Мета та завдання спортивної підготовки

Спортивна підготовка спортсменів хортингу у спортивній секції (гуртку) хортингу загальноосвітнього навчального закладу - це педагогічний процес, метою якого є досягнення спортивних результатів і укріплення здоров'я учнів школи.

Мета тренування обумовлює послідовне вирішення різних за масштабом загальних та окремих завдань, основні з яких можна сформулювати наступним чином:

- забезпечення всебічної фізичної підготовленості;

- формування техніко-тактичної підготовленості;

- всебічне фізичне і моральне оздоровлення учнів;

- підвищення рівня тренованості;

- організація виховної роботи;

- прищеплення навичок щодо дотримання спортивної етики та дисципліни;

- зміцнення здоров'я, дотримання вимог особистої та громадської гігієни, гігієни тренування та режиму спортсмена, організація лікарського контролю,

- систематична участь в офіційних спортивних змаганнях з хортингу.

Програма навчально-тренувальних занять спортивної секції (гуртка) хортингу складена відповідно до вимог 3акону України «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру i спорт».

Відповідно до цієї програми перед спортивною секцією (гуртком) хортингу ставляться наступні завдання:

1. 3дійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечувати зміцнення їхнього здоров'я й різнобічний фізичний розвиток.

2. Створення сприятливих умов для задоволення потреби широких верств населення в збереженні здоров'я й активному відпочинку.

3. Створення умов для професійної орієнтації молоді в області спортивно-оздоровчої діяльності, залучення дітей та юнацтва до занять хортингом.

4. Створення матеріально-технічної й методичної бази для залучення дітей i підлітків до здорового способу життя, профілактики правопорушень i використання виду спорту - хортинг, як засо6у відродження бойових і культурних традицій українського народу, виховання патріотизму, любові до Батьківщини, високих цивільних ідеалів, необхідності використання знань та вмінь хортингу на добрі справи, мотивації фізичного й духовного самовдосконалення особистості.

Для рішення цих завдань керівники спортивної секції (гуртка) хортингу й інструкторський склад у своїй повсякденній практиці повинні приділяти особливу увагу:

- створенню умов для проведення регулярних круглорічних занять, прищеплювати інтерес тих, хто займається до вибраного ними виду спорту - хортинг;

- організації систематичної виховної роботи в дусі моральних принципів, прищеплюванню юним спортсменам навичок дотримання спортивної етики, організованості, дисципліни;

- чіткій організації навчально-виховного процесу, використанню даних науки й передової практики, як найважливіших умов систематичного вдосконалювання спортивної майстерності й вольових якостей тих, хто займається;

- систематичному проведенню спортивних змагань i активній участі спортсменів в змаганнях свого шкільного колективу, району, міста, області, всеукраїнських змаганнях з хортингу;

- оволодінню спортсменами необхідних теоретичних знань (відповідно до вимог "Міжнародної Кваліфікаційної Програми Хортингу"), як фактору підвищення якості й продуктивності занять;

- залученню батьківського активу до участі в організації навчально-виховної роботи.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.