Психологічні засоби відновлення

Психологічні засоби відновлення вирішують такі питання:

- зниження нервово-психічного напруження, стану психічної пригніченості;

- швидкого відновлення витраченої енергії;

- формування чіткої настанови на ефективне виконання тренувальних та змагальних програм, доведення до індивідуальних можливостей напруження функціональних систем, які беруть участь у роботі.

Засоби психічного впливу на організм:

- організація зовнішніх умов і чинників тренування;

- створення позитивного емоційного фону тренування;

- формування значущих мотивів і сприятливих відношень до тренувань;

- переключення уваги, думок, самозаспокоєння, самозаохочення, самонакази;

- ідеомоторне тренування;

- психорегулююче тренування;

Відволікаючі заходи: читання книжок, слухання музики, екскурсії, відвідування музеїв, виставок, театрів тощо.

 

Таблиця 25

Застосування психологічних засобів

для відновлення спортивної працездатності

Параметр затосування

Рівень відновлення

Основний

Поточний

Оперативний

Планування

Раціональне планування тренування відповідно до функ-ціональних можливос-тей організму, добір потрібних сполучень загальних та спеціаль-них заходів, введення спеціальних відновлю-вальних періодів

Хвилеподібність та варіативність наванта-ження у занятті; широке застосування специфіч-них та неспецифічних серій та окремих вправ; використання тренаже-рів; введення спеціаль-них серій та окремих вправ для активного від-починку та розслаблення

Побудова окремого заняття з використан-ням необхідних допо-міжних засобів для ефективного усилення ознак втомлення (локального, глобаль-ного); повноцінна індивідуальна розминка та заключна частина заняття

Час застосування

У мезо- та мікроцик-лах; від мікроциклу до мікроциклу

В окремому занятті або після заняття

У серіях або окремих вправах у кожному занятті

Вплив

Модель мезо- та мікроциклу

Модель тренувального заняття у різних режимах навантаження з відпочинком

Модель серії вправ у занятті в різних режи-мах навантаження з відпочинком

Спрямованість

Спрямовані на основі функціональних систем організму, що забезпечують розвиток, підвищення та відновлення спортивної працездатності

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.