Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури для педагогічних працівників

1. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. К.І.Чорна та ін.; За ред. К.І.Чорної. — К.: Богдана,   2005. — 288 с.

2. Вишневський О., Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси.-Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. — 238 с.

3. Владимирська Г., Владимирський П. Мистецтво ігрового виховання. -Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 158 с.

4. Вміємо учитися - любим веселитися: сценарії виховних справ// Початкова освіта (Шк. світ). - Серпень 2006. — №30-31. — 63 с.

5. Григорій Ващенко. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. — К.: Школяр, 1999. - 385 с.

6. Катерина Журба. Виховання духовної культури у підлітків:  Методичні рекомендації. — К.: ТОВ "Інфодрук", 2004. — 114 с.

7. Карпенчук С.Г., Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — 2-е вид., Доповн. і переробл. — К.: Вища школа, 2005. — 343 с.

8. Концепція превентивного виховання дітей і молоді: Затв. Президією АПН України 25.02.98 р. Протокол № 1-7 /3-21 / В. Оржеховська, О. Пилипенко // Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки: Роздуми над пробл. : Збірн / медико-оздоров. соц.-реабілітац. центр для неповноліт. – К. : 2002. – С. 273-278.

9. Лянна Г.П., Говорун Т.В., Шкарпітько Н.О, Яременко Н.В.. Формування гендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з гендерного виховання. — Ірпінь, 2004. — 84 с.

10. Минскин Е.М., От игры к знанням: Пособие для учителя. - 2-е и ізд . дораб. - М.: Просвещение, 1987. — 192 с.

11. Організація діяльност клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В.Яременко. — Біла Церква: КОІПОПК, 2004. -  176 с.

12. Пермяков А.А. Внешкольное физическое воспитание подростков .- 1989 – С.15-19

13. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстроване Міністерством юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 №782).

14. Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Збірка довідкових матеріалів / Упоряд. В.С.Москаленко; За ред. Б.М.Жебровського. — К.: Вид.-во Європейського університету, 2007. — 106 с.

15. Типовий перелік навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджений наказом МОН України від 08.01.2002р. №5.

16. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 №310, зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 02.12.93 за № 176 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 №419).

17. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України системи Міністерства освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 №455, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.06.94 за №121/330 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 10.04.2000 № 73).

18. Форма відомчої статистичної звітності по позашкільних навчальних закладах та інструкцій щодо їх заповнення затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 11.2001 № 777.

19. Хочу і можу бути здоровим. / Методичні рекомендації для вчителів I-IV класів. [Федорченко Т. Є., Козоріз С. О., Крикун Л. А., Габора Л. І. ] – Черкаси :  Вид. Чабаненко, 2007. – 176 с.

 

 

Перелік онлайн-ресурсів, рекомендованих для педагогічних працівників

http://www.horting.org.ua – Офіційний веб-сайт Української Федерації Хортингу

http://teacher.at.ua/ –  веб-сайт „Вчитель вчителю, учням та батькам”

http://www.akBooks.com.ua – веб-сайт „Академічна книгарня@онлайн”