Поняття базової техніки хортингу

Базова техніка виду спорту хортинг є фундаментом для розвитку бойових навичок спортсмена. Техніка хортингу включає в себе сукупність прийомів атаки та захисту, які необхідно освоїти спортсмену у вигляді рухових вмінь і навичок для успішного проведення двобоїв і плідної участі в процесі тренувань і навчання. Під базовою технікою слід розуміти певний набір прийомів, здатних забезпечити раціональність рухів і максимальну ефективність від виконуваних дій хортингістом в процесі двобою для успішного виконання поставленого завдання, тобто перемоги над суперником. Відпрацювання базової техніки хортингу відбувається за основними принципами, такими як: послідовність і безперервність вивчення направленості та призначення рухів при виконанні прийомів, а також велика кількість повторень кожного окремого елемента. Багаторазове виконання цих прийомів розвиває рухові навички і виробляє найбільш раціональні траєкторії рухів, а також індивідуальні амплітуди рухів, властиві кожному окремому спортсмену. Вони сприяють розвитку координації, спеціальної витривалості і швидкісно-силових якостей, необхідних для ефективного проведення прийомів в реальній бойовій обстановці. Базова техніка хортингу - це стандартно-повторні вправи, згруповані в короткі комплекси але певним принципом, наприклад, дії руками на місці, дії руками в русі, дії ногами на місці і в русі, дії руками та кидок і так далі відповідно до прийнятої методики навчання. У цих комплексах містяться найпростіші дії, які відображають суть прийомів хортингу. Виконання цих дій сприяє сполученню специфічних рухів в ті поєднання, які є базовими діями для формування конкретного прийому. Крім цього, виконання базових вправ має ще й фізкультурно-спортивне значення. Відомо, що в процесі життєдіяльності опорно-руховий апарат піддається різним видам навантаження, які характерні для тієї чи іншої специфіки діяльності людини. В результаті цих навантажень відбувається деформування хребта, суглобів кінцівок, м'язів і зв'язок, що, у свою чергу, призводить до порушення симетрії тіла відносно умовних площин. Все це негативно впливає як на статичні, так і на динамічні характеристики спеціальних дій. В результаті виконання базових вправ ті порушення симетрії тіла, які були придбані протягом дня або більш тривалого періоду, ліквідуються, і створюється основа для формування правильної дії. Техніка хортингу є для хортингіста основною зброєю, яку він використовує для перемоги в двобої, керуючись тактичним мисленням, тому техніка прийомів повинна бути відпрацьована до автоматизму і виконуватися в максимально зручних положеннях на рефлекторному рівні.
Формування рефлексів на виконання прийомів атаки і захисту проходить у кожного хортингіста індивідуально, тому принципи поступовості і повторення, а також правило - від простого - до складного, є обов'язковими для проходження повноцінного процесу навчання в системі хортингу. Правильне застосування добре засвоєної техніки дозволяє швидко і легко виконувати найскладніші і різноманітні дії під час ведення двобою. Швидкий темп двобою хортингу передбачає максимальну доцільність рухів. Але технічну підготовленість не можна розглядати ізольовано, а слід представляти як складову єдиного цілого, в якому технічні рішення тісно взаємопов'язані з фізичними, психічними і тактичними можливостями спортсмена, а також певними конкретними умовами зовнішнього середовища, в якому виконується та чи інша рухова дія. За ступенем освоєння прийомів, атакувальних і захисних дій хортингу, технічна підготовленість характеризується трьома етапами підготовки:
- наявністю рухових уявлень про прийоми і технічні дії та спроб їх виконання;
- виникненням рухового уміння;
- утворенням рухового навику на рефлекторному рівні.

Технічна досконалість є фактором, що компенсує недоліки у підготовці хортингіста. Технічний хортингіст витрачає менше енергії в двобої, тому що включає в роботу тільки ті м'язи, які в даному русі виконують будь-які функції. Він не скутий, оскільки впевнений у своїй здатності відобразити раптову атаку супротивника, він дихає вільно і тому менше стомлюється, що дозволяє вести активну боротьбу впродовж всього двобою, а саме ця здатність є показником високого рівня спеціальної витривалості хортингіста. При атаці або з метою подолання опору супротивника технічний спортсмен доцільно використовує можливості м'язів, включаючи їх у роботу послідовно або одночасно. Крім того, він активно використовує свою вагу, інерцію руху маси тіла, а нерідко зусилля і інерцію руху противника. Гарна базова техніка дає виграш у швидкості. Вона ґрунтується на своєчасному включенні в роботу різних м'язів, що є однією з основ швидкості або різкості руху. Все це дозволяє хортингістові долати опір фізично сильніших суперників, тобто частково компенсувати недоліки в силовій підготовленості, а також позитивно впливає на спеціальну витривалість. Базова техніка прийомів хортингу має тісний взаємозв'язок з тактикою, а вибір тактики залежить від вживаної хортингістом техніки. Техніка є основним засобом тактики, необхідною умовою для вирішення тактичних завдань. Системне вдосконалення і збагачення арсеналу базової та індивідуальної техніки є неодмінною умовою зростання тактичної майстерності хортингіста. Техніка як спосіб виконання окремих змагальних дій безпосередньо пов'язана зі спортивною тактикою як загальним способом об'єднання всієї сукупності даних дій заради досягнення змагальної мети. Відмінності між цими поняттями не абсолютні. У процесі змагання техніка практично невіддільна від тактики, що знаходить своє вираження в понятті про техніко-тактичні дії хортингіста.

Важливим аспектом технічного тренування в хортингу є концентрація, тобто виконання базової техніки на граничних швидкостях із застосуванням максимально можливої ​​потужності та з максимальним додатком сили. Це дає можливість відпрацьовувати виконання прийомів в умовах таких навчальних двобоїв, які найбільше наближають тренування до змагальної або бойової ситуації. Для техніки хортингу характерні послідовність і раціональність рухів, кожна наступна дія повинна витікати з попередньої, тобто продовжувати рух попереднього прийому, і виконуватися з найменшими витратами енергії і терміновими показниками. Чим більшою кількістю прийомів і дій володіє спортсмен, тим більшою мірою він підготовлений до вирішення складних тактичних завдань, що виникають в процесі двобою хортингу, що характеризується безперервністю в чергуванні найрізноманітніших бойових рухів. При цьому положення тіла, визначаючи закінченість одного руху, одночасно є вихідним положенням для виконання наступного руху. У структурі технічної підготовленості дуже важливо виділяти базові та додаткові рухи. Базовими є технічні елементи виду спорту хортинг, рухи і дії, що становлять основу технічної оснащеності цього змішаного виду єдиноборства, без яких неможливе ефективне здійснення змагальної практики з дотриманням існуючих правил або реалізації бойової ситуації в разі небезпеки. Вивчення, освоєння і вдосконалення базових рухів, тобто основної техніки хортингу, є обов'язковим для будь-якого, навіть початківця спортсмена, який став на шлях бойового мистецтва хортинг. Додаткові рухи і дії є допоміжними діями, елементи окремих рухів, які характерні для окремих спортсменів, пов'язані з їх індивідуальними особливостями і прийнятні для їх конституції тіла. Саме ці додаткові рухи та дії формують індивідуальну технічну манеру ведення двобою, індивідуальний стиль хортингіста, який побудований на його природних даних.
У моментах проведення атак окремими ударами, серіями ударів, захватами і кидками в кінці кожної атакувальної дії хортингіст приймає зручне стійке положення для виконання наступної атакувальної дії або будь-якої дії, пов'язаної із захистом. Саме цей навик повернення в стійке положення після проведення технічної дії забезпечує контроль спортсменом над мінливими ситуаціями двобою, а також істотно впливає на підбір бойової дистанції для атаки або безпечної дистанції при виході з атаки. На початкових етапах підготовки в змаганнях спортсменів щодо невисокої кваліфікації рівень технічної майстерності і спортивний результат в цілому визначаються перш за все володінням і досконалістю базової техніки. На рівні вищої майстерності додаткові рухи, що визначають індивідуальність конкретного спортсмена, можуть виявитися вирішальним засобом у досягненні перемоги над рівним суперником. У двобої хортингу основними засобами досягнення перемоги над противником служать удари, кидки, утримання, больові та задушливі прийоми. Ці елементи є найважливішим компонентом базової техніки хортингу. У виконанні цих прийомів велику роль грає раціональна координація рухів хортингіста. Під правильною раціональною координацією рухів розуміється оптимальне використання сили м'язів тіла, що беруть участь в роботі при виконанні даного прийому, спрямованої на вирішення конкретної рухової задачі. Основною складовою кожного прийому є рух маси тіла і його окремих частин. Для досягнення максимальної ефективності при нанесенні будь-якого удару або виконанні кидка вкрай необхідно, щоб напрямок руху руки, що б'є, і маси тіла завдавали разом імпульсного удару, а також напрямок кидка і переміщення маси тіла при виконанні кидка раціонально співпадали. Здатність до створення виразних уявлень про рухи є важливим фактором, що обумовлює як ефективність технічного вдосконалення прийомів хортингу, так і реалізації освоєних умінь і навичок. Осягнення бойового призначення базової техніки хортингу - процес тривалий, по суті нескінчений, в який включено безліч методик підготовки і різних форм навчання. Всі ці методики зводяться до постановки базової техніки на підсвідомому автоматичному рівні виконання, де технічні дії виконуються з максимальним вкладенням маси тіла і на максимальній швидкості, що дає кінетичну енергію в сильній й потужній технічній дії в ударах, кидках і інших прийомах базової техніки хортингу. Чим більше маса тіла використовується при виконанні техніки, і чим більше швидкість руху даної маси в потрібному напрямку, тим більше буде сила технічної дії. Доступний для початківців рівень вивчення базової техніки пов'язаний з її прямим призначенням в якості захисних і атакувальних дій. За необхідності зміни положень тіла і пересування при виконанні техніки знаходять опору в базових стійках, а також основних ударах, блоках, захватах і звільнення від них, дисциплінуючих тіло і свідомість. Тренування спортсменів-початківців вже включає стандартні базові форми комбінування атак, захистів і контратак у пересуванні. Підготовчі комбінації і форми призначені для відпрацювання окремих рухів і розвитку навичок, що складають базову техніку - техніку школи хортингу. Основні рухи, що демонструють головні принципи бойового мистецтва, включені в атестаційну програму. Однак тренувальний процес переслідує розвиток і вдосконалення самого широкого арсеналу прийомів, які тільки може застосувати людина. Більшість рухів, які увійшли до програми атестації з хортингу, мають кілька методів відпрацювання і можуть виконуватися практично з будь-яких положень. Крім того, в тренувальному процесі, існують різні варіанти виконання самої базової техніки. На початковому етапі підготовки спортсмени застосовуються підготовчі вправи і комплекси, які можуть включати вивчення стійок і переміщень, способів самостраховки і відходів від ударів, основних варіантів виведення з рівноваги і звільнень від захватів, простих малоамплітудних прийомів. На етапі вдосконалення рухових навичок в процес тренування можуть включатися складніші технічні елементи і комбінації, такі як акробатичні вправи, елементи спеціальної фізичної підготовки, відпрацювання основних ударів і блоків, відпрацювання кидкової техніки та контрприйомів, початкова техніка партеру із застосуванням утримань, больових і задушливих прийомів . На етапі виведення техніки на автоматичний підсвідомий рівень виконання і вдосконалення техніко-тактичних прийомів ведення двобою в тренувальний процес можуть бути включені прийоми складної кидкової техніки і переходів на больові і задушливі прийоми, відпрацювання кидків на час і швидкість, ударно-кидкові та кидково-ударні комбінації, навчальні двобої різної техніко-тактичної спрямованості, робота зі зброєю, психофізичні випробування хортингу, робота над індивідуальною технікою.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (594x25, 4Kb)