Перелік використаної літератури

1. Абжалілова Л. Програмуємо на майбутнє // Позашкілля. - №2 – 2008.

2. Бех І. Психологічний супровід особистісно орієнтованого виховання // Початкова школа. – 2003. – №3. – С.1-6.

3. Дятленко С.М., Ганчева В.І., Василенко Є.Ю., Жевага С.І. Книга вчителя предмета «Захист Вітчизни».- Х.: Торсінг плюс, 2006.

4. Єрьоменко Е.А., Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. - К, 2009.

5. Єрьоменко Е.А., Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу: методичний посідник. - К., 2009 р.

6. Жебровський Б. М. Підготовка директора школи до управління якістю освіти : модульний підхід / Борис Михайлович Жебровський // Освіта і управління. – 2002. –  Т. 5, №4. – С. 7 – 19.

7. Жевага С. Руховий режим школяра // Рідна школа. - 1995. - № 6. -С.57-58.

8. Жевага С.І. Здорові діти – щастя батьків // Рідна школа. – 1993. - №8. – С. 61-62.

9. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 (№ 1841 — ІІІ).

10. Зубалій М., Савченко А. Ефективна форма підвищення рухової активності учнів початкових класів. // Початкова школа. № 6. – 2003. – С.43 – 46.

11. Зубалій М.Д., Борисенко А.Ф., Остапенко О.І., Столітенко В.В., Жевага С.І., Іванова Л.І., Столітенко Є.В. Основи здоров'я і фізична культура // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. – К.: Початкова школа, 2001. – С. 76-89.

12. Івашковський В.В. Теоретико-методичні засади виховання старшокласників як суб’єкта громадянського суспільства: монографія / В.В. Івашковський. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 514 с.

13. Концепція позашкільної освіти та виховання, затверджена колегією Міністерства освіти України 25.12.1996р.

14.  Кремень В. Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія (Вісник АПН України). – 2006. – № 2 (51). – С. 17–30.

15. Круцевич Т.Ю. Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання. — К.: Олімпійська література, 1999. — 230 с.

16. Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання [Текст] : автореф. дис. д-ра наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Круцевич Тетяна Юріївна ; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2000. - 43 с.

17. Мельник, О. В. Виховні аспекти профконсультаційної роботи зі старшокласниками / Мельник О. В. // Світ і виховання. − 2005. − № 5. − С. 25−27.

18. "Міжнародна спортивна програма хортингу", затверджена Міжнародним Комітетом МГО "Міжнародна Федерація Хортингу", 2009 р.

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2002 р. N 505 "Про апробацію Примірних навчальних планів позашкільних навчальних закладів у 2002/2003 навчальному році".

20. Платонов В.Н., Фізична підготовка спортсмена / В.Н. Платонов М.М. Булатова. - К.: Олімпійська література, 1995. - 320с.

21. Платонов В.Н., Підготовка юного спортсмена/ В.Н. Платонов, К.П. Сахновський - К.: Радянська школа, 1988. - 137с.

22. Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433.

23. Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р. №651.

24. ПОЛОЖЕННЯ про суддівську колегію Української Федерації

Хортингу, затверджене Рішення Президії ВГО "УФХ" № 11 від 17 квітня

2009 р.

25. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за №678/5869 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 16.08.2004 №658).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1301 «Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах».

27. Приступа Є., Слимаковський О., Лукянченко М., Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: Методологія, теорія і практика. - Дрогобич: Вимір, 1999. - 448 с.

28. Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Укл. В.В.Ткачук - К.: “Грамота”, 2007.

29. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям. Укл. Л.М.Павлова – Суми: Антей, 2005.

30. Семигал О. М., Хортинг в системі виховання фізичної активності

юнаків: навчально-методичний посібник для тренерів і спортсменів. –

Полтава.: Знання, 2010. – 24–27 с.

31. Середа Л., Яременко Н. Ключі до успіху: Програма виховної роботи  і методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти  Київщини  в 2002-2003  навчальному році / За заг.  ред. Н. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2002. - С. 253-269.

32. Теорія і методика фізичного виховання : підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту: в 2 т. / ред. Т. Ю. Круцевич ; пер. з рос. Л. К. Кожевнікової. – К. : Олімпійська літ., 2008. – Т. 1 : Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. - 392 с.; Т. 2 : Методика фізичного виховання різних груп населення. - 368 с.

33. Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008  № 676).

34. Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. - К. : Літера ЛТД, 2011. -368 с.

35. Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. (авт. М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага. - К.: Ранок, 2006.

36. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків (за проектом "Діалог): Навч.-метод, посіб. / [О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова, Н.О.Березіна, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. ] — 3-тє вид., переробл. і доп. К.: Вістка, 2006. - 304 с.

37. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних

шкіл. [За редакцією Е.А. Єрьоменка]. – К.: "Палівода", 2009. – 14–37 с.

38. Шульга А. В., Методика викладання хортингу у жінок.: – Черкаси.:

Здоров'я, 2010. –46 с.