Доповідь Єрьоменка Е.А. "Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з українського національного виду спорту хортинг у дошкільному навчальному закладі" на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі"

Доповідь Єрьоменка Е.А. "Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з українського національного виду спорту хортинг у дошкільному навчальному закладі" на І Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід та перспективи". 6-7 грудня 2012 року, м. Рівне 
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з хортингу у дошкільному навчальному закладі
 
         Фізкультурні заняття - основна форма організованого систематичного навчання фізичним вправам у дошкільному навчальному закладі. Додаткове фізичне виховання із спеціальним направленням несе в собі фізкультурно-оздоровча робота дитячого гуртка хортингу.
         В ході навчання фізичним вправам спеціального розділу хортингу важливо давати дітям знання про техніку виконання рухів, щоб формування рухових умінь і навичок здійснювалося не тільки через велику кількість повторень, а впливало на швидкість засвоєння рухів через реалізацію принципу усвідомленості в навчанні.
Тим самим ставиться питання не тільки про формування рухових навичок, але і про прилучення дошкільників до фізичної культури суспільства загалом. У зв'язку з цим дані заняття мають назву фізкультурних, що передбачають передачу дошкільнятам суспільно-історичного досвіду, культури виконання рухів, виробленої людством, специфіки вправ хортингу, які застосовувалися багатьма попередніми поколіннями українців.
Ця форма роботи є провідною для формування правильних рухових вмінь і навичок, створює сприятливі умови для засвоєння загальних положень і закономірностей при виконанні фізичних вправ, сприяє розвитку різнобічних здібностей дітей. Навчальні заняття
у гуртках хортингу одночасно з усіма дітьми певної групи дозволяють забезпечити свідоме засвоєння матеріалу, підвести дітей до узагальнень, пов'язаних з оволодінням руховими діями початкової базової техніки хортингу і їх використанням. Без узагальнення неможливе перенесення правильного виконання руху в інші ситуації.
         Спеціально організовані заняття з хортингу з усією групою забезпечують проходження та освоєння програмного матеріалу в певній послідовності та дозволяють, у міру необхідності, повторювати і закріплювати рухові дії. Навчання проводиться систематично. Заняття будуються за певним планом і тому дозволяють дозувати фізіологічне навантаження, поступово і обережно збільшуючи його, що сприяє підвищенню витривалості організму. Підготовка організму до виконання складних рухів дозволяє попередити травматизм при їх виконанні.
         Діти привчаються слухати вказівки керівника гуртка - інструктора з хортингу, виконувати рухи одночасно всією групою (колективне виконання елементів базової техніки хортингу), організуючись різними способами, що формує в них активність, виховує свідоме ставлення до впроваджуваних вправ, вміння вислуховувати до кінця і діяти у відповідності із заданим планом або творчо виконувати запропоновані завдання.
З самого початку в розробці схеми побудови гурткового заняття з хортингу були виділені істотні відмінності в розташуванні матеріалу на заняттях з використанням фізичних вправ у порівнянні із заняттями по інших областях знань. Наприклад, якщо на заняттях з розвитку мовлення та інших уроках, найскладніший матеріал для засвоєння пропонується в самому початку, поки увага дитини, її зосередженість знаходяться на високому рівні, то на заняттях з хортингу найскладніші рухи включаються ближче до середини, коли розігріті різні м'язові групи, поступово підведені до збільшення фізіологічного навантаження серцево-судинна і дихальна системи, тобто основним принципом розташування фізичних вправ на заняттях з хортингу є облік працездатності дитячого організму, попередження травматизму.
На заняттях
пропонується виділити три частини: вступну, основну, заключну. У методичних розробках для вихователів і в практиці роботи дитячого саду також утвердилася ця трьохчастинна структура. У вступній частині необхідно зацікавити дітей, зосередити їх увагу та надати первісне навантаження. В основну частину включаються загальнорозвиваючі вправи (для того щоб розігріти різні м'язові групи), основні рухи базової техніки хортингу і рухлива гра. Заключна частина переслідує зниження фізіологічного навантаження для переходу до спокійної діяльності. У цій структурі не встановлюється взаємозв'язок підбору фізичних вправ у різних частинах заняття. Кожна включена група фізичних вправ вирішує свої завдання. Так, загально-розвиваючі вправи повинні підбиратися для всіх м'язових груп, щоб забезпечити їх пропорційний розвиток і розігріти, підготувати організм для виконання більш складних основних рухів, але при цьому враховується поєднання загальнорозвиваючих вправ і основних рухів.
         За досвідом роботи керівника гуртка хортингу зміни в структурі заняття можуть бути, і це пов'язано з тим, що готувати до засвоєння техніки виконання основних рухів можна не тільки через загально-розвиваючі вправи. Оживити м'язові відчуття, необхідні для оволодіння новими дитячими технічними рухами хортингу, можна і через вправи, включені до вступної частини заняття. Так, для навчання правильному ударному елементу ноги вперед і виносу коліна ударної ноги можна використовувати вправу «Вдар коліном в долоньку», або стрибки на одній нозі, а коліно другої ноги піднято і т.д.
Виділення підготовчої частини, що включає загально-розвиваючі вправи, пов'язано з тим, що відповідний підбір цієї групи вправ може забезпечити більш успішне виконання основних рухів
техніки хортингу, тобто виконувати підвідну функцію при навчанні. Так, при навчанні дітей молодшого дошкільного віку м'якому приземленню на напівзігнуті ноги в стрибках доцільно в комплекс загальнорозвиваючих вправ включити «пружинки», які пожвавлять м'язові відчуття, що складають основу м'якого приземлення, або для засвоєння техніки підлізання в загально-розвиваючі вправи включити вигинання і прогинання спини. Безсумнівно, що підвідна функція загальнорозвиваючих вправ надасть позитивний вплив на оволодіння правильним виконанням основних рухів хортингу.
Таким чином, цілеспрямований підбір вправ для засвоєння складних
технічних елементів може здійснюватися в будь-якій частині заняття до виконання провідного технічного руху.
         Також загально-розвиваючі вправи можуть виконувати функцію підвідних вправ за умови їх правильного виконання. Якщо взяти дітей старшого дошкільного віку 6 (7) років, то вони більшість вивчених загальнорозвиваючих вправ можуть виконати з ходу. Дошкільнята ж раннього віку повинні спочатку засвоїти точність структури самих загальнорозвиваючих вправ, перш ніж вони зможуть виконувати роль підвідних вправ. А у зв'язку з тим, що через загально-розвиваючі вправи дитина засвоює такі якості руху, то виводити їх з основної частини недоцільно, вони самі нерідко виступають як основа ​​для засвоєння матеріалу заняття.
У вступній, як і в інших частинах заняття, вирішуються насамперед освітні завдання:
- розучування стройових вправ, шикування, перешикування, поворотів і т.п.;
- освоєння різних способів базових переміщень хортингу, ходьби і бігу;
- закріплення виконання простих засвоєних рухів (стрибків з просуванням вперед на одній і двох ногах, повторення блокуючих рухів руками у верхній, середній та нижній рівень у техніці хортингу);
- використання підвідних вправ для успішного оволодіння складними рухами, включеними в заняття;
- розвиток швидкості реакції і активізація уваги дітей;
- розвиток динамічного орієнтування в просторі;
- залучення різних органів і систем у постійно збільшуване фізіологічне навантаження;
- розминка стопи і попередження плоскостопості.

В основній частині за допомогою загальнорозвиваючих вправ вирішуються вже інші завдання:
- педагог повинен забезпечити формування правильної постави;
- сприяти підготовці організму дитини до навантаження, для того за допомогою певних вправ розігріти різні частини тіла, що попередить травматизм і забезпечить найкращий результат у виконанні руху;
- застосовувати та підбирати вправи для створення умов успішного оволодіння рухів, які розучуються.

Основні рухи включаються для початкового розучування, закріплення, вдосконалення та забезпечення достатньо
го фізіологічного навантаження, для розвитку певних фізичних якостей.
У заключній частині передбачається перехід від інтенсивної діяльності до спокійної, зниження фізіологічного навантаження, з тим, щоб протягом 2-4 хв
илин після заняття пульс дитини прийшов в початковий стан. Це досягається включенням малорухомих ігор і ходьби у різному темпі.

Тривалість занять гуртка хортингу:
- у молодшій групі - ранній вік (від 2 до 3 років) складає від 20 до 30 хвилин - 2 рази на тиждень (72 заняття на рік);
- у середній групі - молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років) складає 30 хвилин - 2 рази на тиждень (72 заняття на рік);
- у старшій групі - молодший дошкільний вік (від 4 до 5 років) складає від 30 до 45 хвилин - 3 рази на тиждень (108 занять на рік);
- у підготовчій групі - старший дошкільний вік (від 5-ти до 6-ти (7-ми) років) складає по 45 хвилин - 3 рази на тиждень (108 занять на рік).

Типи
гурткових занять з хортингу характеризуються великою різноманітністю. Можна виділити заняття за змістом: спеціальне дитяче заняття - "дискотека хортингу", гімнастика і рухливі ігри, навчання спортивним вправам і елементам хортингу, навчання елементам спортивних ігор, розвиток орієнтування, заняття-походи (елементарний туризм).
Гурткові заняття розрізняються за використанням методів роботи. Велике місце в дитячих садах займають заняття змішаного типу (коли на одному занятті відбувається розучування одних вправ, закріплення і вдосконалення інших), застосовуються ігровий і сюжетний типи занять.
Гурткові заняття з хортингу можуть також передбачати тільки закріплення і вдосконалення базових рухів техніки.
Використовується і контрольний тип, коли керівник гуртка визначає рівень засвоєння матеріалу за квартал, півріччя, рік. При цьому структура гурткових занять не змінюється, вони відрізняються завданнями змісту, підбором вправ і формою проведення.
Ефективність навчання фізичним вправам забезпечується за допомогою різних способів організації дітей. Ці способи при виконанні рухів впливають на кількість повторень
базової техніки хортингу за відведений час, забезпечують управління керівником гуртка процесом засвоєння матеріалу, створюють умови для усвідомленого оволодіння структурними компонентами руху і дозволяють дітям вчитися не тільки у педагога, який викладає, але й у своїх однолітків.
На
гурткових заняттях використовується фронтальний спосіб організації, при якому всі діти виконують одночасно однаковий рух. Цей спосіб дозволяє за виділений педагогом час забезпечити достатньо високу повторюваність, що сприяє швидкому утворенню тимчасових зв'язків, досягненню високої активності кожної дитини і достатнього фізичного навантаження при виконанні будь-якого руху. Але при цьому педагог не може утримати в полі зору всіх дітей, перемикаючись на навчання одних, він не бачить дії інших. Тому при багаторазовому повторенні техніки хортингу може закладатися його помилкове виконання дитиною і в подальшому доведеться вносити в нього корекцію.
Дитина не має можливості спостерігати за діями інших
дітей, які займаються. Цей спосіб цілком підходить для формування початкового уявлення про новий рух, для оволодіння початковими діями з яким-небудь новим знаряддям (м'ячем, обручем, мішечком і т.д.), коли створюється орієнтування у виконанні.
Доцільно фронтально виконувати рух
и не тільки на етапі початкового розучування, але і на етапі закріплення і вдосконалення. Слід враховувати, що фронтальний спосіб застосовується тільки до рухів, які не вимагають підстрахування від травматизму, і використовуються у всіх частинах гурткового заняття.
Для виконання фізичних рухів
діти можуть бути розділені на групи, тобто використовується груповий спосіб організації дітей. При цьому кожна група, як правило, вправляється у здійсненні певних технічних дій, тому кількість дітей біля одного снаряда значно зменшується. Через деякий час підгрупи міняються місцями, і це дозволяє переходити до дій на різних снарядах, що підвищує інтерес до заняття. При такому способі створюється можливість для поглибленого розучування руху однієї підгрупою, а інші підгрупи в цей час виконують освоєні рухи для їх закріплення або у складних умовах.
 
Перевагами цього способу є створення сприятливих умов для детального засвоєння:
- невелика чисельність дітей дозволяє забезпечити достатню кількість повторень для успішного оволодіння вправою, дитина має можливість чути вказівки керівника гуртка, призначені до нього і до інших дітей;
- невеличка перерва між повтореннями, з одного боку, достатня для відновлення сил, а з іншого боку - успішно утворюються тимчасові зв'язки і з'являються умови для спостереження за виконанням вправи іншими дітьми.

Знайомі фізичні вправи діти виконують без прямого керівництва педагога, що розвиває в них самостійність у використанні розучен
ого руху, самоконтроль і самооцінку. Даний рух включається в руховий досвід дитини. Груповий спосіб створює сприятливі умови для розучування складових елементів руху. Однак якщо на занятті розучується новий рух або спосіб його виконання, то для закріплення не може бути взято рух, що вимагає підстраховки. Цілеспрямований підбір вправ для засвоєння складних рухів може здійснюватися в будь-якій частині заняття до виконання провідного руху.
Таким чином,
гурткові заняття сприяють переданню дошкільнятам суспільно-історичного досвіду та культури виконання рухів. Груповий спосіб виконання фізичних вправ успішно вирішує завдання закріплення та вдосконалення рухів.

Оздоровчий хортинг як впливовий засіб і метод фізичного виховання дитини

         Оздоровчий хортинг - розділ навчання українського національного виду спорту хортинг, виділений у систему спеціально підібраних фізичних вправ і науково розроблених методичних положень, спрямованих на вирішення завдань всебічного фізичного розвитку та оздоровлення дитини.
В
ін передбачає оздоровлення і всебічну фізичну підготовленість дитини до різноманітної діяльності, формування фізичної досконалості.
Оздоровчий хортинг сприяє вихованню життєво важливих рухових навичок, а також надає рухам красу, граціозність, точність. Він забезпечує розвиток і психофізичних якостей, таких, як спритність, швидкість, сила, гнучкість, витривалість, формує волю, характер, дисциплінованість, розвиває пам'ять, мислення. Специфічним завданням дитячого оздоровчого хортингу є формування правильної постави, корекція різних деформацій тіла, виховання вміння володіти ним.
Починаючи з дитинства,
оздоровчий хортинг може застосовуватися у всіх вікових групах дошкільного віку. Сам по собі він є важливим специфічним методом фізичного виховання дитини.
         Оздоровчий хортинг має в своєму розпорядженні істотні засоби для вирішення виховних та оздоровчих завдань, точності виконання рухів, вдосконалення техніки їх виконання. Регламентований порядок занять, організація навчання забезпечують усвідомлене і самостійне виконання рухів, розвиток творчості, виховання організованості. Оздоровчий хортинг підвищує емоційність занять, виховує естетичний смак, ритмічність і виразність рухів. Його вплив на організм і особистість дитини на гурткових заняття у дошкільному навчальному закладі може посилюватися під впливом музики.
Важливу роль в організації
спеціальних дитячих вправ хортингу грає навчання, в процесі якого виховується вміння оцінити свої рухові можливості, засвоїти загальні закономірності рухової діяльності. Здійсненню цього завдання сприяє розподіл навчальних завдань, застосування аналізу і синтезу рухів, вивчення різноманітних фізичних вправ і творче їх використання.
Основн
і технічні елементи базової техніки хортингу спрямовані на зміцнення здоров'я, загальну фізичну підготовленість, загартовування організму, виховання правильної постави, зміцнення внутрішніх органів і їх систем (серцево-судинної, дихальної, ендокринної).
         У зміст основних технічних елементів техніки хортингу входять стройові (вправи в шикуванні та у перешикуваннях), загально-розвиваючі вправи та елементи техніки хортингу. Виконання фізичних вправ проводиться як на відкритому майданчику, так і з використанням фізкультурного інвентарю. Під впливом основних технічних елементів техніки хортингу поліпшується діяльність внутрішніх органів, посилюється обмін речовин, зміцнюється нервово-м'язовий апарат. Вітчизняні вчені вважають техніку хортингу важливим чинником підвищення працездатності, одним з найкращих засобів активного відпочинку.
Основн
і технічні елементи хортингу мають великі можливості для вирішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Вони можуть бути реалізовані за рахунок багатоструктурних вправ і багатофункціональності кожної з них. Це відкриває перед педагогом невичерпні можливості творчого підходу до підготовки дітей, збагачення тих, хто займається системою спеціальних знань, умінь і навичок оздоровчого хортингу.

Такими знаннями в області хортингу можуть бути відомості про нього як про спортивно-педагогічну дисципліну:
- про його зміст, соціальну значущість, історію, техніку виконання вправ та принципів, що лежать в його основі;
- про можливість використання вправ в оздоровчих, освітніх і виховних цілях;
- про оздоровчий вплив на окремі органи і системи організму з метою підвищення їх функціональних можливостей, розвитку рухових і психічних здібностей до обраного виду навчальної, спортивної чи професійної діяльності, збагачення учнів різнобічним досвідом, навчання прикладним вправам та вивчення глибокої філософії українського хортингу.

        
Основні технічні елементи хортингу у поєднанні зі словом педагога є ефективним комплексним засобом і методом виховання у дітей дошкільного віку особистісних властивостей: сумлінного, глибоко усвідомленого і активного ставлення до занять національним видом спорту хортинг, до навчання, початкової трудової діяльності, виховання в дітях любові до праці.
Широкі можливості використання технічних елементів хортингу з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку особистості зробили його самостійним засобом і методом фізичного виховання всіх вікових категорій дітей. Тому з недавнього часу в Україні хортинг закладається в основу державних програм фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, учнів середніх і вищих спеціальних навчальних закладів, а також осіб середнього і літнього віку. Систематичні заняття сприяють підтримці високої фізичної та розумової працездатності на довгі роки.
         Хортинг
дозволяє підібрати вправи, які вибірково впливають на розвиток будь-яких груп м'язів, суглобів, органів і їх систем. Заняття хортингом сприяють утворенню рухових навичок різної складності, навіть, самої високої, і тим самим висувають високі вимоги до нервової системи і функцій аналізаторів. Для хортингу характерне точне, дозоване навантаження, визначене характером вправ, темпом їх виконання, аналізом і кількістю рухів, особливостями положень тіла при виконанні базової техніки.
         Зміст основних технічних елементів хортингу складають основні рухи, загальнорозвиваючі і стройові вправи, базова техніка хортингу.
Основні рухи - це життєво необхідні для дитини
рухи, якими вона користується в процесі свого буття: повзання, лазіння, кидання, метання, ходьба, біг, стрибки. Формування основних рухів - одна з найважливіших проблем теорії і практики загальної фізичної культури. Їх вивчення невіддільне від всієї проблематики розвитку довільних рухів у онтогенезі людини. Супроводжуючи дитину з раннього дитинства, основні рухи хортингу природні і сприяють оздоровленню організму, а також всебічному вдосконаленню його особистості. Методологічна основа наукового вивчення основних рухів базової техніки хортингу закладені у фундаментальних педагогічних та фізіологічних дослідженнях, проведених засновником хортингу Е.А. Єрьоменком, а також його учнями та послідовниками. Вони поклали початок обгрунтуванню закономірностей у розвитку моторики дитини, виявленню ролі довільних рухів хортингу у психічній регуляції поведінки людини. У їх дослідженнях показана рефлекторна природа рухових актів елементів хортингу, розкриті їх своєрідність і багатоплановість, визначена інтегруюча роль мозку в управлінні руховими діями, підкреслена роль усвідомленості і розвитку рухових функцій з точки зору фізіологічного механізму побудови рухів. Особлива увага в цьому процесі приділяється координаційним здібностям дитини в оволодінні руховими вміннями і навичками, а також психологічним основам управління рухами, в яких пріоритетна роль відводиться слову педагога. У даних дослідженнях сформульовано важливий висновок про те, що фізичний ріст і нервово-психічний розвиток дитини взаємозумовлені і направляються поведінкою, яке переважно складаються з різноманіття рухових актів. У розумінні суті основних рухів техніки хортингу, їх значення, закономірностей розвитку важлива роль належить положенням про психофізичну єдність людської природи.
Розглядаючи цілісний руховий акт як сенсомоторн
у єдність, слід підкреслити, що розвиток основних рухів повинен проводитися не заради придбання рухових навичків, а для формування вміння використовувати їх у повсякденній практичній діяльності, роблячи при цьому найменші фізичні та нервово-психічні витрати.

Вправи хортингу можуть бути:
- динамічними (спрямованими на більш повне використання всіх рушійних сил при виконанні фізичних вправ і одночасне зменшення гальмуючих сил);
- статичними (вони пов'язані з нерухомим збереженням будь-якого положення тіла і його пози).
Вправи хортингу можуть носити анаеробний і аеробний характер (тобто вправи, які виконуються при мінімальному або максимальному споживанні кисню).

Кінцева мета формування навичок основних елементів базової техніки оздоровчого хортингу полягає в тому, щоб навчити кожну дитину:
- свідомо керувати своїми рухами;
- самостійно спостерігати і аналізувати різні ситуації, вибираючи найбільш ефективний спосіб реалізації рухової поведінки стосовно конкретних умов взаємодії з оточуючими;
- розуміти особливості кожного виду основних рухів, переваги їх використання;
- навичкам точних м'язових відчуттів, правильному виконанню рухів;
- творчому використанню засвоєних рухів у повсякденному житті.
Рішення поставлених завдань можливе лише завдяки вправам в основних базових рухах хортингу в умовах рухової активності самої дитини, а також у процесі організованого навчання.

Розглядаючи роль базових рухів хортингу у загальному розвитку дитини-дошкільника, Е.А. Єрьоменко писав: «... те що дитина у ранньому віці є рухливою, а на чийсь розсуд занадто рухливою, можна вважати не недоліком, а обдаруванням, і означає, що вона швидше пристосується до життєвих умов буття, бо саме через найпростіші рухові навички дитина пізнає і своє тіло, і предмети, які її оточують, таким практичним засобом доторкання та пересування пізнає світ навколо себе.». При цьому формується самосвідомість, яка дозволяє дитині краще зрозуміти свій організм, відчути виконувані рухові дії, повніше реалізувати наміри рухової поведінки в різних видах дитячої діяльності за допомогою адекватно вибраних засобів.
Кожен руховий акт супроводжується відчуттями, які уточнюють уявлення дитини про його виконання. У той же час вони сприяють точному сприйняттю та усвідомленому відтворення рухових дій у ході рухової активності дитини.
Встановлено, що формування комплексної чутливості організму дітей (к
інестетичних відчуттів) відбувається в результаті спрямованої рухової діяльності дитини. Воно включає в себе сприйняття рухів, шкірно-м'язову чутливість, роботу дистантних аналізаторів (зору, слуху). Маючи двояку спрямованість, кінестетичні відчуття, з одного боку, самі розвиваються в процесі основних рухів, а з іншого боку більш високий рівень розвитку таких відчуттів дозволяє удосконалювати якість рухів за рахунок диференційованого контролю за ходом його виконання і виробляти корекцію за підсумками аналізу інформації, що надходить.
Вправи в основних рухах
техніки хортингу підвищують тонус кори головного мозку, впливаючи на його функціональні можливості. Так, встановлено, що в скелетних м'язах знаходяться пропріорецептори, стимулюючі імпульси, що йдуть в кору головного мозку. Вони несуть інформацію про вироблені у м'язових зусиллях організму: натяги м'язів, зв'язок, сухожиль.
Вказуючи на важливість естетичного розвитку дитини і під час
занять хортингом у основних рухах, слід зазначити, що прагнення до краси тіла, краси рухів, краси і виразності в прояві почуттів в ході виконання рухів повинне бути природним і постійним, складати сутність будь-якої рухової активності.
У процесі виконання руху активізується розумова діяльність як необхідна умова опанування саморегуляцією руху. Аналізуючи і зіставляючи результати рухів, дитина, спочатку під керівництвом
керівника гуртка хортингу, а потім і самостійно, здатна робити найпростіші узагальнення, виділяти найбільш ефективні способи виконання елементів техніки хортингу, усвідомлено їх застосовувати з урахуванням конкретних умов. При правильній організації навчання руху старші дошкільники здатні оцінювати як свої власні досягнення, так і досягнення своїх однолітків. В основних рухах розвиваються і вольові зусилля.
Під впливом вправ в основних рухах удосконалюється не тільки будову тіла, функціональні можливості організму, але і змінюється характер дитини. Вільні, розкуті рухи породжують свободу особистості, виховують сміливість і рішучість, розкутість і активність поведінки, доброзичливі відносини з однолітками. Правильно організовані основні елементи хортингу зміцнюють як тіло, так і душу дитини, навчають володіти власною поведінкою, емоціями, почуттями, що є одним з вищих проявів волі у дитячому віці.
Розвиток довільних рухів техніки хортингу у дітей дошкільного віку має нести виховну спрямованість, з урахуванням закономірностей формування найважливіших якостей особистості та позитивних рис характеру. Відзначається, що діти значно швидше і краще опановують руховим умінням, якщо попутно впливати на розвиток у них спритності, сміливості, активності, якщо виховати в дітях наполегливість, самостійність, інші вольові якості, більш стійку увагу, впевненість у своїх силах.
Основні
елементи техніки хортингу вимагають розуміння дитиною сутності виконуваних рухових дій, уміння виконувати їх правильно і усвідомлено.
 
Елементи техніки хортингу:
- підвищують функціональні можливості дитячого організму;
- розвивають пізнавальні, вольові, естетичні, моральні якості особистості дитини;
- сприяють пізнанню власного тіла;
- забезпечують орієнтування в просторі і в часі, здійснення цілеспрямованої діяльності відповідно до навколишніх умов.
Виконання основних елементів техніки хортингу гармонізує відносини з навколишнім світом, є сходинкою в пізнанні і формуванні рухової культури.

Гурткова робота з хортингу у розділі
фізичного виховання є суттєвим аспектом дошкільного виховання в цілому. Завдання гурткової роботи з хортингу у дошкільному навчальному закладі вирішуються в єдності з загальним виховним процесом і сприяють всебічному вихованню дитини, спрямованому на фізичний, інтелектуальний, духовний, емоційний розвиток, психофізичну готовність до праці та майбутнього навчання в школі.
Гурткові заняття з хортингу сприяють передачі дошкільнятам суспільно-історичного досвіду та культури виконання рухів. Груповий спосіб виконання фізичних вправ та базової техніки хортингу успішно вирішує завдання закріплення та вдосконалення рухів.
Хортинг і його методи сприяють підвищенню загальної фізичної підготовленості дитини і допомагають успішніше вирішувати завдання фізичного виховання. Дитячі оздоровчі вправи техніки хортингу у поєднанні зі словом керівника гуртка є ефективним комплексним засобом виховання дисциплінованості і методом підготовки дошкільників до занять у школі.


Едуард Єрьоменко
© 2012 р.