Положення про Студентську лігу хортингу

                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                     Рішенням Президії Української Федерації Хортингу
                                                     № 12 від 17 квітня 2009 року

                                                     ______________________
                                                     Президент Української Федерації Хортингу
                                                     Е.А. Єрьоменко

Положення

про ВІДДІЛ «СТУДЕНТСЬКа ЛІГа УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ХОРТИНГУ» (вСЛУФХ)


Київ - 2013

1. Загальні положення

1.1. Повна назва Відділ Студентська Ліга Української Федерації Хортингу Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Хортингу" скорочена назва ВСЛУФХ (далі за текстом - Відділ) є структурним підрозділом Української Федерації Хортингу (далі за текстом - Федерація).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", нормативними правовими актами України та іншими відомчими актами органів державної влади і управління у справах фізичної культури і спорту, Статутом ВГО "Українська Федерація Хортингу", рішеннями Президента ВГО "Українська Федерація Хортингу" та цим Положенням.
1.3. Дане Положення про Відділ визначає призначення, цілі, завдання, функції, права, відповідальність та основи діяльності Студентської Ліги Української Федерації Хортингу.
1.4. Відділ має печатку із своєю назвою "Студентська Ліга Української Федерації Хортингу", та назвою Федерації, якій безпосередньо підпорядкований "ВГО "Українська Федерація Хортингу".
1.5. Керівництво Відділом здійснює Голова Студентської Ліги Української Федерації Хортингу, який призначається Президією та Президентом Федерації, знаходиться в підпорядкування і є підзвітним Президенту Федерації.
1.6. При Відділі діє Рада Студентської Ліги Української Федерації Хортингу до складу якої входять по одному представнику від області, АР Крим, м. Київ та м. Севастополь. Рада є дорадчим органом Відділу. Рада збирається за рішенням Президії або Голови Відділу.
1.7.  При Відділі діє Президія Студентської Ліги Української Федерації Хортингу до складу якої входять молоді науковці, фахівці з питань освіти і науки, фізичної культури  і спорту, та студентського самоврядування. Кількісний склад не повинен перевищувати 13 осіб в тому числі Голова Відділу, котрий автоматично є Головою Президії.
Президія Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу здійснює:
- визначення пріоритетних напрямків діяльності Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу, принципів формування та використання її власності;
- затвердження програм діяльності Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу;
- затвердження кошторису та принципи використання коштів Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу;
- пропонує на затвердження Голові річного звіту і річного бухгалтерського балансу;
- приймає стратегічні колегіальні рішення на забезпечення ефективної діяльності Відділу.
 1.8. Відділ заснований з ціллю:
- популяризації національного виду спорту Хортинг у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- створення розгалудженої сітки секційної роботи з Хортингу у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- організації методичної роботи у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації з підготовки інструкторів з Хортингу;
- проведення спортивної роботи у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації від імені та під егідою Української Федерації Хортингу, в межах своєї компетенції, здійснення міжгалузевої координації в галузі фізичної культури і спорту в спілкуванні з іншими організаціями, федераціями, асоціаціями, громадськими об'єднаннями спортивного та оздоровчого напрямку;
- організації, підготовки і проведення спортивних та спортивно-масових заходів у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації згідно календарного плана Федерації, семінарів, шкіл, таборів, лекцій, спортивних змагань всеукраїнського та місцевого рівня, як із участю членів Федерації, так і за участю членів інших спортивних організацій;
- організації співробітництва та дружнів контактів ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації із структурами органів місцевого самоврядування, відомчими органами України, громадськими організаціями, здійснення постійної взаємодії із представниками засобів масової інформації та громадськістю.
1.9. Відділ засновується рішенням Президії Федерації, може бути ліквідований або реорганізований за рішенням Президії Федерації, яке підписую Президент Федерації.
1.10. Положення про Відділ розробляється і підписується в двох примірниках, один зберігається секторі організаційного забезпечення і кадрів Федерації, другий примірник вручається під особистий підпис Голови Студентської Ліги Української Федерації Хортингу.

2. Мета та завдання Відділу

2.1. Основними завданнями відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу є:
- розвиток та популяризація хортингу у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- розробка та реалізація всеукраїнських програм і пропозицій щодо розвитку хортингу у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації по всій території України, з урахуванням специфіки всіх регіонів;
- формування у студентської молоді України потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, сприяння гармонійному розвитку особистості та вихованню патріотизму;
- за підсумками проведених спортивних заходів у ВНЗ відбір талановитих спортсменів, їх селекція та запрошення до занять в спортивні секції до селищних, міських та обласних Федерацій Хортингу для подальшої підготовки резерву для спорту вищих досягнень;
- здійснення організаційно-методичної підтримки та керівництва в галузі спортивних єдиноборств, методична допомога починаючим тренерам і інструкторам хортингу через проведення систематичних семінарів та тренингів;
- з урахуванням особливості та специфіки закладу, стану фізичного здоров’я студентської молоді  виготовлення методичної та спеціальної літератури для викладання хортингу у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- взаємодія з українськими, обласними, міськими, районними, муніципальними органами управління фізичною культурою і спортом, з громадськими організаціями, підприємствами, ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації і т.д.;
- спільно із адміністраціями ВНЗ та органами студентського самоврядування забезпечення умов для фізичного виховання та збереження здоров'я юнаків і дівчат через заняття у секціях з Хортингу;
- спільно з кафедрами та відділеннями з фізичного виховання проведення фізкультурно-спортивної роботи у ВНЗ серед студентської молоді різних соціальних категорій;
- систематично проводити моніторинг рівня тренувальної діяльності спортивних клубів з Хортингу у ВНЗ, контроль якості проведення навчально-тренувальних занять тренерами та інструкторами хортингу у ВНЗ України;
- здійснювати пропаганду спортивної діяльності Української Федерації Хортингу в усіх ВНЗ України;
- забезпечення умов для підвищення спортивної майстерності студентам членам Федерації;
- брати участь у проведенні навчально-тренувальних і методичних семінарів для підвищення кваліфікації викладацького складу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу;
- створення умов спортсменам і співробітникам Федерації для суміщення занять хортингом і роботи та навчання;
- підвищення авторитету Федерації на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені, сприяння успішному виступу збірної команди України з хортингу в міжнародних спортивних змаганнях;
- організація планування і контролю виконання фізкультурно-спортивних заходів, семінарів, показових виступів, тощо, за участю студентської молоді, тренерського складу Федерації як на території України, так і за кордоном;
- мониторинг фізичної кондиції студентів-спортсменів, членів збірних команд;
- організація системи заохочень, подяк, привітань студентів-спортсменів, тренерсько-викладацького складу та співробітників Федерації за спортивні досягнення та особистий вклад у розвиток Хортингу у ВНЗ України;
- координація діяльності відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу обласних осередків Федерації в усіх питаннях спортивно-методичної діяльності, придбання і використання спортивного обладнання, інвентарю, екіпірування та спортивної форми;
- здійснювати участь у дослідженні нових фізкультурно-спортивних технологій і форм організації, оптимізації і підвищення ефективності розвитку навчально-тренувальної діяльності в хортингу;
- організація внутрішнього документообороту і звітності, пов'язаних з виконанням завдань відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу;
- підготовка, систематизація, аналіз і коректування спортивних заходів з хортингу Єдиного Календарного Плану Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- координація роботи по проведенню спортивно-масових заходів Федерації;
- координація роботи по закупівлі спортивного обладнання, допомога керівникам обласних та міських структур в даному питанні;
- контроль і координація роботи Голів обласних, міських та районних відділів Студентської Ліги Української Федерації Хортингу, клубів хортингу, аналіз виконання покладених на них посадових обов'язків;
- розробка та поліпшення навчальних програм Федерації, програми для Студентської Ліги Української Федерації Хортингу, програми для Федерації для вищих та середніх навчальних спортивних закладів;
- взаємодія з викладачами спеціалізації хортингу у вищих та середніх навчальних спортивних закладів, надання їм якісної методичної допомоги, своєчасної інформації про проведення всеукраїнських змагань, інших спортивних заходів;
- підготовка необхідних для роботи відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу нормативних документів, договорів, угод про співпрацю, тощо.
- розробка планів внутрішньої та зовнішньої політики в галузі розвитку хортингу в Україні, в розробці інформаційно-рекламних матеріалів, відеоматеріалів, а також наповнюваності електронних засобів масової інформації, інтернетсайтів та інших;
- використання у встановленому порядку інформаційних ресурсів Федерації;
- використання у встановленому порядку міських, міжміських, міжнародних систем зв'язку і комунікації;
- здійснення первинного інструктажу та поточного контролю виконання тренерсько-викладацьким складом Федерації норм техніки пожежної та санітарної безпеки при проведенні навчально-тренувальних занять у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації.

3. Основні функції відділу

3.1. Відділ Студентської Ліги Української Федерації Хортингу у відповідності із основними завданнями здійснює наступні функції:
- розробляє проекти нормативно-правових та контрольних актів Федерації в питаннях розвитку хортингу, як виду спорту у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- формує щорічний календарний план всеукраїнських спортивно-масових заходів з хортингу у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- приймає участь в організації комплексних спортивних заходів, фестивалів, олімпіад, спартакіад, конкурсів, які проводять органи державної влади з питань фізичної культури і спорту;
- готує проекти наказів та кошторисів на проведення спортивних заходів з хортингу в Україні серед студентів ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
-  готує відрядження на міжнародні змагання, міжнародні навчально-тренувальні збори для студентів-членів Федерації;
- приймає участь в підготовці та організації в Україні всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів серед студентської молоді, здійснює контроль за їх проведенням;
- у встановленому порядку нагороджує переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних змагань, робітників Відділ Студентської Ліги Української Федерації Хортингу,  спортивних актівістів Федерації, адміністрацій та органів студентського самоврядування ВНЗ, надає клопотання щодо їх відзначення, стимулювання, присвоєння почесних спортивних звань і нагород;
- надає практичну та методичну допомогу в проведенні спортивних заходів у  ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації  в містах та районах України;
- веде облік рекордів і досягнень з виду спорту Хортинг в Україні серед студентської молоді, спільно із федерацією надає в Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту відповідну документацію для затвердження у встановленому порядку календарного плану Федерації, а також по присвоєнню спортивних звань і розрядів з хортингу українським спортсменам;
- готує матеріали по присвоєнню кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам, інструкторам-методистам з хортингу;
- приймає безпосередню участь в формуванні збірних команд України з хортингу у вікових групах та вікових категоріях котрі входять в компетенцію відділу;
- здійснює контроль за виконанням планів підготовки спортсменів, членів збірних команд України з хортингу;
- веде роботу з ДЮСШ, СДЮШОР, училищами олімпійського резерву, ШВСМ і іншими організаціями фізкультурно-спортивної направленості, незалежно від їх відомчої належності;
- організує роботу по підвищенню кваліфікації спеціалістів Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу;
- здійснює контроль за медичним обстеженням спортсменів Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу, членів збірних команд України з хортингу;
- приймає участь в розробці всеукраїнських освітніх програм в області фізичної культури і спорту;
- взаємодіє з федераціями та асоціаціями України по видам спорту та іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної направленості;
- взаємодіє з навчально-методичними, навчально-спортивними радами ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації, вищими та середніми спеціальними навчальними закладами України;
- організує і проводить тематичні наради із керівниками осередків Федерації, директорами клубів хортингу, інструкторами-методистами, тренерами-викладачами по підвищенню кваліфікації;
- сприяє пропаганді і розповсюдженню передових методів роботи в організації та проведенні навчально-тренувальних занять з хортингу;
- приймає участь в розробці планів організаційних заходів роботи Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- готує матеріали для Федерації на розгляд Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- робить запити і статистичні звіти тренерів-викладачів відділень хортингу ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації, формую загальну інформацію по Україні і в письмовій формі та в повному обсязі направляє на чергове засідання Президії Федерації;
- висвітлює проведення спортивно-масових заходів і діяльності відділу в засобах масової інформації;
- виконує роботу по діловодству у відділі згідно затвердженого Президією Федерації регламенту роботи, інструкцій по діловодству;
- приймає участь в розробці положень про проведення офіційних спортивних змагань в Україні;
- в межах своєї компетенції готує постанови колегії Федерації;
- веде роботу з всеукраїнським лікарсько-фізкультурним диспансером по організації лікарського контролю за студентами-спортсменами та забезпеченню медичного супроводження спортивних заходів Федерації;
- готує довідкові, інформаційні і аналітичні матеріали з питань розвитку хортингу у ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації;
- готує інформацію про хід реалізації постанов і розпоряджень керівництва Федерації, всеукраїнських цільових програм;
- приймає участь в підготовці пропозицій по поліпшенню матеріально-технічної бази Федерації, устаткування спортивних залів хортингу;
- організує і проводить заходи по розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків в сфері розвитку виду спорту у ВНЗів І-ІV рівнів акредитації;
- сприяє розвиненню хортингу у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації в усіх регіонах України, заснуванню нових спортивних секцій, клубів, сприяє офіційній реєстрації студентських осередків Федерації в Україні;
- здійснює інформаційне забезпечення діяльності Федерації;
- здійснює своєчасний розгляд звернень громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу.

4. Права та повноваження Відділу

4.1. Відділ Студентської Ліги Української Федерації Хортингу для забезпечення виконання своїх завдань і функцій має право:
- розробляти методичний та інформаційний матеріал, рекомендації з питань, віднесених до його компетенції;
- вести контроль виконання керівництвом осередків Федерації, членами Федерації розпоряджень Президента Федерації, рішень Президії Федерації, наказів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, інших нормативних правових актів з питань фізичної культури і спорту;
- готувати запити і отримувати у встановленому порядку від керівників місцевих осередків Федерації, членів Федерації на необхідну для виконання своїх завдань інформацію;
- здійснювати запити на отримання від керівників місцевих осередків Федерації дані статистичної звітності, стосовно розвитку хортингу  у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації в регіоні.
4.2. Відділ в межах своєї компетенції має право діяти від імені Федерації і представляти її інтереси в державних та громадських організаціях на усій території України.
4.3. Відділ має право залучати, в тому числі на договірній основі, вчених і спеціалістів до розробки проектів цільових програм розвитку хортингу  у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації України.
4.4. Відділ має право приймати участь в роботі усіх координаційних органів управліннь Федерації, віднесених до компетенції відділу.
4.5. Для здійснення своїх завдань і функцій відділ має право залучати у встановленому Федерацією порядку, спеціалістів інших структурних підрозділів Федерації.
4.6. Робітники відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу виконують свої функціональні обов'язки у відповідності з посадовими інструкціями, внутрішніми правилами взаємовідносин, встановлених Федерацією і вказаних в її Статуті.

5. Організація роботи Відділу

5.1. Безпосереднє керівництво Відділом Студентської Ліги Української Федерації Хортингу здійснює Голова Відділу, який призначається на посаду наказом Президента Федерації.
5.2. Голова керує діяльністю Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу, несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання його функцій, розподіляє обов'язки між співробітниками, членами Відділу, вносить у встановленому порядку пропозиції про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на них, представляє на утвердження Президенту Федерації плани роботи відділу, здійснює контроль їх виконання.
5.3. Голова Відділу у встановленому порядку отримує від структурних підрозділів Федерації необхідні для здійснення функцій управління довідки, розрахунки, інші документи і дані.
5.4. Діяльність Відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу будується на основі внутрішніх планів поточної і перспективної роботи, які розробляються у відповідності із загальним планом роботи Федерації, а також пропозицій членів Відділу, які узгоджуються Головою Відділу спільно із Президентом Федерації.

6. Відповідальність

6.1. Відділ несе відповідальність за:
- виконання співробітниками відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу своїх посадових обов'язків, встановлених даним Положенням;
- достовірність, об'єктивність і своєчасність наданої інформації;
- зберігання документації та ціліснісності майна Федерації;
- виконання правил внутрішнього розкладу, дотримання вимог Статуту Федерації.

7.  Внесення змін і доповнень

7.1.Зміни та доповнення до Положення відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу за поданням Голови відділу вносяться рішенням Президії УФХ;
7.2. Зміни, що відбулися у Положенні  відділу Студентської Ліги Української Федерації розсилаються у регіональні відділи та структурні підрозділи.

8. Порядок припинення діяльності

8.1. Припинення діяльності відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації рішенням Президії УФХ;
8.2. Реорганізація відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу здійснюється за рішенням Президії шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. При цьому всі  права і обов’язки, що належали відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу переходять до правонаступників.
8.3. Ліквідація відділу Студентської Ліги Української Федерації Хортингу здійснюється за рішенням Президії УФХ, за рішенням суду чи в інших випадках, передбачених чинним законодавством.