Інтелектуальна власність в Україні

Що таке iнтелектуальна власнiсть?

Інтелектуальна власність (intellectual property) означає не “матеріальні цінності”, а результат творчої діяльності людини.

Але не всякий результат!

Відповідно до документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) інтелектуальна власність як юридичне поняття включає дві сфери права, а саме:

промислову власність

авторське право

промислова власність (industrial property) охоплює такі об‘єкти як патенти на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, а також найменування місць походження товару.

авторське право (copyright) охоплює літературні, художні, музичні, фотографічні, аудіовізуальні твори, комп‘ютерне програмне забезпечення, топології інтегральних мікросхем.

ніякі інші об‘єкти, наприклад, плани комерційної, фінансової, підприємницької діяльності, а також ідеї, задуми ніде не визнаються об‘єктами охорони інтелектуальної власності.

Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права

Патентом може бути захищений винахід, що стосується продукту або способу в будь-якій галузі промисловості.

Патентоспроможний винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень (inventive step) і бути промислово придатним.

Наукове відкриття - це встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей, явищ матеріального світу, які піддаються перевірці.

Наукове відкриття не може дістати правовий захист і стати власністю, що охороняється законом, оскільки воно непатентоспроможне.

Наприклад відома формула E0 = mc2 відразу після опублікування стала надбанням всього людства і “вийшла з під контролю“ її автора - Альберта Ейнштейна.

Ця формула не має прямого “промислового вико-ристання“. Рівняння E0 = mc2 просто є математич-ним виразом фундаментального закону природи, що існував споконвічно, чекаючи на вченого, який би записав його в раціональній формі.

Лише написані Ейнштейном статті, книжки, доповіді присвячені цьому закону охороняються як об‘єкти авторського права і можуть бути джерелом прибутку для власників прав на них.

Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права

Існує припущення, що Ейншейн мав значно більші прибутки від коммерціалізації винаходу “Refrigeration”, ніж від усіх своїх чисто наукових праць разом взятих.

Комерціалізація цього винаходу була здійснена шляхом переуступки прав на заявку на патент США фірмі - виробнику Електролюкс Сервел Корпорейшн, в результаті чого ця фірма стала власником виданого патенту.

Автори отримували від цієї фірми роялті за право користування їхнім винаходом на протязі дії відповідної угоди, але не довше терміну дії патенту (в США 17 років).

Відповідно до Паризької конвенції Ейншейн і Сцілард після подання первинної національної заявки мали 12 місяців для вибору інших країн патентування.

Сьогодні існує також Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, PCT), до якого приєдналось 83 країни, серед яких Україна, і який дозволяє відкласти прийняття рішення про патентування в тій чи іншій країні на термін до 20 або до 30 місяців від дати подачі первинної заявки.

Це дає заявнику додатковий час для кращого вивчення ринку і переговорів.

З листа О.С.Пушкіна О.Х. Бенкендорфу, 1830 р.

Несчастные обстоятельства, сопроводившие восшествие на престол ныне царствующего императора, обратили внимание его величества на сословие писателей. Он нашёл сиё сословие совершенно преданным на произвол судьбе и притеснительной цензуре. Даже не было закона о собственности литературной. За год пред сим я не мог найти нигде управы, лишась 3000 р. чрез перепечатание одного из моих сочинений.

Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права

З листа О.С.Пушкіна О.Х. Бенкендорфу, 1830 р.

Ограждение литературной собственности и Цензурный устав принадлежат к важнейшим благодеяниям нынешнего царствования.

Литература оживилась и приняла обык-новенное своё направление, т.е. торговое. Ныне составляет она часть честной про-мышленности, покровительствуемой законами.

Актуальні для бізнесу питання щодо інтелектуальної власності (ІВ):

як захист iнтелектуальної власностi пiдвищує шанси її власника на ринку i "перекриває кисень" конкурентам?

чому необхiдно знати про те, чи мають правовий захист розробки, продукти, послуги Ваших конкурентiв?

чи дiйсно Вам необхiдно подавати заявку на

патент, чи можливо краще тримати Ваше ноу-хау в секретi або швидко вийти з Вашим продуктом на ринок i заробити грошi поки конкуренти не отямились?

чи Ви дiйсно можете претендувати на отримання патенту або на реєстрацiю товарного знаку, чи "поїзд уже пiшов"?

хто може подати заявку на патент i хто буде його власником?

скiльки потрiбно часу i грошей, щоб дiстати правову охорону об`єктiв промислової власностi i чи перекриє очікуваний прибуток цi витрати?

якi права i обов`язки випливають з патенту, з авторського права?

як використовувати свої права на об`єкти інтелектульної власностi?

як їх можна передати?

як можна придбати такi права?

як уникнути порушення чужих прав i пов`язаних з цим збиткiв?

i, нарештi, якщо Ви дiйшли висновку, що Вам є що захищати, то з чого треба починати?

 

Вибiр стратегiї захисту ІВ або придбання прав на неї

Необхідно брати до уваги:

Характер об‘єкту ІВ

Характер товару, з виробництвом або реалізацією якого пов‘язано ІВ, наприклад, прогнозований “час життя” товару на ринку і час, необхідний для придбання прав на ІВ, та термін їх чинності

Характер ринку і обсяг запланованих продажів

Час і кошти, необхiдні для налагодження виробництва аналогічного товару конкурентами

Спiввiдношення витрат на патентування i очiкуваного прибутку

Патенти i "ноу-хау": плюси i мiнуси.

 

Що може бути об‘єктом винаходу або корисної моделі?

Винахід (корисна модель) - результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології.

Об‘єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) та (або) cпосіб.

Об‘єктом КОРИСНОЇ МОДЕЛІ може бути конструктивне виконання пристрою

Не можуть дістати правову охорону як винаходи (КМ):

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи організації та управління господарством;

плани, умовні позначення, розклади, правила;

методи виконання розумових операцій;

програми для обчислювальних машин;

результати художнього конструювання;

топології інтегральних мікросхем;

сорти рослин і породи тварин тощо.

 

Що може бути об’єктом промислового зразка?

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об‘єктом промислового зразка може бути може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу ( його макета, малюнка ).

Не можуть дістати правову охорону як промислові зразки:

об‘єкти архітектури (крім малих архітектурних форм*), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

друкована продукція як така;

об‘єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Наприклад, вуличні кіоски, торговельні павільйони тощо.

 

Поняття про новизну, винахiдницький рiвень, промислову придатнiсть, прiоритет

Новизна

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Держпатенту, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки також включає зміст будь-якої заявки на патент України, яка має більш ранній пріоритет.

Розкриття інформації про винахід винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки або до дати заявленого пріоритету, не впливає на патентоспроможність винаходу.

Поняття про новизну, винахiдницький рiвень, промислову придатнiсть, прiоритет

Корисна модель визнається новою за подібними критеріями.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Держпатенту, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Не впливає розкриття інформації про пром. зразок його автором протягом 6 місяців до дати подання заявки або до дати заявленого пріоритету.

Винахiдницький рiвень

Поняття винахідницького рівня вводиться лише для винаходів. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. Під “фахівцем” розуміють особу, що має середній рівень знань в галузі, до якої належить винахід.

Промислова придатнiсть

Винахід (корисна модель, промисловий зразок) вважається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері практичної діяльності.

Прiоритет

Пріоритет взагалі означає першість за часом

Пріоритет винаходу (корисної моделі, промислового зразка), то він, як правило, встановлюється за датою першого надходження до патентного відомства правильно оформленої заявки. Існує також поняття “конвенційного” пріоритету: заявник, який подав заявку до Держпатенту або до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції, має право на протязі певного проміжку часу (12 місяців для винаходу і корисної моделі, 6 місяців для промислового зразка) подати заявку на той же об‘єкт в будь-якій з цих держав із збереженням пріоритету першої заявки.

Хто має право на одержання патенту? (Винахідник, заявник, власник патенту, правонаступники, службовий винахiд, права роботодавця i автора)

Винахідник - людина, творчою працею якої створено винахід або корисну модель (надалі - просто винахід). Винахіднику належить право авторства, яке є невідчуджуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Право на одержання патента має винахідник або його спадкоємець, крім випадку, коли йдеться про службовий винахід.

Службовий винахід - це винахід створений у зв‘язку з виконанням службових обов‘язків або доручення роботодавця.

Хто має право на одержання патенту? (Винахідник, заявник, власник патенту, правонаступники, службовий винахiд, права роботодавця i автора)

Роботодавець має право на одержання патенту на службовий винахід, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним винахід. Якщо роботодавець протягом 4-х місяців не подасть заявки до Держпатенту, то право на одержання патенту переходить до винахідника.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Аналогічно визнаються права автора промислового зразка, його роботодавця та правонаступників.

Обов'язки, що випливають з патентiв

Якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом 3-х років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (КМ, ПЗ) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання використовувати винахід (КМ, ПЗ) у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутись до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (КМ, ПЗ). Якщо власник не доведе, що невикористання винаходу (КМ, ПЗ) зумовлено поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу цій особі на використання винаходу (КМ, ПЗ) з визначенням обсягу використання, строку дії дозволу, розміру та порядку винагороди. (Так звана примусова ліцензія).

Власник патенту зобов‘язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (КМ, ПЗ) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (КМ, ПЗ) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. Надання такого дозволу може бути обумовлене відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов‘язаний дати дозвіл, якщо його винахід (КМ, ПЗ) удосконалює винахід (КМ, ПЗ) власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Аналогічно в судовому порядку може бути припинена дія свідоцтва на товарний знак, який не використовується протягом трьох років.