СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Платонов В.Н., Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті. - К., «Олімпійська література», 1997.-175-177с.

2. Єрьоменко Е.А., Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. - К, 2009.

3. Уілмор Дж. Х., Фізіологія спорту й рухової активності. - К.,1997.

4. Платонов В.Н., Гуськов С.І., Олімпійський спорт. - К., 1994.

5. Платонов В.Н., Спортсмен у різних клімато-географічних умовах / В.Н. Платонов М.М. Булатова. - К., 1996.

6. Платонов В.Н., Фізична підготовка спортсмена / В.Н. Платонов М.М. Булатова. - К.: Олімпійська література, 1995. - 320с.

7. "Міжнародна спортивна програма хортингу", затверджена Міжнародним Комітетом МГО "Міжнародна Федерація Хортингу", 2009 р.

8. ПОЛОЖЕННЯ про суддівську колегію Української Федерації Хортингу, затверджене Рішення Президії ВГО "УФХ" № 11 від 17 квітня 2009 р.

9. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" - К., 1994. - 22с.

10. Гагонін С. Г. Спортивно-бойові єдиноборства: монографія/ С.Г. Гагонін. - СПб. ДАФК ім. П.Ф.Лесгафта, 1997. - 352с.

11. Традициійні і сучасні одноборства Сходу і Заходу. - Мн.: Харвест, 1996.

12. Єрьоменко Е.А., Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу: методичний посідник. - К., 2009 р.

13. Бірюков А.А., Лікувальний масаж. - К., 1995.

14. Пархомович Г.П., Основы классического дзю-до: учебно-методическое руководство для тренеров и спортсменов. - М.: ФиС, 1970.

15. Попов С.Н., Лечебная физическая культура. - М., 1978.

16. Демінський О. Ц., Оптимізація навчально-тренувального процесу: Навч.-метод. посіб.- Херсон: Айлант, 2002.- 296с.

17. Платонов В.Н., Подготовка юного спортсмена /В.Н. Платонов, К.П. Сахновський. - К.: Рад. школа, 1988. - 228с.

18. Дахновський В.С., Підготовка борців високого класу / В.С. Дахновський, С.С. Лещенко. -К. «Здоров'я», 1989.

19. Зайцева В. М., Теорія спортивного тренування з основами методик: Підручн. для студ. IV курсу ВУЗів з фак. фізичн. вихован.- Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 174с.- 5.27

20. Уейнберг., Д. Гоулд. Основи психології спорту й фізичної культури. - К., 1998.

21. Клопов Р. В., Деякі практичні аспекти оздоровчого силового тренування: Метод. рекоменд. для студ. фак-тів фіз.вих. та інс-ту фіз.культури)/ Р.В.Клопов, Г.І.Кушнір.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 36с.- 1.83

22. Маліков М. В., Методи оцінки функціонального стану і фізичної працездатності організму: (Методичний посібник для викладачів і студентів вищих закладів освіти).- Запоріжжя, 2001.- 85с.

23. Мухін В. М., Фізична реабілітація.- К.: Олімп. літ-ра, 2005.-32с.

24. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць. №29/ Ред.Єрмаков С.С.- Харків: ХХПІ, 2001.- 108с.

25. Основи здоров"я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-11 кл./ Підг. Зубалій М.Д.- К: Початкова школа, 2001.- 112с.

26. Питання фізичної та духовної культури, спорту й рекреації.- Сімферополь: Кримск. фак. фіз.культ., спорту і туризму ГВУЗ ЗНУ, 2006.-12с.

27. Панченко Г. К. Нетрадиционные боевые искусства. – Х.: «ФИЛИО»; Ростов

– на – Дону: «ФЕНИКС», 1997.-31-69с.

28. Сущенко Л. П., Методика викладання основних понять фізкультурної освіти.- Запоріжжя: ЗДУ, 2001.- 70с.

29. Традиційні і сучасні єдиноборства Східу і Заходу. - Мн.: Харвест, 1996.

30. Гагонін С. Г. Спортивно-бойові єдиноборства: від древніх ушу і будзюцу до професіонального кікбоксингу.: монографія. -СПб. ГАФК ім. П.Ф.Лесгафта, 1997. - 352с.

31. Куценко Г. І., Книга про здоровий спосіб життя / Г. І. Куценко, Ю.В. Новіков, - К., 2006. - 143с.

32. Сватьєв А. В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті: Навч. посіб. для студ. фак. фізичн. вихован. вищ. навч. закл./ А.В.Сватьєв, М.В.Маліков.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 195с.

33. Физическое воспитание.- М.: Высш. шк., 1983.- 391с.

34. Чиженок Т. М., Словник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання/ Т. М. Чиженок, Ю. О. Коваленко - Запоріжжя: , 2005.- 24с.

35. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж. [За редакцією С.Н. Попова]. - М.: ФиС, 1985. - 286 с.

36. Безкоровайна Л. В., Методичні рекомендації до курсу "Менеджмент спорту".- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 20с.

37. Вайцеховский С.М., Книга тренера. - М.: ФиС, 1971. - 133с.

38. Долін А.А, Традиции воинских искусств.- М.: Наука, 1990. - 47с.

39. Зациорский В.М., Физические качества спортсмена. - М.: ФиС, 1970. - 172с.

40. Біомеханіка спорту.- К.: Олімп. літ., 2005.- 64с.

41. Капедин С.В., Проблемы спортивной тренировки. - М.: ФиС, 1961. - 18с.

42. Кожарський В.П., Техніка класичної боротьби/ В.П. Кожарський, Н.Н. Сорокін., - К.: Просвіта, 1978. - 84с.

43. Краснов В.П., Основи оздоровчого тренування: метод. рекомендації для проведення практичних занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. - К.: Аграрна освіта, 2005. - 56с.

44. Озолин Н.Г., Современная система спортивной тренировки. - М.: ФиС, 1970.

45. Платонов В.Н., Підготовка юного спортсмена/ В.Н. Платонов, К.П. Сахновський - К.: Радянська школа, 1988. - 137с.

46. Похоленчук Ю.Т., Сучасний жіночий спорт/ Ю.Т. Похоленчук, Н.В. Свешникова - К.: Здоров'я, 1987. - 43-46с.

47. Ревнівцев Б.А. шлях до п'єдесталу. - Житомир, 1994.

48. Рудман Д., Самбо: Техника борьбі лежа - нападение. - М.: ФиС, 1982. - 26-38с.
49. Станков А.Г., Індивідуалізація підготовки борців/ А.Г. Станков, В.Л. Климин, И.А. Письменський - М.: ФиС, 1984.- 69-72с.

50. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України [За ред. М.Д. Зубалія]. - 2-е вид., перероб. і доп.- К., 1997. - 36с.

50. Туманян Л.С., Спортивная борьба. - М.: ФиС, 1984. - 24-46с.

51. Харлампиев А. Борьба самбо. - М.: ФиС, 1957.