СТАТУТ Всеукраїнської громадської організації „УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ”

Статут Української Федерації Хортингу - версія для завантаження та роздрукування /Microsoft Word/

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України: Наказ № 538/5 від 25.03.2009 р., Свідоцтво № 3076. Директор департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій О.М. Семьоркіна.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою Конференцією Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Хортингу".  Протокол № 1 від 07 листопада 2009 року.

 
С Т А Т У Т
Всеукраїнської громадської організації
„УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ”
 
м. Київ - 2009 

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація “УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ” (далі за текстом Федерація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена для провадження та координації діяльності своїх членів у справі сприяння розвитку хортингу в Україні та захисту спільних економічних, творчих, національно-культурних, соціальних та інших законних інтересів членів Федерації.

1.2. Федерація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством України, цим Статутом, іншими положеннями, що прийняті керівними органами Федерації.

1.3. Федерація є неприбутковою громадською організацією.

1.4. Федерація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління,  гласності. Федерація вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Обмеження діяльності Федерації може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

1.5. Всі основні питання діяльності Федерації вирішуються на Конференції Федерації.

1.6. Федерація набуває статусу юридичної особи за законодавством України з моменту її державної реєстрації, має у власності відокремлене майно та відповідає за своїми обов’язками цим майном, може від свого імені набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, третейських судах. Федерація має самостійний баланс, поточні, в тому числі валютні рахунки в установах банків, офіційне найменування, печатку та власну символіку, зразки яких затверджує Президія.

1.7. Федерація не відповідає за зобов’язання держави, її органів та установ, рівно як і держава не відповідає по зобов’язанням Федерації. Федерація не відповідає за зобов'язання своїх членів, рівно як і члени Федерації не відповідають по її зобов'язанням.

1.8. Статус об’єднання громадян: Федерація має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність відповідно до своїх статутних цілей і завдань на територію України.

1.9. Юридична адреса об’єднання громадян: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 20, кв. 44.

1.10. Назва об’єднаннягромадян:

- повна українською мовою -  Всеукраїнська громадська організація “УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ;

- скорочена українською мовою – ВГО «УФХ»;

- повна російською мовою - Всеукраинская общественная организация “УКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОРТИНГА;

- скорочена російською мовою – ВОО «УФХ»;

- повна англійською мовою - ALL – UKRAINIAN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “UKRAINIAN HORTING FEDERATION;

- скорочена англійською мовою – AUNGO «UHF».

1.11. Для здійснення цілей і завдань, визначених у цьому Статуті, Федерація після державної реєстрації має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у  державних та громадських органах;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу  в їх створенні;

- одержувати майно та кошти, пожертвування від фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів;

- створювати установи та організації, підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

-одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

- засновувати засоби масової інформації у встановленому законодавством порядку;

- користуватись іншими правами, передбаченими законами України.

2. Мета та завдання діяльності Федерації

2.1. Головною метою створення та діяльності Федерації є сприяння розвитку хортингу, популяризації та підвищенню ролі фізичної культури та спорту, зміцненню здоров’я, досягненню високих спортивних результатів, пропаганді здорового способу життя, вихованню морально-етичних, вольових та інтелектуальних здібностей людей, спільної реалізації та захисту законних соціальних, економічних, соціально-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

2.2. Завдання Федерації:

- сприяння фізичному вихованню та розвитку населення України в дусі патріотизму, національно-культурних традицій та любові до Батьківщини, підвищенню ролі фізичної культури у всебічному і гармонійному розвитку особистості, як засобу духовного розвитку суспільства, зміцненню здоров’я громадян України, сприяння формуванню здорового способу життя;

- сприяння громадським організаціям, установам, підприємствам, громадянам у роботі по залученню дітей та юнацтва до занять фізичною культурою;

- сприяння визнанню хортингу, як виду спорту в Україні;

- сприяння розвитку та зміцненню зв’язків з іншими організаціями (федераціями), а також активній діяльності своїх представників у організаціях.

2.3. Федерація може розширювати свої завдання згідно чинного законодавства України.

2.4. Для реалізації завдань та досягнення поставленої мети Федерація у порядку встановленому чинним законодавством:

- представляє і захищає законні інтереси Федерації та своїх членів у державних та громадських органах і організаціях;

- сприяє здійсненню практичної, організаційної і методичної допомоги своїм членам та іншим організаціям в роботі по залученню населення до занять хортингом;

- сприяє всебічній пропаганді та популяризації хортингу в Україні, поширює інформацію про свою діяльність;

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства, установи та організації, необхідні для виконання статутних цілей;

- розвиває і зміцнює зв'язки з громадськими організаціями в Україні та іншими неурядовими організаціями зарубіжних країн (федераціями, асоціаціями);

- отримує гранти, благодiйнi внески від вітчизняних та іноземних юридичних i фізичних осіб та осіб без громадянства i використовує одержанi кошти на статутну діяльність Федерації;

- сприяє вивченню та узагальненню практики та досвіду розвитку хортингу;

- направляє членів Федерації у вiдрядження, в межах, що не суперечить чинному законодавству, для навчання, стажування, ознайомлення з досвiдом дiяльностi громадських органiзацiй, у тому числі за кордон;

- здійснює матеріальну та соціальну допомогу своїм членам, виплачує стипендії, заохочення членам Федерації;

- організовує тренування та відпочинок членів Федерації на території України та за кордоном;

- організовує виготовлення офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою Федерації;

- сприяє діяльності засобів масової інформації;

- створює у встановленому порядку місцеві осередки;

- інформує громадськість про роботу Федерації, сприяє формуванню громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, організовує лекції, виступи, розповсюджує інформацію, здійснює пропагування своїх цілей та ідей;

- сприяє будівництву та реконструкції будівель, фізкультурних споруд та інших об’єктів фізкультурного призначення;

- виступає співзасновником та вступає у всеукраїнські, міжнародні громадські (неурядові) федерації, асоціації інші організації, утворює міжнародні спілки об'єднань громадян.

3.Члени Федерації, їх права і обов'язки

3.1. Членство в Федерації є добровільним незалежно від національної приналежності, віросповідання, членства в інших організаціях і може бути індивідуальним, колективним та почесним.

3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, особи без громадянства, іноземці, якщо це не заборонено законодавством відповідних країн, які визнають Статут, вносять безповоротну фінансову допомогу, активно сприяють діяльності Федерації. Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Федерації на підставі поданої заяви та затверджуються Президією Федерації.

3.3. Колективними членами можуть бути колективи громадських, кооперативних та інших об’єднань, підприємств, організацій та установ різних форм власності, федерацій, клубів, які своєю діяльністю сприяють вирішенню статутних завдань Федерації, визнають та дотримуються вимог Статуту Федерації, сплачують безповоротну фінансову допомогу. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії Федерації на підставі поданої заяви і рішення загальних зборів колективу. Колективні члени будують свою діяльність з Федерацією на договірних засадах,  реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

3.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили істотний внесок у розвиток та поширення хортингу. Почесний член Федерації, за його бажанням, може брати участь у роботі Конференції та Президії Федерації з правом дорадчого голосу. Положення про Почесне членство затверджується Президією Федерації.

3.5. У заходах, які проводить Федерація, мають право брати участь тільки її члени. Інші особи беруть участь у заходах тільки за рішенням Президії Федерації.

3.6. Члени Федерації мають право:

- обирати та бути обраними в керівні і контрольно-ревізійні органи Федерації;

- отримувати інформацію про діяльність Федерації;

- вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів Федерації з питань, що пов’язані з її діяльністю;

- брати участь у заходах, що здійснюються Федерацією на засадах та в порядку, визначених внутрішніми документами Федерації;

- приймати участь у вирішенні питань діяльності Федерації на Конференції або у складі її керівних органів;

- користуватись, у встановленому Федерацією порядку, майном та символікою Федерації;

- звертатись до керівних органів Федерації щодо захисту своїх інтересів;

- на свій розсуд вийти із Федерації.

3.7. Члени Федерації зобов'язані:

- дотримуватися положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Федерації, виконувати рішення керівних органів Федерації;

- вносити у встановлені Президією Федерації терміни безповоротну фінансову допомогу;

- брати активну участь у статутній діяльності Федерації;

- пропагувати цілі та завдання Федерації, активно сприяти розвитку хортингу;

3.8. Члени Федерації можуть бути виключені з неї:

- за власним бажанням (індивідуальні члени за поданням заяви до керівного органу Федерації, колективні члени - за рішенням вищого керівного органу (протокол));

- по ініціативі та рішенню Президії Федерації чи Ради місцевого осередку за порушення положень Статуту Федерації, а також за дії, що дискредитують Федерацію.

3.9. Рішення про виключення приймається Президією Федерації простою більшістю голосів. Рішення може бути оскаржене до Конференції Федерації.

4.Структура та керівні органи Федерації

4.1.     Основою Федерації є її місцеві осередки, які створюються за територіальними ознаками.

4.2.     Місцеві осередки створюються за ініціативою Федерації та можуть набувати статусу юридичної особи шляхом реєстрації в установленому законодавством України порядку і у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та власними статутами, які приймаються їхніми керівними органами – Радами місцевих осередків та затверджуються Президією Федерації.

4.3.     Місцеві осередки без статусу юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування до реєструючого органу відповідно до чинного законодавства і у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та Положеннями, які розробляються і затверджуються Президією Федерації.

4.4.     В період між Конференціями місцевих осередків їх керівним органом є Рада.

4.5.     Вищим керівним органом Федерації є Конференція, яка скликається Президією по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Позачергова Конференція може бути проведена за рішенням Президії Федерації, за пропозицією ревізійної комісії або за нотаріально завіреною письмовою вимогою не менш, як 2/3 членів Федерації. Повідомлення про скликання Конференції з вказаною датою, часом, місцем проведення Конференції, порядку денного, повинні бути розіслані Президією в письмовій формі рекомендованими листами або передаються кур’єром під розписку не пізніше ніж за 14 днів до її проведення. Норму представництва визначає Президія.

4.6.     До виключної компетенції Конференції належить:

- затвердження Статуту, внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту;

- вибори Президії (Президента, Першого Віце-президента та членів Президії) терміном на п’ять років і дострокового завершення їх повноважень, затвердження Положення про Президію;

- вибори ревізійної комісії і дострокового завершення їх повноважень, затвердження Положення про ревізійну комісію;

- визначення основних перспективних напрямків діяльності Федерації;

- затвердження звітів Президії та Ревізійної комісії Федерації;

- прийняття рішення про реорганізацію і припинення діяльності Федерації;

- призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- реалізація права на кошти та майно.

4.7.     Конференція може вирішувати інші питання, передбачені чинним законодавством. Конференція правомочна приймати рішення, якщо в її роботі приймають участь не менш як 3/4 делегатів Конференції з більшості місцевих осередків. Кожен Член Федерації має на Конференції один голос. Рішення Конференції приймається простою більшістю голосів присутніх членів Федерації, крім питань про внесення змін і доповнень до Статуту, про вибори Президії, про реорганізацію і ліквідацію Федерації, рішення по яких приймається кваліфікованою більшістю в 3/4 голосів. Рішення Конференції, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов’язковими для усіх членів та органів управління Федерації.

4.8. Загальне керівництво діяльністю Федерації на період між Конференціями здійснює Президія Федерації, яка діє на підставі Статуту та Положення про Президію Федерації, що затверджується Конференцією. Члени Президії обираються Конференцією у кількості не менше п’яти осіб строком на п’ять років і можуть бути переобрані неодноразово. Кількісний склад Президії визначається Конференцією.

4.9. Засідання Президії скликаються Президентом Федерації по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал і вважаються повноважними, якщо на них присутні не менш як 3/4 членів Президії. На засіданнях Президії ведеться протокол. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії.

4.10. Чергові засідання Президії Федерації скликаються Президентом не рідше ніж один раз на квартал, а позачергові - за ініціативи Президента, Ревізійної комісії або письмових заяв не менш ніж 2/3 членів Президії. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Президії. Рішення Президії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Президії.

4.11.  До виключної компетенції Президії відноситься рішення наступних питань:

- прийом в Федерацію нових членів та виключення з Федерації її членів;

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію місцевих осередків, підприємств, установ та організацій Федерації, затвердження їх установчих документів;

- визначення пріоритетних напрямків діяльності Федерації, принципів формування та використання її власності;

- затвердження програм діяльності Федерації;

- затвердження кошторису та принципи використання коштів Федерації;

- затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу;

- прийняття рішення про вступ чи участь в діяльності інших громадських об’єднань;

- затвердження зразків печатки, штампів, символіки та атрибутики Федерації;

- встановлення норм представництва делегатів на Конференції;

- визначання необхідності, місця, строків проведення, норми представництва і порядку денного Конференції;

- затвердження річних звітів Президента, Директора та перспективних планів;

- встановлення розмірів та порядку виплати допомоги членам Федерації;

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію, організація виконання рішень Конференції;

- створення комітетів, комісій та груп для виконання статутних завдань Федерації;

- вирішення інших питань діяльності Федерації, якщо вони не віднесені до виняткової компетенції Конференції та Ревізійної комісії.

4.12.  Керує діяльністю Президії Президент Федерації. Президент Федерації обирається терміном на п’ять років.

4.13. Президент Федерації:

-здійснює загальне керівництво діяльністю Федерації і керує діяльністю Президії;

-без довіреності представляє Федерацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;

-укладає від імені Федерації контракти, угоди, договори;

-видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;

-видає накази, розпорядження, затверджує програми, положення, інструкції та інші документи;

-здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Федерації;

-визначає порядок використання майна та коштів Федерації згідно з принципами та рішеннями, затвердженими Конференцією, Президією та Президентом;

-підписує всі офіційні, фінансові та банківські  документи;

-має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Федерації;

-укладає трудові договори (контракти) з штатними працівниками федерації;

-головує на засіданнях Конференції та Президії;

-забезпечує виконання рішень Конференції та Президії;

-у разі необхідності виконує інші обов’язки, пов’язані із Статутною діяльністю Федерації.

4.14. Віце-президенти.

Перший Віце-Президент Федерації є заступником Президента Федерації. Він виконує обов’язки Президента Федерації на час його відсутності або неможливості виконувати ним своїх обов’язків. Перший Віце-Президент діє за дорученням.

Віце-Президенти Федерації мають виконувати окремі повноваження Президента Федерації за його дорученням, або за дорученням Президії.

4.15. Органом, на який покладено виконавчі функції та який організовує безпосередню діяльність Федерації, спрямовану на виконання рішень Федерації, є Директор. Призначає Директора Президент Федерації шляхом укладання з ним контракту.

4.16.  Директор Федерації здійснює адміністративно-господарське управління справами Федерації та у своїй діяльності є підзвітним Президенту Федерації:

-розглядає питання поточної діяльності Федерації та виносить щодо них рішення, здійснює поточне оперативне керівництво діяльністю Федерації;

-здійснює практичне виконання рішень Конференції, Президії та Президента Федерації;

-готує щорічний фінансовий звіт та подає його на розгляд Президії;

-видає накази та розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

-забезпечує оперативний інформаційний зв’язок між Федерацією та її членами, іншими організаціями.

4.17. Контроль за фінансовою діяльністю Федерації здійснює Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб, що обираються Конференцією Федерації з числа її членів терміном на п’ять років і діє у відповідності до Положення, що затверджується Президією Федерації.

4.18. Перевірки проводяться Ревізійною комісією не менш як один раз на рік за дорученням Конференції, Президії, за власною ініціативою або на письмову вимогу не менш ніж 2/3 членів Федерації. Ревізійна комісія подає висновок за річними звітами та балансами.

4.19. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

4.20. Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна Конференції Федерації.

4.21. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергової Конференції або Президії, якщо виникла суттєва загроза інтересам Федерації або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.

4.22. Члени Президії та Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.      Майно Федерації і джерела його формування

5.1.     Федерація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, транспортні засоби, обладнання, устаткування, інвентар, грошові засоби в гривнях та іноземній валюті, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності та передбачене чинним законодавством.

5.2. Федерація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами Федерації або державою, набуте від безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Федерація також має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій. Заснованих підприємств.

5.4. Джерелами формування майна Федерації у грошовій та інших формах є:

- кошти або майно, які надходять безоплатно, або у вигляді безповоротньої фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів;

- пасивні доходи;

- кошти або майно, які надходять до Федерації, від проведення її основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємст»;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

6. Порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. Федерація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та зобов’язані вносити до державного бюджету податки та платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.2. Федерація та її штатні працівники несуть установлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться у річному звіті та балансі.

7. Символіка та атрибутика Федерації 

7.1. Для протокольних, рекламних заходів Федерація має власну символіку: прапори, емблеми, тощо, яка є її символами і відмінними знаками, а також, згідно з укладеними угодами, має право використовувати символіку організацій, членом яких вона є за їх згодою.

7.2. Символіка затверджується Президією Федерації та підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

7.3. Федерація може надавати третім особам право використання своєї символіки згідно з укладеними договорами і угодами.

8. Міжнародна діяльність

8.1. Федерація здійснює міжнародну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України та діючими міжнародними угодами.

8.2. Федерація відповідно до свого Статуту може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, у міжнародних проектах, участі та членстві в роботі міжнародних організацій, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

9. Порядок припинення діяльності Федерації і вирішення майнових питань, пов’язаних з її ліквідацією

9.1. Припинення діяльності Федерації може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

9.2. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конференції шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, якщо за рішення подано не менше ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції. При цьому всі  права і обов’язки, що належали Федерації переходять до правонаступників.

9.3. Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Конференції Федерації, якщо за рішення подано не менше ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції, за рішенням суду чи в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.4. Активи Федерації при ліквідації не можуть перерозподілятись між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або передаються в доход держави.

10. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до статутних документів вносяться за рішенням 3/4 голосів делегатів Конференції.

10.2. Зміни, що сталися в статутних документах Федерації підлягають обов’язковій реєстрації.