Планування виховної роботи в спортивній секції (гуртку) хортингу

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" діяльність спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу регламентується планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань. Планування роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу має відповідати принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Поставлені завдання перед шкільної секцією хортингу успішно можуть розв’язуватися лише за умов конкретного визначення мети педагогічної діяльності та передбачення реальних можливостей її виконання.

Основним документом в організації виховної роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу є річний план виховної роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється тренерською радою колективу, затверджується керівником спортивної секції і погоджується з керівництвом школи. План виховної роботи ретельно обговорюється із заступником директора школи з виховної роботи.

У річному плані виховної роботи передбачаються такі розділи:

- аналіз виховної роботи за минулий рік;

- завдання на навчальний рік та оздоровчий період;

- методична та виховна робота з інструкторами хортингу та іншими спортивними кадрами;

- вивчення стану життєдіяльності дітей;

- виховна та організаційно-педагогічна робота;

- робота методичного кабінету хортингу, його виховна направленість;

- виховання учнів секції хортингу під час адміністративно-господарської діяльності спортивного колективу.

       Аналіз виховної роботи за минулий рік. В даному випадку висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу, які проводили виховну роботу, робляться конкретні висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення, акцентується увага на тому, якими реально стали учні спортивної секції, чи гідно поводили себе у школі, і які відгуки про них йдуть від директора школи, викладачів та класних керівників класів, у яких навчаються спортсмени секції хортингу. Можна взяти за практику зібрання відгуків класних керівників у письмовій формі для поліпшення виховної роботи у подальшій діяльності секції.

       Завдання на навчальний рік та оздоровчий період. Визначаються на основі аналізу роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу за минулий рік з урахуванням виявлених проблем та потреб навчального закладу. Кількість ключових завдань, над якими працює колектив шкільної секції хортингу, визначається і спортивною федерацією і закладом і залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Їх кількість може бути три-чотири на рік (одне-два з них, передбачені попереднім річним планом, конкретизуються, розширюються, інші два – є новими).

       У разі поглибленого та різнобічного вивчення тренером-інструктором хортингу одного чи двох конкретних питань протягом року, кількість завдань може бути меншою. Наприклад: з формування змагальних навичок дітей 3-4 класу - учнів секції хортингу, або комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей.

На виховальних бесідах з учнями та інструкторських нарадах можуть розглядатися такі питання:

- створення середовища прогресу у спортивній діяльності за участю стасших і досвідчених учнів секції хортингу;

- шляхи створення мовленнєвого розвивального середовища у спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу та сім’ї;

- особливості комунікативно-мовленнєвої активності дітей (в процесі тренувань або у перервах, в умовах вільного спілкування з ровесниками, з дорослими, під час відпочинку після тренувань з хортингу, під час ігрової діяльності в умовах сім’ї тощо);

- ефективність застосування педагогічних технологій фізкультурно-спортивного спрямування для всебічного фізичного розвитку учнів секції хортингу;

- особливості педагогічного впливу та його результативність щодо дітей з вадами мовлення (віковими, фізіологічними, паталогічними, в результаті педагогічної занедбаності) тощо.

Для спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу із сезонним перебуванням дітей, одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування кількість виховних завдань також може бути меншою - одне чи два виховних завдання.

Усі заплановані заходи річного плану виховної роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу підпорядковуються визначеним завданням.

       Методична та виховна робота з інструкторами хортингу та іншими спортивними кадрами. Плануючи роботу з тренерськими та інструкторськими кадрами спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу, слід ураховувати їхню підготовленість (майстри хортингу міжнародного класу або майстри хортингу 1, 2, 3 майстерського ранку, молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної роботи, не з фаховою освітою тощо).

Цю роботу планують за такими напрямами:

- підвищення педагогічної майстерності інструкторського складу хортингу (передбачаються, як правило, особиста спортивна підготовленість (кваліфікаційний рівень хортингу), традиційні форми роботи, що спрямовані на інформаційну обізнаність, навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці методи і прийоми: навчально-тренувальні та методичні семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, консультації, відкриті покази різних видів роботи за участю методистів Української Федерації Хортингу тощо).

-  удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми проведення тренувань, різноманітні форми виховної роботи: показові виступи з хортингу, майстер-класи, клуби, творчі лабораторії тощо);

- самоосвіта (обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок педагогічної літератури тощо). 

       У цьому розділі також визначаються теми засідань інструкторських і педагогічних рад спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу або місцевої федерації хортингу (як правило, 3-4 рази на рік), планується курсова перепідготовка та атестація тренерів і педагогічних працівників секції хортингу.

       Види роботи з тренерськими кадрами хортингу, їх кількість визначаються директором школи за сприянням місцевої федерації хортингу за потребою.

       З метою вивчення та  впровадження в практику роботи базової програми розвитку дитини шкільного віку у спортивній секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу у цьому розділі варто передбачити відповідні спеціальні підготовчі форми роботи з педагогічними та інструкторськими кадрами хортингу заздалегідь і до початку кожного навчального року.

       Вивчення стану життєдіяльності дітей. Визначаються основні напрямки вивчення роботи, їхній зміст, вказуються терміни, форми підведення підсумків, відповідальні тощо.

       Вивчення стану організації життєдіяльності дітей може бути комплексним, тематичним,  вибірковим. Комплексне вивчення - це вивчення стану життєдіяльності дітей в окремій групі чи декількох групах спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу за всіма сферами та лініями розвитку. Наприклад: "Організації життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку за сферами: «Люди», «Природа», «Культура», «Я сам»". Це дає змогу всебічно і глибоко проаналізувати стан роботи, зробити об'єктивні висновки. Комплексне вивчення планується за потребою, але не більше одного разу на рік. Зі старшокласниками можна передбачити такі виховні напрями, як здатність до оцінки своїх вчинків, реальна оцінка своїх навичок щодо проведення контактних поєдинків хортингу, готовність учня старшого класу стати на захист малої дитини, розуміння призначення навичок та прийомів хортингу для використання на добрі справи, для самозахисту та захисту своєї родини тощо.

       Тематичне вивчення - це  вивчення окремих питань у групах спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу в цілому відповідно до поставлених завдань. Наприклад: "Самопідготовка спортсмена хортингу у домашніх умовах", "Організація роботи з фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку у спортивній секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу", "Художньо-естетичний розвиток дітей молодшого шкільного віку" тощо. Це найбільш поширена форма, яка дає змогу визначити результативність діяльності тренерів і педагогів з певної лінії розвитку чи сфери життєдіяльності, глибше проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з юними хортингістами тощо.

       Вибіркове вивчення має на меті перевірку виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо.

       Виховна та організаційно-педагогічна робота. Передбачаються заходи взаємодії спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами інших міст, селищ, областей, з іншими установами, організаціями та клубами хортингу тощо. Форми їх взаємодії можуть бути різними: спільне проведення спортивних заходів, тренувань та змагань, для інструкторів хортингу - спільне проведення педагогічних нарад, консультацій, батьківських зборів, колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і розваг, екскурсій, обмін досвідом тощо. До цього ж розділу включається робота з батьками: вивчення досвіду родинного виховання, організація при секції батьківського комітету, батьківської ради, гуртків для батьків та разом з батьками, виховні педагогічні бесіди, консультації, школи молодих батьків тощо. Доцільно передбачити ознайомлення їх з вимогами базової програми хортингу, надати рекомендації щодо її використання у домашніх умовах сімї.

        Загальні батьківські збори плануються у разі потреби один-два рази на рік. Дієвішою формою є групові збори, які проводяться  два-три рази на рік.

       Робота методичного кабінету хортингу, його виховна направленість. Якщо директор школи надав секції хортингу приміщення для методичного кабінету, то тренер-викладач має налагодити роботу методичного кабінету з метою навчання та виховання учнів спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу. Робота кабінету спрямовується на створення науково-методичного осередку для тренерів-педагогів і батьків. Здійснюється вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу та інших закладів, вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду, розроблення методичних рекомендацій, зразків планування, узагальнення матеріалів з питань вивчення роботи педагогів, забезпечення та поповнення кабінету різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками з хортингу, науковою, навчально-методичною, енциклопедичною літературою, іграшками, атрибутами, зразками спортивного екіпірування хортингу, аудіовізуальними та відеонавчальними засобами тощо), при необхідності з метою поліпшення виховної роботи - оформлення стендів, настінних газет, демонстраційних фотогалерей спортивних заходів хортингу, виставок та ін.

       Виховання учнів секції хортингу під час адміністративно-господарської діяльності спортивного колективу. Плануються заходи спрямовані на створення розвивального життєвого простору дитини: оснащення спортивного залу хортингу - безпосереднього vcwz nренування дытей, прогулянкових, фізкультурних майданчиків, фізкультурних та музичних залів, медичних, лікувально-профілактичних кабінетів, кімнат для роботи профільних гуртків, благоустрій та озеленення територій, ремонт приміщень, придбання і ремонт меблів, допоміжні заходи в рамках школи, або за розпорядженням адміністрації навчального закладу тощо.

Загальні принципи планування виховної роботи. До річного плану виховної роботи додаються окремі плани: проведення свят, розваг, театральних дійств, гурткова робота, медичних  заходів тощо. При складанні річного плану виховної роботи необхідно враховувати тип навчального закладу (загального розвитку, санаторний, спеціальний, комбінований, навчально-виховний комплекс), у якому працює спортивна секція (гурток) хортингу та наявність вузьких спеціалістів хортингу а також профільних вчителів (вчитель фізкультури, вчитель військового навчання, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог та ін.).

Враховуючи, що річний виховний план розробляється на перспективу, тренер або інструктор-методист хортингу на його основі уточнює, конкретизує, доповнює завдання, види, форми виховної роботи поквартально (спеціальна графа для записів може бути передбачена в річному плані).

Робота тренерів-викладачів хортингу, педагогічних працівників регламентується календарним планом, який є основним, і може складатися на місяць або 1-2 тижні, або 1 чи декілька днів і може затверджуватися директором школи, враховуючи досвід роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу, вихователів, обізнаність з вимогами програми хортингу тощо.

Тренеру-викладачу хортингу надається право при плануванні проявляти творчість, ініціативу, враховуючи сучасні вимоги до розвитку дітей шкільного віку.

Принципами календарного планування є: послідовність у викладенні матеріалу, чіткість поставлених завдань, відповідність форм роботи  віковим та індивідуальним особливостям дітей, різноманітність видів спортивної та виховної діяльності тощо.

       План передбачає види дитячої діяльності, як організованої тренером-педагогом так і самостійної (самовиховання та тренування, продуктивну працю, художню діяльність, гру, спілкування та ін.); індивідуальну роботу з дітьми (новачками, тими хто часто хворіє, має різні проблеми тощо). З метою планування індивідуальної роботи доцільно вести записи спостережень за учнями секції хортингу.

       У календарних виховних планах на початку кожного місяця обов’язково передбачається комплекс ранкової гімнастики на два тижні (з ускладненням на другий тиждень), гігієнічна гімнастика, робота з батьками, за необхідності - інші форми роботи.

       Планування виховної роботи з дітьми може бути довільним (сітки, текстове або комбіноване) і складатися по-різному. Наприклад:

- за сферами життєдіяльності – щодня реалізується завдання однієї із сфер і всі лінії розвитку (метод занурення у тему); п’ятниця, як правило, - день узагальнення навичок;

- за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та ліній розвитку;

- за видами діяльності (змагальна, тренувальна, ігрова, трудова, комунікативна, пізнавальна, рухова, навчальна) з урахуванням усіх ліній розвитку та змісту сфер життєдіяльності;

- за інтегрованими блоками – завдання фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку та інших, розв’язуються через усі сфери життєдіяльності. Окремо плануються завдання і види роботи із спеціальної підготовки хортингу, фізичної культури;

- за лініями розвитку – кожного дня домінує одна лінія розвитку у взаємодії з іншими з урахуванням змісту усіх сфер життєдіяльності (метод занурення) тощо.

       При плануванні виховної роботи варто використовувати блочно-тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу секції хортингу. Застерігаємо від нераціонального планування, коли перевага надається одній сфері життєдіяльності або лінії розвитку на будь-який тривалий період (тиждень, місяць), наприклад тільки тренувальні навантаження і все, що не забезпечує цілісного, системного підходу до життєдіяльності дітей.

       Тренер-викладач хортингу є вихователем учнів і має свободу вибору більш ефективної, зручної для нього моделі і форми планування виховної роботи.

       Обов’язкова умова в плануванні виховної роботи з дітьми - участь всіх тренерів вікової групи спортивної секції хортингу. Виховна робота - загальна справа тренерів хортингу.

       Робота інструкторів з фізичної культури, музичних керівників, вихователів з образотворчої діяльності та інших педагогічних працівників планується окремо для кожної секції (гуртка) хортингу у молодших вікових групах учнів. Ці плани узгоджуються з планами роботи заступника директора школи з виховної роботи.

       Щоб полегшити календарне виховне планування для тренерів секції хортингу, особливо при впровадженні в практику роботи Кваліфікаційної програми хортингу для дітей, варто

створити творчі групи із числа представників методичної служби різних рівнів, тренерів-інструкторів хортингу, вихователів-методистів, вихователів та інших педагогічних працівників для складання виховних перспективних планів (на рік, півріччя, квартал, місяць). Виховні перспективні плани розробляються, як правило, у вигляді сіток.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.