Організація виховної роботи у шкільній секції (гуртку) хортингу

       У виховному процесі спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу використовуються такі основні форми організації виховання дітей: навчально-тренувальні заняття з виду спорту хортинг, спеціально організована навчальна діяльність (теоретичні заняття з теорії і методики хортингу), спортивні змагання, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки іншого профілю тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу, професійної майстерності тренера-викладача (інструктора) хортингу.

Основною формою організованої навчально-тренувальної діяльності дітей шкільного віку залишаються заняття з різних розділів даної навчальної програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої теоретичної діяльності (теоретичного заняття з хортингу) для дітей молодшого шкільного віку - до 25-30 хвилин, середнього шкільного віку - від 45 до 60 хвилин (1-2 групових заняття на тиждень), старшого шкільного віку - два повних урока по 45 хв. з перервою 15 хвилин (2-3 групових занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину у першій половині дня (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (фізична, розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, студійних кімнат, плавального басейну, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі виховних бесід планується переважно у першу половину навчально-тренувального заняття з переходом на тренування. В окремих випадках допускається проведення деяких теоретичних занять без продовження практичної частини. Виховна промова тренера-викладача має бути направленою на досягнення мети як загально-тренувального складу, так і мети даного тренування. Це може стосуватися занять з застосуванням боксерських мішків (постановки ударів), застосування басейну (плавання), образотворчої діяльності в групах дітей молодшого шкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні тренування (виконання фізичних вправ, ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

       Організовуючи навчально-виховну діяльність спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу важливо систематично використовувати завдання із ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань), випробування нової техніки хортингу, експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Слід поєднувати вербальні, наочні і практичні методи, відводити належне місце продуктивним видам діяльності, в яких учень секції хортингу здатен до самовдосконалення фізичної форми та знань хортингу, самовираження і самореалізації (особисті улюблені прийоми, малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також спортивно-фізкультурній, змагальній, мовленнєвій, іншій руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих спортсменів доцільно диференціювати роботу з ними як на заняттях секції хортингу, так і у повсякденному житті, об'єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них окремі вправи та прийоми хортингу, навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.

       З огляду на те, що провідною у молодшому шкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-тренувальному та виховному процесі спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається спортивним та оздоровчим іграм, колективним дитячим естафетам, творчим іграм (фізкультурні, сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо). У деяких випадках на заняттях з дітьми молодшого шкільного віку продовж усього заняття організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

         Переорієнтація навчально-виховного процесу в сучасній спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності школяра як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

       Самостійна діяльність. Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу в другій половині дня. Протягом виховної роботи поєднуються різні за змістовою направленістю її види (спортивна, художня, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього спортивного досвіду у виді спорту хортинг, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу та якості педагогічного керівництва секцією. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку тренера-викладача (інструктора) хортингу.

       Індивідуальна робота з дітьми. Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх шкільних вікових груп як під час тренування, так і у вільні години (під час спортивних та оздоровчих таборів, випадкового позашкільного спілкування, ранкового прийому, прогулянок тощо) в спортивному залі, інших приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають тренувальні заняття через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи спортивної секції).

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.