АНОТАЦІЯ програми дисципліни „Теорія і методика спортивно-педагогічного вдосконалення” (спеціалізація – хортинг)

Програма „Теорія і методика спортивно-педагогічного вдосконалення” (спеціалізація – хортинг) складена з урахуванням завдань підготовки молодшого спеціаліста фізичного виховання згідно з сучасними вимогами.

Мета викладання дисципліни

Мета передбачає формування професійно-педагогічних навичок, вмінь, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку тренера-викладача з хортингу.

Завдання вивчення дисципліни

1. Вивчення теоретичних, методичних, практичних питань організації та проведення занять з хортингу

2. Оволодіння технікою і тактикою хортингу, методикою навчання техніці і тактиці хортингу.

Міжпредметні  з’вязки

     Предмет «теорія і методика спортивно-педагогічного вдосконалення», спиратися на знання з предметів практичного циклу (гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри), медико-біологічного циклу (анатомія, фізіологія, лікувальна фізична культура), спеціально-теоретичного циклу (основи теорії і методики фізичної культури і спорту, біомеханіка, організація фізичної культури і спорту).

Вимоги до знань і умінь студентів:

ІІ КУРС

Знати:  1. Техніку, методику навчання ударів руками, ногами та боротьби.

         2. Правила змагань з хортингу.

         3. Запобіжні заходи проти травм на заняттях з хортингу.

Вміти:  1. Виконувати вимоги ІІ спортивного розряду з хортингу та виконувати вимоги кваліфікаційного ступеня 9 ранку хортингу.
              2. Складати та демонструвати формальні комплекси для показових виступів.

   3. Надавати першу допомогу при отриманні спортивних травм.

   4. Організовувати та проводити змагання з хортингу, виконувати   обовязки бокового судді та секретаря майданчику.

ІІІ КУРС

Знати:    1. Програмний матеріал ДЮСШ з хортингу, Програму розвитку хортингу в Україні.

                     2. Основи техніки захисту хортингу: блоки, підставки, ухили, нирки.

         3. Планування та облік роботи Спортивної секції з хортингу.

         4. Запобіжні заходи проти травматизму на заняттях з хортингу.

Вміти:  1. Володіти професійно-педагогічними навичками вчителя фізичної культури.

2. Проводити загальну і спеціальну розминку.

3. Організовувати учнів для проведення занять з хортингу.

4. Складати комплекси загальнорозвиваючих вправ.

5. Виконувати вимоги ІІ спортивного розряду з хортингу та виконувати вимоги 9 ранку.

6. Використовувати знання, отримані на заняттях з хортингу для корегування власного здоров'я.

               Облік успішності знань студентів проводиться у формі:

·         Диференційованих  потокових оцінок з питань теорії і методики хортингу;

  • Виконання вимог ІІ спортивного розряду з хортингу та 9 ранку;
  • Проведення учбової практики;
  • Виконання вимог з ЗФП (загальної фізичної підготовки);
  • Виконання контрольних робіт;
  • Залік та іспит, передбачені навчальним планом.

           Навчальний матеріал сплановано відповідно рекомендаціям щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тому підсумкова оцінка, з врахуванням вище зазначених вимог, визначається в балах за рейтингом. Таблиця контролю успішності студента додається.