Викладання хортингу у вищих навчальних закладах України

Хортинг - український національний вид спорту, повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, народжений в Україні, заснований на бойових і культурних традиціях українського народу, який базується на принципах спортивної підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-тренувальний процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання спортсменів, розроблений, як освітня та виховна складова на виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2008 році та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016. Хортинг є визнаним видом спорту в Україні Наказом № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року до Дня незалежності України. Робочі програми навчально-тренувальних занять з хортингу, фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей затверджені Рішенням експертної комісії з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту України від 18 червня 2009 року. Значні всеукраїнські події і навчально-виховні заходи хортингу, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Розробка даної програми зумовлена потребою удосконалення навчально-тренувального процесу у зв'язку із зростанням вимог до підготовки спортсменів та фахової профорієнтації і навчання студентів коледжів фізичного виховання.

При розробці даної програми врахований досвід роботи кращих тренерів-викладачів з хортингу в Україні. Програма складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства і розрахована на підготовку керівників фізичного виховання та спорту.

Програма, являє собою подальшу деталізацію планування навчального процесу і системи підготовки молодших спеціалістів у галузі фізичного виховання. При її розробці був урахований передовий досвід спеціалізованих навчальних закладів, результати наукових досліджень з питань підготовки спортсменів та педагогів, практичні рекомендації спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології.

Програма "Фізична культура і здоров’я" для студентів коледжу фізичного виховання складена з урахуванням задач, виходячи з положення  “Про освіту".

         Програма передбачає оволодіння студентами технікою виконання стройових, загальнорозвиваючих спеціальних вправ хортингіста, базовою технікою ударів руками, ногами, боротьби в партері, розвиток фізичних якостей: сили, гнучкості, витривалості, швидкості, спритності; методикою проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ.

         Навчальний процес формується за допомогою теоретичних, методичних, практичних занять і навчальної практики, а також самостійним вивченням окремих тем.

         На теоретичних заняттях студентам викладається основний зміст програми з історії хортингу, ідеології, задач та засобів загально-фізичної та спеціальної підготовки, термінології хортингу. Лекційний курс розкриває питання сутності різноманітних видів фізичних занять і засобів хортингу, їх виникнення та розвитку, відмінностей і переваг, що дозволяє використовувати елементи хортингу у підготовці спортсменів як основні та допоміжні засоби тренувального процесу.

         Методичні заняття сприяють поглибленню знань, одержаних на теоретичних заняттях.

         Практичні заняття проводяться з використанням різноманітних засобів навчання, спрямованих на вивчення і удосконалення техніки хортингу, з метою розвитку фізичних якостей і технічних і тактичних навичок необхідних для виконання ІІІ спортивного розряду. Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу та ознайомлюють студентів з загальними навичками виду спорту хортинг.

          Навчальна практика проводиться протягом всього періоду навчання. Студенти формують навички проведення стройових, загальнорозвиваючих вправ, прийомів страхування, акробатики та окремих технічних елементів хортингу.

          Під час самостійної роботи студенти вивчають програмний матеріал за підручниками, додатковими літературними джерелами, виконують домашні завдання, беруть участь в організації і суддівстві змагань.

          Облік успішності знань студентів проводиться у формі диференційованих поточних оцінок за питаннями теорії і методики хортингу, виконання залікових вправ фізичної підготовки, проведення учбової практики, виконання спортивних розрядів та, відповідно, кваліфікаційного ступеня 7-8 ранку хортингу.