ПЕРШИЙ КЛАС, ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, 6-7 РОКІВ)

 

Основні завдання для групи першого класу, групи початкової підготовки:

1. Формування у дітей інтересу до занять спортом взагалі і хортингом зокрема (вивчення базової техніки та положень комплексного двобою за допомогою спеціальних ігр хортингу).

2. Різнобічна фізична підготовка.

3. Опанування мінімуму теоретичних знань з хортингу, засад спортивного режиму, вмінь і навичок з гігієни спорту.

4. Вивчення та удосконалення правил етикету та ритуалу хортингу.

5. Навчання та вдосконалення елементів ударної та кидкової техніки хортингу, елементів двобою у стійці і у партері.

Заняття можуть проводитися фронтально чи підгрупами (наприклад: для роботи з підгрупами кількох педагогів-фахівців з різних змістових напрямів одночасно; для організації навчальної діяльності у різновіковій групі юних спортсменів по вікових підгрупах; для виконання певних завдань підгрупами або парами в ході спільного заняття). Для окремих дітей першого класу, в разі необхідності, заняття проводяться індивідуально.

 Розміщення дітей під час занять має бути зручним для них самих і тренера-викладача (інструктора) хортингу та періодично варіюватися (з однієї та іншої сторони спортивного залу, в рядах біля стіни, у центрі залу, сидячи або утворюючи коло, півколо тощо). Це сприятиме запобіганню фізичної та психічної втоми, уникненню статичних навантажень, динамічній зміні видів діяльності, завдань.

         У процесі тренувальних занять хортингу з дітьми увага приділяється поступовому формуванню у них базових навчальних умінь як специфіки виду спорту, так і загального сприйняття (слухати і чути мову тренера, розуміти звертання до них, вказівки, інструкції та діяти відповідно до них, аналізувати взірець, відтворювати і змінювати його, контролювати хід і результати своєї тренувальної діяльності, дотримуватися заданого ритму виконання технічних дій хортингу на тренуванні, організовуватися на тренуванні тощо). На початковому етапі навчання ці юні спортсмени-початківці потребують особливої підтримки й заохочення для подолання труднощів на власних позитивних  досягненнях без  порівняння  з іншими дітьми.

         Впродовж заняття проводяться пояснювальні паузи 3-5 хв. - короткі бесіди, обговорення техніки, розмова. Наприкінці заняття організовується спілкування з підготовки екіпірування до наступного заняття, догляду за хортовкою, лагодження протекторів  тощо.

Домашні завдання для самостійного опанування дітьми обов’язкового змістового навчальної програми хортингу надаються у вигляді розваги. Проте, при короткотривалому перебуванні дітей й періодичності відвідувань секції (гуртка) хортингу  2-3 рази на тиждень тренери можуть відбирати й пропонувати батькам певний зміст, прийоми роботи для використання в домашніх умовах, організовуючи при цьому планову консультативну методичну допомогу родинам.

 Фізичний розвиток молодших школярів у спортивній секції хортингу спрямовується на збереження та зміцнення здоров'я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності  дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя. Воно передбачає формування міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвиток фізичних якостей, навичок безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров'я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування водою, повітрям і сонцем, гігієни та інших засобів. З метою накопичення дітьми позитивного досвіду співбуття у гуртку хортингу, створюється і підтримується комфортний психологічний клімат, використовуються всі слушні побутові, навчальні, ігрові ситуації для організації розмов і бесід, вправляння дітей у соціальній поведінці, адекватній реакції на асоціальні вчинки та спірні питання, успіх та неуспіх діяльності. Педагогічне керівництво дитячою життєдіяльністю у шкільній секції чи гуртку хортингу спрямовується також на розширення уявлень дітей про моральні, естетичні, пізнавальні почуття, прищеплення елементарних навичок правильного вираження власних почуттів, а також розуміння та оцінювання емоцій, почуттів і пов’язаних з ними дій, висловлювань, міміки інших людей, а на цій основі – виховання емоційно-ціннісного ставлення до себе та своєї фізичної підготовки у виді спорту хортинг, інших людей, природи, продуктів людської праці, творів мистецтва.

Особливий акцент робиться на формуванні у дітей навичок довільної регуляції поведінки та пізнавальної активності, розгортанні їхнього особистісного буття, виявленні індивідуальності, розкутості поведінки. Повноцінне здійснення завдань розвитку, навчання і виховання спортсменів-першокласників значною мірою визначається налагодженням взаємодії дітей і дорослих:  „тренери – діти - батьки”. Тренеру з хортингу і членам родин вихованців слід усвідомити, що і діти, і вони є повноправними учасниками педагогічного процесу, та взаємодіяти на засадах діалогу, довіри, партнерства з правом ініціативи, активної дії, самоконтролю.

 

Таблиця 13

Орієнтовний план-графік річного циклу підготовки для груп першого класу секції (гуртка) хортингу, груп початкової підготовки першого року навчання (6-7 років) 1-2 ранк хортингу

 

Місяці

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Усього

годин

 

 

Зміст занять

Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 12 годин

Фізична культура і спорт в Україні.

Стислий огляд розвитку хортингу.

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

-

1,5

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та попередження травм

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

Загальні засади техніки і тактики хортингу

-

2,5

2,5

-

-

-

-

-

-

-

5,0

Морально-вольове обличчя спортсмена України

-

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

1,5

Організація та місце проведення занять з хортингу

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

Правила змагань та cуддівства з хортингу

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

0,5

П Р А К Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 300 годин

Загальнорозвиваючі вправи

2

1

2

3

3

4

2

2

2

2

23

Рухливі ігри загальнорозвиваючого характеру

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

20

Рухливі ігри спеціально-прикладного характеру (ігри хортингу)

3

3

2

4

4

2

3

3

3

3

28

Навчання елементів техніки хортингу

10

10

12

10

10

12

12

12

10

12

110

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

6

Загальна фізична підготовка

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

20

Спеціальна фізична підготовка

1

1

2

2

4

4

4

4

4

4

30

Тактична підготовка ударної та кидкової атаки

2

2

3

3

5

5

4

4

5

5

38

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

7

Підготовка і складання нормативів із ЗФП та СФП

-

-

-

2

2

2

2

2

4

4

18

Усього годин:

312

 

Примітка: - у термін канікул проводяться спортивно-оздоровчі табори;

              - відновлювальні заходи за спеціальним планом.

 

Техніка та методика навчання для груп першого класу секції (гуртка) хортингу, груп початкової підготовки першого року навчання (6 -7 років)

 

Пріоритетним питанням у тренуванні дітей першого класу школи є оздоровлення дітей засобами хортингу, їх загальне фізичне виховання. Його успіх залежить не тільки від правильної організації тренувального процесу секції хортингу в школі, а й від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників. Відмова від жорсткої регламентації в побудові режиму дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування на користь занять та інших навчальних чи гурткових видів діяльності першокласників. Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: до 5 – 6 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення тренувальних занять у шкільній секції хортингу, різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності. Уся робота з фізичного виховання має здійснюватися з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, реальних умов роботи шкільного навчального закладу і його окремих груп, родинного виховання під постійним медико-педагогічним контролем.

           Увага тренерів хортингу і батьків акцентується  також на оснащенні секції (гуртка) хортингу інвентарем та обладнанням розважального напрямку, дитячим спортивним знаряддям, іграшками, ігровими посібниками, що є для шкільника найпершими носіями інформації про спортивну діяльність та спортивний навколишній світ, а також матеріалами для самостійної діяльності впродовж всього дня - образотворчої, ігрової, навчальної, рухової тощо. Важливо максимально використати предметне середовище, в тому числі дидактичне, методичне забезпечення шкільної спортивної секції хортингу для успішного засвоєння дітьми необхідного обсягу спортивних знань, умінь та навичок хортингу, досягнення ними достатнього рівня фізичного розвитку, загальної розвиненості, вихованості, навченості.

          Невід’ємною складовою розвивального середовища у спортивній секції хортингу має бути насиченість контактами із спортсменами старшого віку, іншої статі, соціальних ролей і не лише з рідними та близькими, а й у чужому оточенні - з незнайомими дітьми, які також займаються хортингом у інших школах міста і дорослими спортсменами, які можуть надати гідний приклад спортсменам-новачкам шкільної секції (гуртка) хортингу.

При визначенні змісту цих форм роботи за основу беруться програмні вимоги для вікової групи дітей першого класу школи. Залежно від поставленої мети, етапів навчання, рівня підготовленості дітей, крім інтегрованих, використовуються й інші типи занять: домінантні, комплексні, контрольні (в кінці певного навчального циклу). Вони можуть бути підпорядковані єдиній темі (тематичні), структуровані за розвитком певного сюжету (сюжетні), вибудовані на основі лише ігор та спеціальних ігрових вправ хортингу тощо.

           У навчально-тренувальній діяльності першокласників домінують дидактичні, розвивальні ігри й вправи (спортивного, логіко-математичного, мовленнєвого, природознавчого, валеологічного, художньо-естетичного, рухового спрямування тощо), практична продуктивна й елементарна тренувальна, спортивна, творча, художня діяльність та інші. Тобто, гра у тренувальному процесі з хортингу дитини першокласника посідає чільне місце у режимі дня, як ефективна організаційна форма, провідний метод та засіб розвитку, навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку.

Відповідно до цього будується тренувальний процес першокласника, який включає простіші елементи техніки хортингу. Основні положення хортингіста і пересування його на хорті. Правила спортивного етикету хортингу. Захвати та звільнення від них.

Рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами підсічки, зачепів, відхватів, підхватів; естафети з елементами боротьби і для розвинення фізичних якостей).

Вправи на: втрату рівноваги; дотик ніг руками; торкання та підсічки ніг ногами; виштовхування за межі хорту; відрив партнера від опори. Гра в регбі за встановленими правилами з набивним м'ячем.

Вивчення парних положень: на місці і в русі (партнер перебуває у положенні упору навприсядки на колінах і кистях): животом лежачи на партнері в чотирьох напрямках; спиною лежачи на партнері в чотирьох напрямках; знизу під партнером в чотирьох напрямках; різні варіанти стійок на партнері.

Знайомство з технікою партеру у двобої хортингу:

У положенні лежачи - утримання, больові прийоми;

з виведенням з рівноваги без допомоги ніг і з підсічкою захватом руки та голови.

Захист: виставити ногу в бік ривка, нахилитися в бік нападу атакуючого, звільнитися від захвату викручуванням або ривком.

Контрприйом: накривання виставленням ноги в бік повороту - утримання поперек; важіль ліктя із захватом руки між ногами; задня підніжка.

Техніка прийомів у стійці

Страховки:

1. Падіння на спину зігнувши ноги, страховка двома долонями рук;

2. Падіння на бік зігнувши одну ногу, страховка однією долонею руки /лівої, правої/.

3. Страховка в перекиді вперед, страховка двома долонями рук;

4. Падіння на зігнуті руки із фронтальної стійки.

Базові стійки:

1. Стійка етикету;

2. Нижня позиція етикету;

3. Бойова стійка /лівостороння, правостороння/, основні параметри, варіанти використання у двобої.

Базові переміщення у двобої:

1. Підхід кроком вперед;

2. Відхід кроком назад.

Техніка рук:

Блоки:

1. Верхній блок на місці й у переміщенні;

2. Нижній блок на місці й у переміщенні;

Удари:

1. Прямій удар у підборіддя на місці й у переміщенні;

2. Прямий удар у тулуб на місці й у переміщенні.

Техніка ніг:

Блоки:

1. Блок гомілкою від бокового удару ноги в стегно.

Удари:

1. Прямий удар коліном /у стегно, у тулуб, у голову/ на місці й у переміщенні;

2. Прямий удар ногою /у тулуб, у голову/ на місці й у переміщенні;

Техніка прийомів у партері

Основні положення двобою у партері:

1. Положення "ти зверху";

2. Положення "ти знизу";

3. Положення "ти збоку у захваті";

4. Положення "ти за спиною";

5. Положення "суперник за спиною";

6. Положення "ти у захваті ногами": - за шию; - за руку; - за ногу;

7. Положення "ти на колінах": - на одному, - на обох, - з упором рук.

Перевертання:

1. Захватом руки ривком або поштовхом.

Захист: виставити ногу або руку у бік ривка або повернутися грудьми до атакуючого;

2. Захватом рук збоку.

Захист: розвести руки в боки, виставити дальню ногу вперед - вбік, повернутися грудьми до атакуючого, стати в стійку.

Контрприйом: переворот через себе; утримання з боку голови.

Утримання:

1. Збоку - із захватом тулуба; без захвату руки під плече, лежачи на животі; із зворотним захватом; висідом та ін.

Захист: упертися гомілкою та передпліччям в атакуючого; перевернутися на живіт.

Виходи з утримання: сідаючи, відпихаючи голову ногою; перевертаючи через себе;

зштовхуючи вперед через міст; викручуючися; вузлом ноги; за допомогою ноги;

з боку плеча; захоплюючи ближню руку ззовні; захоплюючи ближню руку зсередини. Захист: притиснути зігнуті руки і ноги до грудей, не дозволити атакуючому притиснутися грудьми і захопити руки; перевернутися на живіт, обвити ноги суперника.

Виходи: ривком вбік; викручуючися; обвити ногу.

Больові прийоми:

1. Важіль ліктя через стегно.

Захист: зчепити руки, повернутися, зняти лікоть зі стегна, розвернути руки ліктем вгору, захопити тулуб і обвити ногу.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.