Єрьоменко Е.А. Викладання хортингу у позашкільних навчальних закладах України

Національною доктриною розвитку освіти України, законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Концепцією позашкільної освіти і виховання визначено, що метою навчально-виховної діяльності навчальних закладів всіх рівнів є: виховання і розвиток творчого потенціалу та соціальної активності особистості, формування системи гуманістичних цінностей, де цінність людини, громадянина визначається як провідна. Ця проблема стосується всіх ланок освіти – від дошкільної до вищої та освіти дорослих. Частину реалізації оздоровчих та виховних завданнь, які стоять перед освітніми закладами у певній мірі може взяти на себе український національний вид спорту хортинг.

Так, позашкільна освіта України визначається Законом України «Про охорону дитинства», «Про освіту» від 23.03.1996, № 100/96 — ВР, Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 (№ 1841 — ІІІ), Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 (№ 433), Програмою розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 р., затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 (№ 378), Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства», сформулювали завдання, виконання яких направлене на оздоровлення дітей та молоді, формування у них гарних розумових і фізичних якостей, високої патріотичної свідомості, національної гідності Українця, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку.

Виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим та формування високих морально-етичних якостей, здорового способу життя, почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, досягнення високих спортивних результатів, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях - головне завдання українського національного виду спорту «ХОРТИНГ».

Актуальність, новизна навчальної програми

Законом України "Про позашкільну освіту" визначені завдання позашкільної освіти, акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, наданні знань, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпеченні потреби особистості у творчій самореалізації, а також на інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. У цьому сенсі хортинг, як український національний вид спорту, є одним із дійових засобів фізичного та морально-етичного виховання дітей, залучення підростаючого покоління до багатств загальнолюдських цінностей. Він сприяє вихованню високої внутрішньої культури особистості, її високих вольових якостей, гармонійному формуванню фізичного апарату дитини.
         Навчально-виховний процес хортингу у позашкільних навчальних закладах базується на формуванні фізично та духовно розвиненої творчої особистості учня, його свідомого ставлення до обов'язків, вихованні поваги до національних цінностей нашого народу, прищепленні навичок здорового способу життя. Звідси витікають основні засади впровадження навчальної програми гурткової роботи "ХОРТИНГ" для учнів позашкільних навчальних закладів, розробленої на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008  № 676).

Відповідно до наказу № 24 від 17.01.2003 р. Міністерства освіти і науки України "Про Всеукраїнський конкурс навчальних програм, посібників з позашкільної освіти" дана Програма грунтується на освітніх стандартах основних навчальних дисциплін, забезпечує науковість змісту, має освітню і виховну цінність, ураховує систематичність і послідовність навчання, передбачає творчість, доступність і індивідуальний підхід, доцільність вибору форм і методів роботи.

         Хортингу для дітей у позашкільному навчальному закладі, відповідно до представленої Програми, є предметом, який включає в себе оздоровчі, загальнофізичні, технічні і тактичні елементи, а також виховні та філософські аспекти українського національного виду спорту, як впливової виховної системи фізичного та морально-етичного напряму, реального інструменту виховання сильного українця, гідного громадянина - патріота Української держави.

Мета навчальної програми

Основною метою впровадження Програми у позашкільний навчальний заклад є: зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання учнів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих вправ хортингу, вивчення основних стійок і технік самозахисту, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм (комплексів) хортингу, вивчення правил поведінки в спортивному залі, відповідно до вимог етикету хортингу, вивчення дихальних вправ, вправ оздоровчого характеру, освоєння правил особистої гігієни, підготовка та виступ на спортивних змаганнях.

Напрям діяльності Програми - фізкультурно-спортивний.

Основні завдання програми:

- оволодіння гуртківцями базовими знаннями, вміннями, елементами техніки, тактики та навичками з хортингу;
- підготовка гуртківців до атестаційних іспитів на учнівські ступені хортингу (ранк) відповідно до кваліфікаційної програми хортингу;
- виконання гуртківцями нормативів юнацьких (ІІ, І) та дорослих (ІІІ, ІІ, І) спортивних розрядів, почесних спортивних звань (кандидат у майстри спорту України - КМСУ, майстер спорту України - МСУ) з хортингу відповідно до Єдиної Спортивної Класифікації України (ЄСКУ);
- підготовка гуртківців до участі у міжклубних, районних, міських, обласних, всеукраїнських змаганнях з хортингу.

Загальні принципи організації навчально-виховного процесу

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, взаємодія педагога з учнями, послідовність і поступовість викладення матеріалу. Навчальний матеріал Програми адаптований до занять з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню та оздоровчу спрямованість і містить елементи базової техніки хортингу, які подані у вигляді оздоровчих фізичних вправ та імітаційних формальних комплексів, теоретичні відомості, а також вправи з елементами самозахисту хортингу та загальнорозвиваючі і спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей. При навчанні технічних прийомів хортингу, необхідно на кожному занятті використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові повторення оздоровчої базової техніки рухів хортингу по повітрю в стійці та у переміщеннях, виконання оздоровчих навчальних форм хортингу - формальних комплексів, вистрибування із присіду вгору, підйоми з присіду у стійку з махами прямими ногами, а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих та оздоровчих прийомів техніки хортингу, використовуючи підвідні вправи.

         З метою профілактики травматизму на кожному занятті необхідно перевіряти місця проведення занять, дотримуватися вимог методики навчання спеціальних оздоровчих вправ хортингу, при вивченні підготовчих елементів техніки хортингу різними способами слід звертати увагу на правильне пересування учнів по хорту (майданчику для занять).

         Заняття проводить відповідно підготовлений тренер-викладач (інструктор), який має фахову підготовку і є керівником гуртка.

         Під час проведення занять з хортингу керівник гуртка повинен застосовувати особисто-орієнтовний та диференційований підхід до учнів. У курсі навчання передбачаються заміни викладання одного предмета іншим або їх поєднання на розсуд керівника гуртка. У продовж всього навчально-оздоровчого процесу педагог має постійно проводити виховні заходи патріотичної направленості, бесіди з учнями, у яких необхідно звертати увагу на те, що хортинг народжений в Україні на оздоровчих і культурних традиціях українського народу. Керівнику гуртка необхідно постійно вживати відповідних заходів щодо протидії розповсюдженню наркотичних, токсичних речовин, пияцтва та куріння серед дітей, працювати у тісній співпраці з класними керівниками гуртківців та їх батьками.

У процесі навчання хортингу в навчальному закладі застосовуються такі групи методів:

- наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);
- словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо);
- практичні (метод вправ та його варіанти - початкове вивчення технічних дій у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

         Хортинг - український національний вид спорту, заснований на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу, комплексний вид оздоровчого та бойового мистецтва, розроблений, як освітня виховна складова на виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2008 році та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016. Вид спорту базується на принципах підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-виховний і оздоровчий процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання учнів, є визнаним видом спорту в Україні Наказом № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року до Дня незалежності України. Робочі програми фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей затверджені Рішенням експертної комісії з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту України від 18 червня 2009 року. Всеукраїнські, регіональні та місцеві навчально-виховні заходи хортингу, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

       Назва виду спорту «Хортинг» походить від назви славетно відомого в світі острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорозька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Ідея виникнення Хортингу, як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх народних традицій, що передавались з покоління в покоління. Система підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків лягли в основу хортингу, як виду спорту, народженого в Україні, який має регламентовані правила змагань, за якими за бажанням можуть змагатися учні загальноосвітніх навчальних закладів у різних вагових категоріях та вікових групах, а як вид оздоровчого та бойового мистецтва, має поступово ускладнену програму підготовки людини, поділену на кваліфікаційні технічні рівні (ранки), де кожний ступінь відповідає певному рівню підготовленості із загальної та спеціальної фізичної підготовки, знання та виконання елементів самозахисту техніки хортингу, інших необхідних аспектах підготовки фізично розвиненої особистості. Виховна система у своїй програмі містить вимоги етикету хортингу, сувору дисципліну під час проведення занять, технічні, функціональні та вольові аспекти підготовки. Підвищена дисципліна та етикет поведінки учня є системою впливу на формування характеру особистості, допомогою батькам дітей, які займаються в гуртку хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі, у вихованні їх не тільки сильними і здатними захистити себе і близьких людей у небезпечній ситуації, але також і прищеплення учням здорових звичок, вміння гідно поводити себе в суспільстві, постійно прагнути до самовдосконалення.

       Суттєві зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти все виразніше спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її системного вдосконалення в галузі оздоровлення дітей. Розробка даної Програми зумовлена потребою удосконалення навчально-виховного процесу у зв'язку із зростанням вимог до розумової та фізичної підготовки учнів та вихованців позашкільних навчальних закладів. При розробці Програми врахований досвід роботи кращих секцій та гуртків хортингу позашкільних навчальних закладів України. Програма грунтується на засадах Національної доктрини розвитку освіти, виконання чинних законодавчих актів, Законів України “Про освіту”, "Про позашкільну освіту" (Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III 1841-14), “Про фізичну культуру і спорт”, “Про охорону дитинства”, Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та інших нормативно-правових актів, складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України та на підставі постанови Кабінету Міністрів України ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­від 6 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальних заклад».

  Програма являє собою подальшу деталізацію планування навчально-виховного процесу і системи підготовки дитини у позашкільному навчальному закладі у цілому. При її розробці був урахований передовий досвід навчання та викладання відомих тренерів хортингу, результати наукових досліджень з питань виховання та підготовки юних хортингістів, практичні рекомендації дитячої і спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології, філософії та історії України.

Терміни реалізації навчальної програми, тижневе навантаження

          Програма гуртка хортингу розрахована на 8 років навчання для учнів старшого дошкілля (5 років), початкового шкільного віку (6-7 років, 8-9 років), середнього шкільного віку (10-11 років, 12-13 років, 14-15 років) та старшого шкільного віку (16-17 років), а також молоді (18-21 рік) хлопців та дівчат - учнів та вихованців, що охоплює вікові групи гуртківців позашкільного навчального закладу від п'яти до двадцяти одного року. При необхідності рекомендується окреме навчання по групах – дівчаток і хлопчиків.

Програма передбачає проведення теоретичних і практичних навчальних занять, обов'язкове виконання контрольних та перевідних нормативів. Теоретичні відомості хортингу можуть повідомлятися у процесі практичних занять. Програмою передбачається участь гуртківців у змаганнях усіх рівнів у складі збірних команд і у особистому заліку, виконання нормативів юнацьких та дорослих спортивних розрядів та кандидата в майстри спорту України. Участь вихованців гуртка хортингу у змаганнях здійснюється тільки за особистим бажанням і з дозволу батьків.

         Заняття у гуртку хортингу загальнодоступні для всіх учнів завдяки різноманітності напрямів роботи (фізкультурно-оздоровчого, військово-патріотичного, психологічного, національно-філософського, спортивного, змагального тощо) та великій кількості легко дозованих спеціальних фізичних і оздоровчих вправ хортингу, якими можливо займатися всюди та у будь-який час. Одночасно з колективними та груповими формами роботи організовується самостійна робота, а також робота в парах.

         Програма визначає цілі та завдання роботи у навчальних групах і містить:

- пояснювальну записку з загальною характеристикою принципів і методів роботи, термінів реалізації програми, тижневого навантаження, засобів організації навчального процесу, відомостей про апробацію програми;
- навчально-тематичні плани по розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної) у початковому, основному та вищому рівнях навчання;
- зміст програми з переліком тем у початковому, основному та вищому рівнях навчання;
- прогнозований результат реалізації програми та шляхи його діагностики;
- список використаної (рекомендованої) літератури.

Основні завдання у роботі з вихованцями:

У напрямку навчання:

- навчити основам базової техніки хортингу в обсязі, необхідному та достатньому для участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;
- залучити до кращих зразків світового та вітчизняного спорту.

У напрямку виховання та розвитку:

- розвивати фізичні, вольові та морально-етичні здібності (наявні та компенсуючі);
- сприяти психологічному звільненню (зняти комплекси, скутість, ніяковість);
- формувати здоровий спосіб життя (культуру та гігієну тіла, правильність постави, уникнення шкідливих звичок, відчуття духовної гармонії в людині, навколишньому світі).

У напрямку соціалізації особистості:

- розвивати потребу та уміння бачити прекрасне в заняттях фізичною культурою і спортом, загальному здоров'ї оточуючих людей, культурі поведінки, любові до батьків, свого міста чи села, своєї країни, природи, культури, народних звичаєв і традицій;
- формувати вибіркове, критичне ставлення до зразків особистої спортивної майстерності;
- формувати навички професійного та соціального партнерства;
- сприяти професійній орієнтації вихованців.

Специфічні завдання за видами підготовки:

Розділи програми відображають різноманітність видів професійної підготовки (теоретичної, практичної, змагальної). Кожний розділ сприяє вирішенню основних завдань підготовки та має власну цільову направленість.

Навчальний матеріал поданий у вигляді прийнятної до учнів позашкільного навчального закладу, орієнтовної системи кваліфікаційних ступенів українського національного виду спорту хортинг. Розділи Програми включають в себе фізичну, функціональну, теоретичну, базову технічну і тактичну, психологічну підготовку.

Фізична підготовка включає загальну та спеціальну фізичну. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на укріплення здоров'я учня, підвищення загальної працездатності, а спеціальна фізична підготовка (СФП) спрямована на розвиток спеціальних фізичних якостей, здатних сформувати в учня уміння максимально ефективно використовувати на заняттях рухові навички.

Функціональна підготовка (кондиція) забезпечує виведення учнів на певний рівень стану здоров'я та звички до фізичних вправ.

Теоретична підготовка має на меті формування у гуртківців-хортингістів спеціальних знань, необхідних для успішної навчальної діяльності. Вона може здійснюватись у ході навчальних занять, проведення оздоровчих заходів з хортингу, а також самостійно.

Базова технічна і тактична підготовка містить в собі напрацювання елементів базової техніки: стійок, переміщень, блоків, захватів, кидків, широкого арсеналу прийомів самозахисту, які застосовуються у хортингу.

Психологічна підготовка включає в себе психічний розвиток, освіту та навчання учня, формування мотивації та сприятливого відношення до навчальних завдань, розумових і фізичних навантажень, формування стану впевненості у своїх силах, здібності до зосередження та мобілізації.

Зміст фізкультурно-оздоровчої навчальної роботи відповідає вимогам даної Програми з урахуванням місцевих умов та індивідуальних особливостей учнів.

Завдання за рівнями підготовки

Освітній процес у колективі побудований у послідовності за принципами «від простого до складного», «від окремого до загального» та включає в себе три рівня підготовки: початковий, основний, вищий.

Завдання початкового рівня:

- організувати набір дітей у гурток;
- дати новим дітям правильне уявлення про техніку і тактику хортингу;
- познайомити з умовами навчання та вимогами до вихованців;
- познайомити з правилами безпеки під час тренувального процесу;
- виявити здібності нових дітей до навчання та розвитку фізичних якостей, індивідуальні нахили до виконання певних прийомів (ударної техніки, кидків, техніки партеру тощо).

Завдання основного рівня:

- навчити необхідному набору теоретичних знань та практичних умінь у виді спорту хортинг, достатньому для занять обраною діяльністю на рівні участі у показових групах та успішних виступів на спортивних змаганнях.

Завдання вищого рівня:

- удосконалювати спеціальну фізичну підготовку, технічну та тактичну майстерність виконавців (індивідуальну - для виступу на змаганнях у особистому заліку, та групову - у командному заліку);
- готувати та вивчати показові номери для участі у показовій діяльності позашкільного навчального закладу;
- сприяти формуванню індивідуальної манери ведення двобоїв (за індивідуальними програмами розвитку та профорієнтації);
- сприяти формуванню професійного та соціального партнерства, доброзичливого ставлення до членів колективу та наставників.

Організаційно-методичні умови

У групи хортингу позашкільного навчального закладу приймаються діти, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес та бажання до занять даним видом спорту, показали фізично-рухові здібності мінімального рівня.

Прийом дітей проходить за наступним принципом:

Діти 5-8 років, які не мають підготовки, проходять:
 
- анкетування (мотиви вибору та характер інтересу до занять у гуртку хортингу, очікувані результати);
- фізичне тестування (наявність гнучкості, пластичності, сили, спритності та ін.);
- координаційне тестування (наявність почуття правильності пересувань, координації рухів, рухової пам’яті);
- емоційно-вольове тестування (наявність емоційних реакцій, вольвих якостей: наполегливості, цілеспрямованості та ін.).
Діти 8 років і старші, які мають початкову підготовку (заняття боротьбою або іншими видами спорту даного напрямку, єдиноборствами), проходять:
- анкетування (мотиви зміни виду занять, мотиви вибору та характер інтересу до занять у гуртку хортингу, очікувані результати);
- фізичне тестування (визначення рівня попередньої підготовки, сили, спритності, гнучкості, пластичності);
- рухове тестування (визначення почуття правильності напрямку рухів, координації рухів, швидкості реакції рухів та пам’яті);
- вольове тестування (визначення наявності виражених вольових здібностей).

Групи формуються за рівнями підготовки з урахуванням віку та підготовленості вихованців:

- початковий рівень 1 і 2 класи (1-й та 2-й роки навчання), діти віком 5 років, 6-7 років;
- основний рівень 3, 4, 5, 6 класи (3-й, 4-й, 5-й, 6-й рік навчання), діти та підлітки віком 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років, 14-15 років;
- вищий рівень 7 і 8 класи (7-й, 8-й рік навчання), вихованці віком 16-17 років, молодь 18-21 рік.

Повний загальний курс навчання закінчується у 7 класі. Іспити заплановано у 7 і 8 класах. До 8-го класу на 8-й рік навчання у молодіжну групу 18-21 рік за рішенням педагогічної ради позашкільного навчального закладу зараховуються випускники, які виявили професійні здібності та бажання продовжити фізкультурно-оздоровчу та спортивну профільну освіту.

Молодшими класами гуртка з хортингу позашкільного навчального закладу вважаються: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й класи; старшими класами гуртка з хортингу позашкільного навчального закладу вважаються: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й класи.

Обсяг та тривалість занять

Групи початкового рівня (у групах 15-18 осіб):

- перший рік навчання для дітей віком 5 років; всього за рік - 216 годин, 6 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 2 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, базова техніка хортингу у стійці). Тривалість одного заняття – 35 хв.;

- другий рік навчання для дітей віком 6-7 років; всього за рік - 216 годин, 6 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 2 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, базова техніка хортингу у стійці). Тривалість одного заняття – 45 хв.

Групи основного рівня (у групах 12-15 осіб):

- перший рік навчання для дітей віком 8-9 років; всього за рік - 216 годин, 6 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 2 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, основи акробатики, базова техніка хортингу у стійці й у партері);

- другий рік навчання для дітей віком 10-11 років; всього за рік - 216 годин, 6 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 2 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, основи акробатики, базова техніка хортингу у стійці й у партері);

- третій рік навчання для підлітків віком 12-13 років; всього за рік - 216 годин, 6 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 2 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, основи акробатики, базова техніка хортингу у стійці й у партері);

- четвертий рік навчання для юнаків віком 14-15 років; всього за рік - 324 години, 9 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 3 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, основи акробатики, базова техніка хортингу у стійці й у партері, спарингова підготовка);

Групи вищого рівня (у групах 10-12 осіб):

- перший рік навчання для юнацтва віком 16-17 років; всього за рік - 324 години, 9 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 3 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, основи акробатики, базова техніка хортингу у стійці й у партері, спарингова підготовка, участь вихованців у змаганнях та навчально-тренувальних зборах);

- другий рік навчання для молоді віком 18-21 рік; всього за рік - 324 години, 9 годин на тиждень – заняття 3 рази на тиждень по 3 години (загальна та спеціальна фізична підготовка, основи акробатики, базова техніка хортингу у стійці й у партері, спарингова підготовка, участь вихованців у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, інструкторська практика).

Форми організації занять:

- групова (колективне виконання базової техніки, репетиції та показові виступи гуртка хортингу);

- індивідуальна (індивідуальна швидкісно-силова підготовка, постановка та вивчення ударів та кидків).

Програма передбачає заняття за окремими видами підготовки та синтезовані (поєднання основ техніки хортингу та акробатики, ударних комбінації та кидкової техніки, техніки у стійці та техніки у партері - продовження атакуючих дій, захисних та атакуючих дій тощо).

Враховуючи різноманітність правил змагань та розділів змагань з хортингу, а також засобів самозахисту хортингу як бойового мистецтва, тренувально-підготовчий процес на практичних заняттях повинен проводитись повною групою, малими групами (4-6 чоловік), парами та індивідуально. Винятком є теоретичні заняття та зведені тренування з підготовки показових груп, або підготовки основної групи до атестації з хортингу (отримання учнівських ступенів - ранк).

Заняття в групах початкового рівня проводяться груповим методом. З учнями може працювати один педагог, або на одному занятті - два педагога. Один педагог проводить стандартне тренування відповідно до заздалегідь складеного плану-конспекту навчально-тренувального заняття. В разі, якщо одне заняття проводять два педагога, то одну групу хортингу (15-18 учнів) розбивають на дві підгрупи по 7-9 чоловік. З однією підгрупою працює інструктор з загальнорозвиваючими та ігровими методами, з другою – педагог з акробатики або базової техніки хортингу. Через 1 годину занять педагоги міняються підгрупами.

У період підготовки до підсумкових занять та виступів на змаганнях заняття можуть проводитися за іншою схемою. Заняття в дитячих групах початківців обов'язково починаються з розминки, загального розігрівання м'язів та суглобів, підвищення тонусу організму дітей.

Одночасно педагог з базової техніки або акробатики працює індивідуально з дітьми, яким потрібно приділити додаткову увагу (вивчення кидків та ударних елементів з підстрахуванням тощо).

Після закінчення ігрових занять педагог з ігровими методами приступає до групової демонстрації базової техніки ударів та блоків руками і ногами. В цей час інший педагог (інструктор хортингу) ходить між рядами учнів, допомагає підстраховувати дітей, стежить за осанкою, правильним виконанням елементів хортингу, працює над правильністю рухів, або працює індивідуально над учнем, який не зрозумів теми заняття, або відстає у навчанні та розвитку якостей.

Заняття в групах основного та вищого рівнів проводяться групою учнів по 12-15 та 10-12 чоловік. На таких заняттях можуть бути присутні старші учні, випускники, інструктори, які допомагають у проведенні, поправляють учнів, надають поради, стежать за правильним виконанням базової техніки під час тренування, проводять навчальні двобої для підвищення майстерності вихованців та надбання спарингового досвіду.

Поряд з цією використовується й інша схема: заняття починаються з групового виконання техніки рук та ніг по повітрю. Паралельно з роботою над ударами і блоками рук та ніг, проводиться відпрацювання техніки на подушках, лапах, мішках та з партнером. Після закінчення технічної частини група приступає до занять з прикладної акробатики або кидкової техніки, а помічники працюють як асистенти учнів, працюють над вивченням бойових комбінацій, розвитком ударної швидкості та правильностью виконання з 1-4 гуртківцями.

У період підготовки до виступів на змаганнях групові заняття можуть бути замінені зведеними тренуваннями з іншими клубами хортингу (постановка та вивчення індивідуальних технічних дій, комбінацій на партнерах різної комплекції - високому, низькому, важкому, легкому і т.п.).

Календарний план змагань та інших спортивних заходів гуртка складається на розсуд керівника гуртка. Постійно рік за роком удосконалюється техніка і тактика хортингу, підвищується рівень спортсменів, а разом з цим вимоги до особистої підготовки учасників змагань, що вимагає постійного підвищення майстерності гуртківців, яка удосконалюється тільки при постійному контакті з досвідченими спортсменами і тренерами та виступах на змаганнях різного рівні.

Контрольні заняття проходять 1 раз на півріччя у формі відкритого або підсумкового заняття (для груп початкового та основного рівнів), змагання (для груп основного та вищого рівнів).

Форми контролю:

- спостереження за вихованцем у процесі занять у питаннях регулярності відвідування занять, дисциплінованості, дотримання етикету хортингу, старанності на тренуваннях (постійно);

- відкриті та підсумкові заняття для батьків, керівництва позашкільного навчального закладу та спеціалістів державних органів освіти (один раз на півріччя);

- підсумкові перевідні заняття (при переводі на наступний рівень навчання);

- участь у показових виступах на масових заходах (за планом позашкільного навчального закладу);

- виконання програми атестаційних тестів на учнівські ступені хортингу - ранк (для підготовлених та найбільш обдарованих спортсменів);

- участь у змаганнях, отримання кількості перемог та виконання спортивних розрядів.

Для контролю якості засвоєння спеціальних вправ та елементів оздоровчої, прикладної та базової техніки хортингу після вивчення вимог Програми у кожному навчальному році учні складають підсумкові нормативи. Під час виконання навчальних нормативів оцінюється виконання технічного елемента кожною дитиною окремо.

В межах рівня виставляється середній або вищий бал. Навчальні нормативи, які включені до змісту Пргорами, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання, вона допомагає врахувати динаміку особистих результатів кожного учня позашкільного навчального закладу.

У Програмі наведено перелік обладнання та індивідуального спорядження, необхідного для забезпечення ефективності навчально-виховного, фізкультурно-оздоровчого та тренувального процесу.

Засоби організації навчального процесу

Для забезпечення плідного процесу навчання керівник гуртка має використовувати дану навчальну Програму, інші програмні матеріали, які розроблені спеціалістами хортингу, навчальні посібники, методичні рекомендації, складати індивідуальні плани роботи як загальної групи гуртківців, так і планувати тренувальний процес окремих талановитих і перспективних учнів. Для цього необхідно мати спортивну спеціалізовану бібліотеку, відеотеку виступів своїх вихованців, розвивати матеріально-технічну базу гуртка, зберігати і своєчасно ремонтувати тренувальний інвентар, надавати рекомендації учням щодо придбання і зберігання особистого спортивного екіпірування, слідкувати за цілісністю знаряддя та тренувального обладнання, яке має позашкільний навчальний заклад.

Відомості про апробацію Програми

Навчальна програма пройшла апробацію впродовж 2011-2012 навчального року на базі гуртків Броварського міського центру позашкільної освіти у Київській області, має високу технологічність та ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих результатів. Гуртківці виконали нормативи II  і  III юнацьких розрядів, III, II, I спортивних розрядів з хортингу, демонстрували показові виступи дитячих груп під час загальноміських масових заходів, неодноразово були переможцями та призерами міських та обласних змагань, приймали участь у всеукраїнських змаганнях з хортингу.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази позашкільного закладу. Розподіл годин за темами - орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2012 р.