Єрьоменко Е.А. Основні засади розроблення Навчальної програми факультативного курсу (гурткової та секційної роботи) "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів ЗНЗ

       У Законі України "Про загальну середню освіту"(651-14) визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями;  на формуванні творчої особистості учня, свідомого ставлення до обов'язків; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; виробленні навичок здорового способу життя. Звідси витікають основні засади розроблення Навчальної програми факультативного курсу (гурткової та секційної роботи) "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів ЗНЗ, тому що саме хортинг, як впливова виховна система фізичного та морально-етичного напряму є реальним інструментом виховання сильного українця, громадянина - патріота Української Держави.

       Слово «Хортинг» походить від назви славетно відомого в світі острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Ідея виникнення Хортингу, як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх народних традицій, що передавались з покоління в покоління. Система підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків лягли в основу хортигу, як виду спорту, народженого в Україні, який має чіткі правила змагань, до яких готуються, та за якими змагаються спортсмени у рівних вагових категоріях та вікових групах, а як вид бойового мистецтва, - має поступово ускладнену програму підготовки людини, розбиту на кваліфікаційні технічні рівні (ранки), де кожний ступінь відповідає певному рівню підготовленості із загальної та спеціальної фізичної підготовки, знання та виконання ударної і блокуючої, захватної та кидкової техніки в стійці і партері двобою, інших необхідних аспектах підготовки універсального бійця, який здатний проводити поєдинки по різним контактним правилам. Навчально-тренувальна система у своїй програмі містить вимоги спортивного етикету хортингу, сувору дисципліну під час проведення тренувань, високі технічні, функціональні та вольові аспекти ведення змагального двобою. Всі технічні елементи, з яких складається "Міжнародна спортивна програма хортингу", відображають реальні комбінації блокуючої та ударної техніки, захватної та кидкової техніки в стійці і партері, весь арсенал больових та задушливих прийомів, які дозволені правилами змагань з хортингу. Це дає можливість спортсменам не тільки працювати над нюансами технічних дій, а доводити до високого рівня досконалості серій атак, перевірити надійність захисних дій, блоків та контратакуючих дій, перевірити навички в реальній ситуації двобою.      

       Сувора дисципліна під час тренувань та етикет поведінки спортсмена, незалежно від місця його знаходження - є гарною виховною системою впливу на формування характеру особистості, допомога батькам дітей, які займаються в підліткових клубах і спортивних гуртках з хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі, у вихованні їх не тільки сильними і здатними захиститися в аби-якій ситуації, але також і прищеплення їм здорових звичок, вміння гідно поводити себе в суспільстві, постійно прагнути до самовдосконалення, бути корисною людиною в суспільстві, стати патріотом своєї країни, любити і поважати Українську Державу.     Основна мета хортингу – популярізація та підвищення ролі фізичної культури і спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відволікання від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до Батьківщини.

       Хортинг - український національний вид спорту, заснований на бойових і культурних традиціях українського народу, повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, розроблений, як освітня та виховна складова на виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2008 році та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016. Це вид спорту, який базується на принципах спортивної підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-тренувальний процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання спортсменів, є визнаним видом спорту в Україні Наказом № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року до Дня незалежності України. Робочі програми навчально-тренувальних занять з хортингу, фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей затверджені Рішенням експертної комісії з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту України від 18 червня 2009 року. Значні всеукраїнські події і навчально-виховні заходи хортингу, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», висвітлюються на сторінках періодичних та спеціалізованих видань “Початкова школа”, “Освіта України”, “Метро Освіта”, “Сільська школа України”, національних каналах радіо та телебачення.

       Широкомасштабні зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти все виразніше спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її системного вдосконалення. Розробка даної програми зумовлена потребою удосконалення навчально-тренувального процесу у зв'язку із зростанням вимог до підготовки спортсменів - учнів ЗНЗ. При розробці даної програми врахований досвід роботи кращих спортивних секцій та гуртків хортингу ЗНЗ України. Програма грунтується на засадах Національної доктрини розвитку освіти, виконання чинних законодавчих актів, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, "Про позашкільну освіту" (Закон України від 22 червня 2000 року N 1841-III 1841-14), “Про охорону дитинства”, Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та інших нормативно-правових актів, складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України та на підставі постанови Кабінету Міністрів України ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальних заклад».

  Програма, являє собою подальшу деталізацію планування навчально-тренувального процесу і системи підготовки спортсменів в цілому. При її розробці був урахований передовий досвід навчання та тренування відомих спортсменів хортингу, результати наукових досліджень з питань підготовки юних спортсменів, практичні рекомендації спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології.

       Програма шкільної спортивної секції (гуртка) хортингу розрахована на школярів у віці від 6 (шести) до 17 (сімнадцяти) років. Вона передбачає проведення теоретичних і практичних навчально-тренувальних занять, обов'язкове виконання контрольних вправ і участь у спортивних змаганнях. Теоретичні відомості хортингу можуть повідомлятися у процесі практичних занять.

       Зміст навчально-тренувальної роботи відповідає вимогам даної Програми з урахуванням місцевих умов і індивідуальних особливостей школярів.

       Заняття у спортивній секції чи шкільному гуртку хортингу загальнодоступні для всіх школярів завдяки різноманітності направлень роботи (змагальне, спортивне, фізкультурно-оздоровче, патріотичне, психологічне, національно-філософське, тощо) та великій кількості легко дозованих спеціальних фізичних і оздоровчих вправ хортингу, якими можливо займатися всюди і в аби-який час.

 Програма визначає цілі та завдання роботи у навчально-тренувальних групах, містить:

- навчальний матеріал по розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної);

- завдання і засоби виховної роботи з учнями, які займаються у шкільній секції хортингу;

- зміст та принципи спеціальної підготовки спортсменів;

- засоби і форми підготовки;

- розподіл часу на різних етапах багаторічної підготовки;

- типи тренувальних занять різної спрямованості;

- розподіл програмного матеріалу по місяцях;

- контрольні та перевідні нормативні вправи;

- засоби психічної підготовки;

- систему відновлювальних і виховних заходів, а також контролю в спортивному тренуванні;

- план теоретичної підготовки;

- інструкторська та суддівська практика;

- додатки з елементами планування тренувального процесу.

Навчальний матеріал поданий у вигляді прийнятної до учнів загальноосвітньої школи, орієнтовної системи кваліфікаційних ступенів, затверджених Українською Федерацією Хортингу (УФХ), пов'язаною із Єдиною спортивною класифікацією України (ЄСКУ), прийнятою Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

   Головними завданнями спортивної підготовки у спортивних секціях і гуртках шкіл є:

- всебічний гармонійний розвиток учнів, зміцнення їх здоров'я, прищеплення до них принципів ведення здорового способу життя;

- морально-вольове, етичне та патріотичне виховання учнів на бойових та культурних традиціях українського народу;

- розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, спеціальних швидкісно-силових якостей, гнучкості, витривалості, координації, розуміння тактики ведення двобою);

- формування спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для досягнення сталого рівня здоров'я школяра, високих спортивних результатів;

- прищеплення навичок особистої гігієни.

Фізична підготовка розділяється на загальну та спеціальну фізпідготовку. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на підвищення загальної працездатності, а спеціальна фізична підготовка (СФП) спрямована на виховання спеціальних фізичних якостей, здатних сформувати у спортсмена навички і уміння максимально ефективно і реально використовувати в поєдинках хортингу дозволені прийоми двобою.   

Функціональна підготовка (кондиція) забезпечує виведення спортсменів на високий обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень.

Теоретична підготовка має за мету формування у спортсменів-хортингістів спеціальних знань, необхідних для їхньої успішної тренувальної та змагальної діяльності. Вона може здійснюватись в ході тренувальних занять, проведення спеціалізованих семінарів з хортингу, а також самостійно.

Базова підготовка містить в собі напрацювання елементів базової техніки хортингу: блоків та ударів руками, блоків та ударів ногами, переміщень, захватів, кидків, широкого арсеналу прийомів боротьби у партері, які застосовуються у поєдинку з хортингу.

Психологічна підготовка включає в себе психічний розвиток, освіту та навчання спортсмена, формування мотивації та сприятливого відношення до тренувальних завдань та навантажень, формування стану боєздатності, здібності до зосередження та мобілізації. Вона спрямована також на надбання змагального досвіду, підвищення стійкості до змагального стресу та стабільності виступів на змаганнях.

Тактична підготовка здійснюється складанням індивідуальної змагальної програми, розподілення сил на змаганнях в розділі "Двобій", формуванням тактики командної поведінки на колективних змаганнях в розділах "Форма" та "Показовий виступ", визначення та розуміння командних та особистих завдань.

Спарингова підготовка проводиться як узагальнений досвід та використання навичок, надбаних в комплексі всіх видів підготовки, вказаних в даній програмі. Практичні спарингові завдання дають можливість юному спортсменові відчути на практиці нюанси базової технічної підготовки, принципи функціональної, загальної та спеціальної фізичної підготовки, проаналізувати помилки та сформувати особистий план підготовчих завдань.


Навчальну програму факультативного курсу (гурткової та секційної роботи) "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів ЗНЗ підготував Е.А. Єрьоменко, Президент Всесвітньої Федерації Хортингу, аспірант лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної Aкадемії педагогічних наук України, Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу.

Програма укладена за досвідом роботи викладацьких колективів загальноосвітніх і спеціальних навчально-виховних закладів та працівників органів освіти, обговорена і ухвалена на засіданні навчально-спортивного відділу Української Федерації Хортингу.