Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з українського національного виду спорту хортинг у дошкільному навчальному закладі

  Анотація. У статті представлено теоретичний аналіз досліджень проблеми організації фізкультурно-оздоровчої роботи за методикою українського національного виду спорту хортинг у системі дошкільних навчальних закладів. Висвітлені різні моделі побудування занять з дітьми, а також концепції і підходи до класифікації фізичних вправ та оздоровчого дитячого хортингу.
Ключові слова: хортинг, методика, здібності, оздоровлення дітей, здоровий спосіб життя, рухова активність, ефективна форма, самостійні заняття, здоров’я, розвиток організму.
 
 Аннотация. В статье представлен теоретический анализ исследований проблемы организации физкультурно-оздоровительной работы по методике украинского национального вида спорту хортинг в системе дошкольных учебных заведений. Освещены разные модели построения занятий с детьми, а также концепции и подходы к класификации физических упражнений и оздоровительному детскому хортингу.
Ключевые слова: хортинг, методика, способности, оздоровление детей, здоровый образ  жизни, двигательная активность, эффективная форма, самостоятельные занятия, здоровье, развитие организма.
 
 Annotation. In the article the theoretical analysis of researches of problem of organizing sports and recreation activities by the method of the Ukrainian national sport horting in preschool education. Highlight different models of construction activities with children, as well as the concepts and approaches to the classification of physical exercise and children's health horting.
Key words: horting, methodology, capabilities, improvement of children, need of physical exercise, physical activity, effective form, independent training, health, development of organism.
 
         Фізкультурні заняття - основна форма організованого систематичного навчання фізичним вправам у дошкільному навчальному закладі. Додаткове фізичне виховання із спеціальним направленням несе в собі фізкультурно-оздоровча робота дитячого гуртка хортингу.
         В ході навчання фізичним вправам спеціального розділу хортингу важливо давати дітям знання про техніку виконання рухів, щоб формування рухових умінь і навичок здійснювалося не тільки через велику кількість повторень, а впливало на швидкість засвоєння рухів через реалізацію принципу усвідомленості в навчанні. Тим самим ставиться питання не тільки про формування рухових навичок, але і про прилучення дошкільників до фізичної культури суспільства загалом. У зв'язку з цим дані заняття мають назву фізкультурних, що передбачають передачу дошкільнятам суспільно-історичного досвіду, культури виконання рухів, виробленої людством, специфіки вправ хортингу, які застосовувалися багатьма попередніми поколіннями українців.
Ця форма роботи є провідною для формування правильних рухових вмінь і навичок, створює сприятливі умови для засвоєння загальних положень і закономірностей при виконанні фізичних вправ, сприяє розвитку різнобічних здібностей дітей. Навчальні заняття у гуртках хортингу одночасно з усіма дітьми певної групи дозволяють забезпечити свідоме засвоєння матеріалу, підвести дітей до узагальнень, пов'язаних з оволодінням руховими діями початкової базової техніки хортингу і їх використанням. Без узагальнення неможливе перенесення правильного виконання руху в інші ситуації.
         Спеціально організовані заняття з елементами українського національного виду спорту хортинг у дошкільному навчальному закладі з усією групою забезпечують проходження та освоєння програмного матеріалу в певній послідовності та дозволяють, у міру необхідності, повторювати і закріплювати рухові дії. Навчання проводиться систематично. Заняття будуються за певним планом і тому дозволяють дозувати фізіологічне навантаження, поступово і обережно збільшуючи його, що сприяє підвищенню витривалості організму. Підготовка організму до виконання складних рухів дозволяє попередити травматизм при їх виконанні.
         Діти привчаються слухати вказівки керівника гуртка - інструктора з хортингу, виконувати рухи одночасно всією групою (колективне виконання елементів базової техніки хортингу), організовуючись різними способами, що формує в них активність, виховує свідоме ставлення до впроваджуваних вправ, вміння вислуховувати до кінця і діяти у відповідності із заданим планом або творчо виконувати запропоновані завдання.
З самого початку в розробці схеми побудови гурткового заняття з хортингу були виділені істотні відмінності в розташуванні матеріалу на заняттях з використанням фізичних вправ у порівнянні із заняттями по інших областях знань. Наприклад, якщо на заняттях з розвитку мовлення та інших уроках та заняттях, найскладніший матеріал для засвоєння пропонується в самому початку, поки увага дитини, її зосередженість знаходяться на високому рівні, то на заняттях з хортингу найскладніші рухи включаються ближче до середини, коли розігріті різні м'язові групи, поступово підведені до збільшення фізіологічного навантаження серцево-судинна і дихальна системи, тобто основним принципом розташування фізичних вправ на заняттях з хортингу є облік працездатності дитячого організму, попередження травматизму.
На заняттях пропонується виділити три частини: вступну, основну, заключну. У методичних розробках для вихователів і в практиці роботи дитячого саду також утвердилася ця трьохчастинна структура. У вступній частині необхідно зацікавити дітей, зосередити їх увагу та надати первісне навантаження. В основну частину включаються загальнорозвиваючі вправи (для того щоб розігріти різні м'язові групи), основні рухи базової техніки хортингу і рухлива гра. Заключна частина переслідує зниження фізіологічного навантаження для переходу до спокійної діяльності. У цій структурі не встановлюється взаємозв'язок підбору фізичних вправ у різних частинах заняття. Кожна включена група фізичних вправ вирішує свої завдання. Так, загально-розвиваючі вправи повинні підбиратися для всіх м'язових груп, щоб забезпечити їх пропорційний розвиток і розігріти, підготувати організм для виконання більш складних основних рухів, але при цьому враховується поєднання загальнорозвиваючих вправ і основних рухів.
Буква HБуква OБуква RБуква TБуква IБуква NБуква G

         За досвідом роботи керівника гуртка хортингу зміни в структурі заняття можуть бути, і це пов'язано з тим, що готувати до засвоєння техніки виконання основних рухів можна не тільки через загально-розвиваючі вправи. Оживити м'язові відчуття, необхідні для оволодіння новими дитячими технічними рухами хортингу, можна і через вправи, включені до вступної частини заняття. Так, для навчання правильному ударному елементу ноги вперед і виносу коліна ударної ноги можна використовувати вправу «Вдар коліном в долоньку», або стрибки на одній нозі, а коліно другої ноги піднято тощо.
Виділення підготовчої частини, що включає загально-розвиваючі вправи, пов'язано з тим, що відповідний підбір цієї групи вправ може забезпечити більш успішне виконання основних рухів техніки хортингу, тобто виконувати підвідну функцію при навчанні. Так, при навчанні дітей молодшого дошкільного віку м'якому приземленню на напівзігнуті ноги в стрибках доцільно в комплекс загальнорозвиваючих вправ включити «пружинки», які пожвавлять м'язові відчуття, що складають основу м'якого приземлення, або для засвоєння техніки підлізання в загальнорозвивальні вправи включити вигинання і прогинання спини. Безсумнівно, що підвідна функція загальнорозвиваючих вправ надасть позитивний вплив на оволодіння правильним виконанням основних рухів хортингу.
Таким чином, цілеспрямований підбір вправ для засвоєння складних технічних елементів може здійснюватися в будь-якій частині заняття до виконання провідного технічного руху.
         Також загально-розвиваючі вправи можуть виконувати функцію підвідних вправ за умови їх правильного виконання. Якщо взяти дітей старшого дошкільного віку 6 (7) років, то вони більшість вивчених загальнорозвиваючих вправ можуть виконати з ходу. Дошкільнята ж раннього віку повинні спочатку засвоїти точність структури самих загальнорозвиваючих вправ, перш ніж вони зможуть виконувати роль підвідних вправ. А у зв'язку з тим, що через загально-розвиваючі вправи дитина засвоює такі якості руху, то виводити їх з основної частини недоцільно, вони самі нерідко виступають як основа
​​для засвоєння матеріалу заняття.
У вступній, як і в інших частинах заняття, вирішуються насамперед освітні завдання:
- розучування стройових вправ, шикування, перешикування, поворотів тощо.;
- освоєння різних способів базових переміщень хортингу, ходьби і бігу;
- закріплення виконання простих засвоєних рухів (стрибків з просуванням вперед на одній і двох ногах, повторення блокуючих рухів руками у верхній, середній та нижній рівень у техніці хортингу);
- використання підвідних вправ для успішного оволодіння складними рухами, включеними в заняття;
- розвиток швидкості реакції і активізація уваги дітей;
- розвиток динамічного орієнтування в просторі;
- залучення різних органів і систем у постійно збільшуване фізіологічне навантаження;
- розминка ступні і попередження плоскостопості.

В основній частині за допомогою загальнорозвиваючих вправ вирішуються вже інші завдання:
- педагог повинен забезпечити формування правильної постави;
- сприяти підготовці організму дитини до навантаження, для того за допомогою певних вправ розігріти різні частини тіла, що попередить травматизм і забезпечить найкращий результат у виконанні руху;
- застосовувати та підбирати вправи для створення умов успішного оволодіння рухів, які розучуються.

Основні рухи включаються для початкового розучування, закріплення, вдосконалення та забезпечення достатнього фізіологічного навантаження, для розвитку певних фізичних якостей.
У заключній частині передбачається перехід від інтенсивної діяльності до спокійної, зниження фізіологічного навантаження, з тим, щоб протягом 2-4 хв після заняття пульс дитини прийшов в початковий стан. Це досягається включенням малорухомих ігор і ходьби у різному темпі.

Тривалість занять гуртка хортингу:
- у молодшій групі - ранній вік (від 2 до 3 років) складає від 20 до 30 хв - 2 рази на тиждень (72 заняття на рік);
- у середній групі - молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років) складає 30 хв - 2 рази на тиждень (72 заняття на рік);
- у старшій групі - молодший дошкільний вік (від 4 до 5 років) складає від 30 до 45 хв - 3 рази на тиждень (108 занять на рік);
- у підготовчій групі - старший дошкільний вік (від 5-ти до 6-ти (7-ми) років) складає по 45 хв - 3 рази на тиждень (108 занять на рік).

Типи гурткових занять з хортингу характеризуються великою різноманітністю. Можна виділити заняття за змістом: спеціальне дитяче заняття - "дискотека хортингу", гімнастика і рухливі ігри, навчання спортивним вправам і елементам хортингу, навчання елементам спортивних ігор, розвиток орієнтування, заняття-походи (елементарний туризм).
Гурткові заняття розрізняються за використанням методів роботи. Велике місце в дитячих садах займають заняття змішаного типу (коли на одному занятті відбувається розучування одних вправ, закріплення і вдосконалення інших), застосовуються ігровий і сюжетний типи занять.
Гурткові заняття з хортингу можуть також передбачати тільки закріплення і вдосконалення базових рухів техніки. Використовується і контрольний тип, коли керівник гуртка визначає рівень засвоєння матеріалу за квартал, півріччя, рік. При цьому структура гурткових занять не змінюється, вони відрізняються завданнями змісту, підбором вправ і формою проведення.
Ефективність навчання фізичним вправам забезпечується за допомогою різних способів організації дітей. Ці способи при виконанні рухів впливають на кількість повторень базової техніки хортингу за відведений час, забезпечують управління керівником гуртка процесом засвоєння матеріалу, створюють умови для усвідомленого оволодіння структурними компонентами руху і дозволяють дітям вчитися не тільки у педагога, який викладає, але й у своїх однолітків.
На гурткових заняттях використовується фронтальний спосіб організації, при якому всі діти виконують одночасно однаковий рух. Цей спосіб дозволяє за виділений педагогом час забезпечити достатньо високу повторюваність, що сприяє швидкому утворенню тимчасових зв'язків, досягненню високої активності кожної дитини і достатнього фізичного навантаження при виконанні будь-якого руху. Але при цьому педагог не може утримати в полі зору всіх дітей, перемикаючись на навчання одних, він не бачить дії інших. Тому при багаторазовому повторенні техніки хортингу може закладатися його помилкове виконання дитиною і в подальшому доведеться вносити в нього корекцію.
Дитина не має можливості спостерігати за діями інших дітей, які займаються. Цей спосіб цілком підходить для формування початкового уявлення про новий рух, для оволодіння початковими діями з яким-небудь новим знаряддям (м'ячем, обручем, мішечком тощо), коли створюється орієнтування у виконанні.
Доцільно фронтально виконувати рухи не тільки на етапі початкового розучування, але і на етапі закріплення і вдосконалення. Слід враховувати, що фронтальний спосіб застосовується тільки до рухів, які не вимагають підстрахування від травматизму, і використовуються у всіх частинах гурткового заняття.
Для виконання фізичних рухів діти можуть бути розділені на групи, тобто використовується груповий спосіб організації дітей. При цьому кожна група, як правило, вправляється у здійсненні певних технічних дій, тому кількість дітей біля одного снаряда значно зменшується. Через деякий час підгрупи міняються місцями, і це дозволяє переходити до дій на різних снарядах, що підвищує інтерес до заняття. При такому способі створюється можливість для поглибленого розучування руху однієї підгрупою, а інші підгрупи в цей час виконують освоєні рухи для їх закріплення або у складних умовах.

Перевагами цього способу є створення сприятливих умов для детального засвоєння:
- невелика чисельність дітей дозволяє забезпечити достатню кількість повторень для успішного оволодіння вправою, дитина має можливість чути вказівки керівника гуртка, призначені до нього і до інших дітей;
- невеличка перерва між повтореннями, з одного боку, достатня для відновлення сил, а з іншого боку - успішно утворюються тимчасові зв'язки і з'являються умови для спостереження за виконанням вправи іншими дітьми.

Знайомі фізичні вправи діти виконують без прямого керівництва педагога, що розвиває в них самостійність у використанні розученого руху, самоконтроль і самооцінку. Даний рух включається в руховий досвід дитини. Груповий спосіб створює сприятливі умови для розучування складових елементів руху. Однак якщо на занятті розучується новий рух або спосіб його виконання, то для закріплення не може бути взято рух, що вимагає підстраховки. Цілеспрямований підбір вправ для засвоєння складних рухів може здійснюватися в будь-якій частині заняття до виконання провідного руху.
Таким чином, гурткові заняття сприяють переданню дошкільнятам суспільно-історичного досвіду та культури виконання рухів. Груповий спосіб виконання фізичних вправ успішно вирішує завдання закріплення та вдосконалення рухів.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 
 (500x60, 9Kb)