бюджетних даних, Постановою Верховної Ради Ук­раїни від 12 липня 1996 р. №327/96-ВР затверджено за­гальну структуру бюджетної класифікації України. Видат­ки бюджету входять до другого розділу структури бюд­жетної класифікації України, Наведемо функціональну та економічну структуру видатків бюджету.

Функціональна структура видатків бюджету України

1. Державне управління:

• функціонування законодавчої влади;

• функціонування виконавчої влади;

• утримання Президента України та його апарату;

• утримання фінансових і фіскальних органів;

• загальне планування та статистичні служби;

• інші видатки на загальнодержавне управління;

2. Міжнародна діяльність:

• міжнародне співробітництво;

• реалізація міжнародних угод;

• міжнародні культурні, наукові й інформаційні зв'язки.

3. Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу:

• фундаментальні дослідження;

• розробка перспективних технологій, та пріоритет­них напрямів науково-технічного прогресу.

4. Національна оборона:

• утримання Збройних Сил України;

• закупівля озброєння та військової техніки;

• капітальне будівництво;

• науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;

• інші видатки в галузі оборони.

5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави:

• органи внутрішніх справ;

• внутрішні війська;

• суди;

• прокуратура;

• кримінально-виправна система;

• прикордонні війська;

• митні органи;

• служба безпеки України;

• професійно-пожежна охорона;

• національна гвардія України;

• головне управління урядового зв'язку;

• інші правоохоронні органи;

6. Освіта:

• дошкільна освіта;

• початкова та загальна середня освіта;

• професійно-технічна освіта;

• вищі навчальні заклади 1-го та 2-го рівнів акредитації;

• вищі навчальні заклади 3-го та 4-го рівнів акредитації;

• перепідготовка та підвищення кваліфікації;

• інші заклади та заходи в галузі освіти;

7. Охорона здоров'я:

• лікарні широкого профілю;

• спеціалізовані медичні заклади;

• поліклініки та амбулаторії;

• спеціалізовані поліклініки;

• фельдшерсько-акушерські пункти;

• загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки;

• санітарно-епідеміологічна служба;

• медичне обладнання, інструменти, протези, інша продукція, що використовується в медичній практиці;

• прикладні дослідження та експериментальні розроб­ки в галузі охорони здоров'я;

• інші заклади в галузі охорони здоров'я.

8. Соціальний захист і соціальне забезпечення:

• виплата пенсій та допомоги;

• пільги ветеранам війни та праці;

• допомога сім'ям з дітьми;

• інші види соціальної допомоги;

• пенсії військовослужбовцям і особам начальниці со го та рядового складу;

• дитячі заклади-інтернати;

• притулки для неповнолітніх;

• програми соціального захисту неповнолітніх;

• будинки-інтернати для престарілих та інвалідів;

• кошти з бюджету, що передаються до Фонду соці­ального захисту інвалідів України;

• молодіжні програм;

• інші заклади та заходи в галузі соціальної політики.

9. Житлово-комунальне господарство:

• житлове господарство;

• комунальне господарство;

• теплопостачання;

• водопостачання;

• водовідведення;

• благоустрій міст, селищ міського типу та інших насе­лених пунктів;

• інші житлово-комунальні послуги.

10. Культура та мистецтво:

• мистецтво;

• культура (бібліотеки, музеї, заповідники, клуби, інші заклади);

• кінематографія;

• архівна справа;

• інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури.

11. Засоби масової інформації.

• телебачення і радіомовлення;

• преса;

• книговидання;

• інші засоби масової інформації.

12. Фізична культура і спорт:

• здійснення заходів з фізичної культури і спорту;

• державна підтримка громадських організацій фіз­культурно-спортивної спрямованості.

13. Промисловість та енергетика:

• паливно-енергетичний комплекс;

• конверсія та розвиток підприємств оборонного та машинобудівного комплексів;

• відтворення мінерально-сировинної бази;

• інші галузі промисловості.

14. Будівництво:

• будівництво;

• архітектура.

15. Сільське господарство, лісове господарство, рибаль­ство та мисливство:

• земельні ресурси;

• водне господарство;

• сільськогосподарське виробництво;

• заготівля та зберігання сільськогосподарської про­дукції;

• політика в галузі цін і доходів у сільському госпо­дарстві;

• лісове господарство та мисливство;

• риболовецьке господарство;

• дослідження та практичні розробки в галузі сіль­ського господарства;

• діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства, не від­несені до інших категорій.

16. Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекому­нікації та інформатика:

• автомобільний транспорт;

• водний транспорт;

• залізничний транспорт;

• повітряний транспорт;

• трубопровідний транспорт.;

• інші види транспорту;

• шляхове господарство;

• зв'язок;

• інформатика;

• діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій.

17. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю:

• проекти багатоцільового розвитку;

• діяльність, пов'язана з формуванням загальної еконо­мічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідро­логії, геодезії та контролем за виробництвом;

• організація та управління діяльністю, пов'язаною з виробництвом і практичною реалізацією загальної полі­тики в галузі праці;

• інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю.

18. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобиль­ської катастрофи та соціальним захистом населення:

• витрати на соціальний захист громадян, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

• державні капітальні вкладення;

• самостійне переселення громадян із радіоактивне забруднених територій та будівництво житла для грома­дян, віднесених до першої категорії потерпілих;

• витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження;

• інші цільові програми.

19. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека:

• охорона та раціональне використання водних ре­сурсів;

• охорона та раціональне використання земель;

• створення захисних лісових насаджень і полезахис­них лісових смуг;

• охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів;

• утримання місцевих природоохоронних органів;

• збереження природно-заповідного фонду;

• інші природоохоронні заходи;

• утримання організацій з ядерної безпеки та інші за­ходи, спрямовані на забезпечення державного регулюван­ня ядерної безпеки.

20. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха:

• попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій;

• утримання Цивільної оборони України;

• мобілізаційна підготовка галузей народного госпо­дарства.

21. Поповнення державних запасів і резервів:

• державні запаси дорогоцінних металів і каміння;

• державний матеріальний резерв;

• інші державні запаси і резерви.

22. Обслуговування державного боргу:

• обслуговування внутрішнього боргу;

• погашення внутрішнього боргу;

• обслуговування зовнішнього боргу;

• погашення зовнішнього боргу.

23. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для вжит­тя заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської ката­строфи та соціального захисту населення):

• пенсійний фонд України;

• фонд соціального страхування України;

• фонд сприяння зайнятості населення України;

• державний інноваційний фонд України;

• фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу;

• інші фонди.

24. Видатки, не віднесені до основних груп:

• резервні фонди;

• бюджетні позички;

• проведення виборів і референдумів;

• кошти, що підлягають передачі до бюджетів інших рівнів;

• різні виплати.

Економічна структура видатків бюджету

1. Видатки на товари та послуги:

• оплата праці державних службовців;

• основний оклад;

• надбавки за вислугу років;

• доплата за ранг;

• інші надбавки та доплати;

• премії;

• матеріальна допомога;

• основні види грошового утримання військовослуж­бовців;

• додаткові види грошового утримання військовослуж­бовців;

• нарахування на заробітну платню;

• внески на державне соціальне страхування із за­робітної плати робітників і службовців;

• внески до фонду сприяння зайнятості населення Ук­раїни;

• відрахування до фонду для вжиття заходів щодо лік­відації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль­ного захисту населення України;

• придбання предметів постачання та матеріалів;

• канцелярське приладдя, матеріали та предмети для поточних господарських потреб;

• медикаменти та перев'язувальні матеріали;

• продукти харчування;

• малоцінні та швидкозношувані предмети;

• придбання обладнання й інвентаря;

• придбання м'якого інвентаря та обмундирування;

• інші матеріали та предмети;

• видатки на відрядження;

• оплата послуг з утримання приміщень і обслугову­вання установ та організацій;

• оплата транспортних послуг;

• оплата комунальних послуг (тепло, вода, електро­енергія);

• оренда;

• оплата поточного ремонту обладнання та інвентаря;

• оплата поточного ремонту будівель, споруд, примі­щень, що орендуються;

• оплата професійних послуг з бухгалтерського ауди­ту, юридичних послуг, послуг консультантів;

• послуги зв'язку;

• оплата інших поточних видатків;

• дослідження та розробки;

• оплата геологорозвідувальних послуг;

• оплата послуг з типового проектування;

• оплата послуг науково-дослідних організацій.

2. Виплата процентів:

• банківським установам;

• виплата процентів за позиками Національного банку України;

• виплата процентів комерційним банкам;

• за внутрішніми позиками;

• виплата процентів за зовнішнім державним боргом.

3. Субсидії і поточні трансфертні виплати:

• субсидії;

• субсидії державним підприємствам, окрім сільсько­господарських;

• субсидії фінансовим установам;

• субсидії підприємствам і організаціям сільського гос­подарства;

• дотації на покриття збитків державних підприємств;

• інші субсидії;

• трансфертні платежі органам державного управлін­ня інших рівнів;

• кошти, що передаються іншим бюджетам;

• інші поточні трансферти;

• трансферти населенню;

• виплата пенсій та допомоги;

• стипендії;

• оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг;

• інші трансферти населенню;

• трансферти за кордон;

• трансфертні платежі іншим країнам.

Капітальні видатки

4. Придбання основного капіталу:

• придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

• придбання виробничого обладнання та предметів довгострокового користування для державних підпри­ємств;

• придбання невиробничого обладнання та предметів довгострокового користування для державних підпри­ємств;

• капітальне будівництво;

• будівництво житла;

• будівництво виробничих об'єктів;

• будівництво об'єктів соціально-культурного та побу­тового призначення;

• будівництво адміністративних об'єктів;

• інше будівництво;

• капітальний ремонт;

• капітальний ремонт житлового фонду;

• капітальний ремонт виробничих об'єктів;

• капітальний ремонт об'єктів соціально-культурного та побутового призначення;

• капітальний ремонт адміністративних об'єктів;

• інший капітальний ремонт.

5. Створення державних запасів і резервів.

6. Придбання землі і нематеріальних активів:

• придбання землі;

• оплата права на використання надр;

• придбання нематеріальних активів;

7. Капітальні трансферти:

• капітальні внутрішні трансферти;

• трансферти органам державного управління інших рівнів;

• трансферти державним підприємствам;

• інші внутрішні трансферти;

• зовнішні (за кордон) капітальні трансферти.

Кредитування без погашення

8. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням пога­шення:

• надання кредитів;

• надання внутрішніх кредитів;

• надання кредитів органам державного управління ін­ших рівнів;

• кредити державним підприємствам;

• інші внутрішні кредити;

• повернення внутрішніх кредитів;

• кредити, повернені органами державного управлін­ня інших рівнів, включаючи погашення бюджетних позик державними позабюджетними фондами;

• кредити, повернені державними підприємствами;

• повернення інших кредитів, наданих резидентам.

9. Надання зовнішніх кредитів із вирахуванням пога­шення:

• надання зовнішніх кредитів;

• повернення зовнішніх кредитів.

10. Погашення боргу:

• сплата основної суми внутрішнього боргу;

• сплата основної суми зовнішнього боргу.