Керівництво навчальним кабінетом хортингу

1. У спеціалізованих навчальних закладах фізкультурно-спортивного спрямування та у закладах, у яких введений у навчальну програму предмет "Національний вид спорту хортинг" під керівництвом директора закладу засновується навчальний кабінет хортингу. Роботою кабінету керує старший тренер-викладач відділення хортингу або керівник спортивної секції (гуртка) хортингу, якого призначає директор з числа досвідчених педагогів та фахівців Української Федерації Хортингу наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.

2. Керівник (Завідувач) кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

3. Робочий стіл тренера-викладача повинен забезпечувати розміщення на ньому комплекту робочого місця педагога з урахуванням ергономічних вимог. Робоче місце тренера-викладача обладнується системою управління електроживленням навчального комп’ютеризованого комплексу, яка забезпечує його Включення (Відключення). Робочий стіл (місце) тренера-викладача при можливості бажано розташувати на підвищенні висотою 130 – 200 мм.

4. Робочі місця учнів для проведення занять з теорії і методики хортингу комплектуються двомісними навчальними столами і стільцями, які виконані з дотриманням вимог пп.8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання робочого місця учня, склад та технічні характеристики якого визначаються відповідними нормативними документами МОН України.

5. До обов'язків керівника (завідувача) кабінетом хортингу належать:

- складання перспективного плану оснащення кабінету;

- забезпечення умов для проведення теоретичних занять з предмету "Теорія і методика хортингу";

- координація роботу вчителів початкової школи, вчителів та керівників гуртків хортингу, груп та інших творчих об'єднань фізкультурно-спортивного профілю з організації та проведення спостережень за перспективними спортсменами-хортингістами і дослідницької роботи учнів (вихованців) спортивної секції (гуртка) хортингу;

- організація навчально-виховної роботи з учнями на відділенні хортингу;

- сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

- систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

- забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог тощо;

- систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей відділення хортингу;

- керування і контроль за роботою помічників інструктора (7-9 ранк хортингу), надання їм практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня до кваліфікації інструктора хортингу;

- складання плану навчально-тренувальної роботи учнів на початку поточного навчального року;

- проведення інструктажів учителів, керівників гуртків та інших творчих об'єднань навчального закладу щодо організації навчально-тренувального процесу з хортингу, виховної роботи з учнями секції (гуртка) хортингу;

- звітність перед педагогічною радою навчального закладу про здійснену навчально-тренувальну, виховну і дослідницьку роботу в секції (гуртка) хортингу та про проведення виховних заходів безпосередньо за допомогою наданого кабінету;

- спільно з учителями фізкультури школи, керівниками гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу визначає кращих спортсменів школи, кращих як за результатами спортивної і змагальної діяльності, так і за поведінкою під час навчання, участю у житті спортивного колективу;

- подає пропозиції керівнику навчального закладу, педагогічній раді школи щодо удосконалення діяльності кабінету, використання коштів, матеріально-технічного забезпечення та реалізації отриманих результатів роботи;

6. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) керівника (завідувача) кабінетом хортингу встановлюється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161 (z0303-01), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494, як для окладів робітників загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Керівник кабінету хортингу планує і координує всю виховну роботу з ввіреною йому групою дітей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів і інтересів, рівня сформованості учнівського колективу, сприяє розвитку самоврядування в спортивній секції (гуртку) хортингу, створює умови для організації змістовного дозвілля, проводить відповідні спортивні та оздоровчі заходи щодо профілактики правопорушень, бездоглядності. Система роботи керівника профільного кабінету хортингу - це сукупність взаємопов'язаних між собою виховних заходів, які випливають із завдань загальногромадянського виховання. Найпоширенішою формою організації виховної роботи є

індивідуальна робота керівника кабінету хортингу та класна або групова година або година спілкування керівника кабінету, яка проводиться раз на тиждень. Такі години мають бути різноманітними за тематикою та формами проведення, пов'язаними із життям секції (гуртка) хортингу, школи, вулиці, мікрорайону, міста, області.

Основними розділами виховної роботи керівника кабінету хортингу є:

- вивчення учнів, учнівського колективу;

- створення і розвиток учнівського колективу секції (гуртка) хортингу;

- організація і проведення позаурочної (позашкільної) виховної роботи;

- співпраця з культосвітніми й позашкільними установами;

- робота з батьками;

- популяризація хортингу серед учнівської молоді закладу.

8. Керівник кабінету при проведенні занять має усвідомити, що у Законі України "Про загальну середню освіту" (651-14) визначено: "У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів хортингу у школі до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється" (ст. 17 (651-14). Відповідно до Конституції України (254к/96-вр) (ст. 35) та Закону України "Про освіту" (1060-12) (ст. 9) державна система загальноосвітнього навчального закладу відокремлена від церкви, носить світський характер.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.