Загальні засади програми навчання з хортингу для дошкільних навчальних закладів

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 визначено, що освіта в Україні має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності, а пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є:
- особистісна орієнтація освіти;
- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
- пропаганда здорового способу життя;
- підтримка дітей та молоді з особливостями психічного і фізичного розвитку.
Фізичне виховання як невід'ємна складова освіти забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої активності. В системі освіти держава забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.
         Це питання стосується дошкільної освіти. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім  стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою як основною та додатковими, рекомендованими або схваленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку.
         У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 № 2442-VI, розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям та забезпечення їх фізичного розвитку та оздоровлення. У Концепції державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1721-р, зазначається, що "основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду". Для розв’язання даних питань передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через організацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах  різних типів, форм власності, з різним режимом роботи, в тому числі сезонним, а також груп підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогічного патронату, тощо.
 Частину реалізації оздоровчих та виховних завдань, які стоять перед дошкільними навчальними закладами у певній мірі може взяти на себе український національний вид спорту хортинг.
Доступність занять даним виду спорту для дитячих вікових груп дошкільного навчального закладу ґрунтується на простих загальнорозвиваючих вправах.
Ефективність - в їх різнобічному впливі на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову систему дитини.
Емоційність досягається не тільки ігровим методом, музичним супроводом та цікавими для дітей початковими елементами хортингу, що входять до даної Програми навчання, а й образними вправами, сюжетними композиціями, які відповідають віковим особливостям дошкільнят, схильних до наслідування, копіювання дій людини і тварин.
У зв'язку з цим актуальною стає проблема розробки Програми з використанням нетрадиційних різноманітних форм, засобів і методів фізичного, розумового, естетичного та музичного виховання дітей.
Виховання дітей фізично здоровими, міцними, загартованими та формування у дитячому середовищі високих морально-етичних якостей, здорового способу життя, почуття патріотизму, шанобливого ставлення до батьків, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, досягнення високих спортивних результатів - головне завдання українського національного виду спорту хортинг.
Дана програма сприятиме зміцненню здоров'я та морально-етичному вихованню дітей - вихованців дошкільних навчальних закладів в Україні.
Буква HБуква OБуква RБуква TБуква IБуква NБуква G
 
         У відповідності до чинного законодавства України, права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України "Про освіту" (1060-12), Законом України "Про дошкільну освіту" (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001) та іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, в яких відображені мета і завдання, необхідні дії суспільства і держави щодо задоволення прав дитини. Згідно таких актів держава піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини, виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, утвердження ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей та фізичний розвиток дитини. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті (стаття 22 Закону України «Про дошкільну освіту»). Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.
        Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту», дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють: у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності; у сім'ї; за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.
         Зважаючи на те, що дошкільний вік є базовим етапом фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини, робота оздоровчого гуртка українського національного виду спорту хортинг у дошкільному навчальному закладі направлена на вирішення саме цих питань, а його навчальна програма приведена у відповідності до освітнього законодавства України.
         Спираючись на поставлені завдання, дана навчальна програма гурткової роботи "ХОРТИНГ" для дітей 3-6 років дошкільних навчальних закладів (далі за текстом - Програма) забезпечує цілісний оздоровчий та виховний процес, спрямований на:
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.
         Навчально-виховний процес гурткової роботи "ХОРТИНГ" спрямований на реалізацію основних завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».
Мета навчальної програми.
         Основною метою впровадження Програми у дошкільний навчальний заклад є: зміцнення здоров'я та всебічний фізичний розвиток дітей, виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання на оздоровчих та культурних традиціях українського народу, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації рухів, вивчення спеціальних оздоровчих та підготовчих вправ хортингу, вивчення основних стійок, методів пересування в стійках і виконання початкових форм (комплексів) хортингу, вивчення правил поведінки в спортивному залі, відповідно до вимог етикету хортингу, вивчення дихальних вправ, вправ оздоровчого характеру, освоєння правил особистої гігієни, підготовка та виступ на дитячих виховних заходах дошкільного навчального закладу перед батьками та вихователями.
Напрям діяльності Програми - фізкультурно-оздоровчий.
Основні завдання програми:
- оволодіння дітьми початковими базовими знаннями, вміннями, елементами техніки, тактики та навичками хортингу;
- підготовка дітей до виступів на дитячих виховних заходах дошкільного навчального закладу перед батьками та вихователями;
- орієнтація дітей на позитивні приклади здорового способу життя;
- загартування дітей;
- фізична, моральна та психологічна підготовка дітей до вступу у загальноосвітній навчальний заклад.
         Програмні матеріали з фізичного виховання для дітей третього та четвертого року життя базуються на основі вимог Базової програми "Я у Світі" - третьої складової комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань, яка є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, у якій уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку, і яка затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
         Програма з фізичного виховання для дітей п'ятого та шостого року життя ґрунтується на положеннях загальнодержавної виховної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ», яка відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних  і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків  на  особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства,  незамінному засобі розвитку дітей.
Терміни реалізації навчальної програми, тижневе навантаження
          Програма гуртка хортингу розрахована на 4 роки навчання:
- для дітей раннього віку третього року життя (від 2 до 3 років);
- для дітей молодшого дошкільного віку четвертого  та п'ятого року життя (від 3 до 4 років, від 4 до 5 років);
- для дітей старшого дошкільного віку шостого та сьомого року життя (від 5 до 6 років, від 6 до 7 років) хлопчиків та дівчинок - вихованців дошкільного навчального закладу, що охоплює вікові групи дітей від двох до семи років. При необхідності рекомендується окреме навчання по групах – хлопчиків та дівчинок.
          Програма передбачає проведення теоретичних і практичних навчальних занять, ігрових та розважальних дитячих заходів, виступи дітей перед батьками та вихователями, виконання помірних підсумкових контрольних нормативів для дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років, від 6 до 7 років). Теоретичні відомості хортингу можуть повідомлятися у процесі дитячої ігрової діяльності та під час практичних занять.
         Заняття у гуртку хортингу дитячого дошкільного навчального закладу загальнодоступні для всіх дітей завдяки різноманітності напрямів роботи (ігрового, розважального, фізкультурно-оздоровчого, психологічного, національно-філософського, спортивного, історико-краєзнавчого тощо) та великій кількості легко дозованих спеціальних фізичних і оздоровчих вправ хортингу, якими можливо займатися всюди та у будь-який час. Одночасно з колективними та груповими формами роботи організовується самостійна робота дітей, а також робота з батьками.
         Програма визначає цілі та завдання роботи у навчальних групах і містить:
- пояснювальну записку з загальною характеристикою принципів і методів роботи, термінів реалізації програми, тижневого навантаження, засобів організації навчального процесу, відомостей про апробацію програми;
- навчально-тематичні плани по розділах підготовки (оздоровчої, фізичної, технічної) для дітей раннього віку, для дітей молодшого та старшого дошкільного віку;
- зміст програми з переліком тем та організаційно-методичними вказівками для різних дошкільних вікових груп навчання;
- прогнозований результат реалізації програми та шляхи його діагностики;
- список використаної (рекомендованої) літератури.
         Програма складається з оздоровчих рухових ігор, спеціальних дитячих фізичних вправ хортингу, бесід про здоровий спосіб життя, дихальної гімнастики та інших нетрадиційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи.
Нетрадиційні види вправ, які містить дана навчальна програма хортингу: ігропластика, дитяча дискотека хортингу, пальчикова гімнастика, ігровий самомасаж, музично-рухливі ігри, заняття з навчання початкових анатомічних знань, та інші.
         Програма носить цілісний характер, у якій виділені структурні частини, основні компоненти представлені всередині частин, узгоджені зміст і цілі роботи, завдання і способи досягнення мети програми для кожного вікового періоду дітей дошкільного навчального закладу.
         У процесі навчання хортингу в дошкільному навчальному закладі застосовуються такі групи методів:
- наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);
- словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо);
- практичні (метод вправ та його варіанти - початкове вивчення технічних дій у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).
         Ефективність нововведень програми залежить від знання методики, систематичності та раціональності її використання, тому елементи хортингу у дошкільному навчальному закладі покликані допомогти вихователям впровадити оздоровчі технології терапевтичного спрямування, казкотерапію, сміхотерапію, ігрову терапію в роботу з вихованцями дошкільних навчальних закладів. Для батьків дуже важливо, щоб дитина була здорова і фізично міцна. Коли малюк спокійний, у нього гарний настрій, він швидше розвивається. І як же батькам приємно чути: «Мама, тато, я на хортингу - найсильніший, спритний і швидкий». Регулярні заняття хортингом допомагають підвищити імунітет, загартовують організм, покращують психологічний стан дитини. Заняття часто проходять під музику від енергійної до повільної з використанням прийомів аеробіки та пластики. Комплекс занять спрямований на розвиток уваги, швидкості, орієнтування, гнучкості, логіки мислення. У хортингу розроблено спеціальні вправи для профілактики плоскостопості, сколіозу, а також ряд дихальних вправ. Заняття наповнені естафетами та іграми оздоровчого напрямку.
         Відповідно до тематичних планів Програми заняття плануються:
- у групі раннього віку 3-го року життя (повних 2 роки) - 2 рази на тиждень по 30 хв (від 20 до 30 хв);
- у групі молодшого дошкільного віку 4-го року життя (повних 3 роки) - 3 рази на тиждень по 30 хв;
- у групі молодшого дошкільного віку 5-го року життя (повних 4 роки) - 3 рази на тиждень по 45 хв;
- у групах старшого дошкільного віку 6-го, 7-го року життя (повних 5-6 років) - 3 рази на тиждень по 45 хв.
За рішенням педагогічної ради дошкільного навчального закладу заняття гуртку хортингу можуть також проходити в групах від 6 до 10 осіб, 2-3 рази на тиждень тривалістю 30 хв для молодших груп (2-3 роки) і 45 хв для старших груп (4-7 років).
Заняття проводять педагоги, які мають відповідну освіту та кваліфікацію.
Важливо пам'ятати:
Всі діти повинні бути в спортивній формі хортингу (хортовці) і взутті (чешки, кросівки), мати з собою змінну білизну (майку, футболку, носочки).
Фізичну підготовленість, прогрес у навчанні хортингу, спортивні та оздоровчі досягнення батьки дітей можуть побачити на святах та спеціалізованих дитячих виступах гуртка хортингу.
Педагогічна доцільність даної освітньої програми гуртка хортингу обумовлена проведеними спільно з батьками та медичними працівниками дитячих садків в Україні дослідженнями стану здоров'я дітей. Визначено основну мета: розвиток психічно і фізично здорової особистості, формування та розкриття творчої індивідуальності дитини, зміцнення його здоров'я.
Для досягнення цільових орієнтирів у гуртку визначено наступні завдання:
1. Виявлення рівня здоров'я дітей;
2. Виховування у дітей потреби у здоров'ї, формування прагнення до здорового способу життя;
3. Підтримка здоров'я дітей.
Актуальність програми
Проблема профілактики захворювань дітей є однією з найактуальніших. Саме тому утвердження здорового способу життя дитини розглядається в практиці роботи гуртка хортингу дитячих садів, як один з пріоритетних напрямків гуманізації освіти, тому що від того, наскільки успішно вдається сформувати і закріпити навички здорового способу життя в ранньому дитинстві, залежить в подальшому реальний спосіб життя й здоров'я людини.
Зміст програми орієнтований також на дітей, що мають відхилення у здоров'ї, але не мають протипоказань до занять фізкультурою, з урахуванням рекомендацій медиків та бажання батьків.
Оздоровчі завдання Програми конкретизуються з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку організму дитини і спрямовані на:
- формування правильної постави;
- своєчасне окостеніння опорно-рухового апарату;
- формування вигинів хребта;
- зміцнення зв'язкового-суглобового апарату;
- розвиток гармонійної статури;
- регулювання росту і маси кісток;
- розвиток м'язів обличчя, тулуба, ніг, рук, плечового пояса, кистей, пальців, шиї, очей, внутрішніх органів - серця, кровоносних судин, дихальних м'язів.
Довідка про вид спорту хортинг
Хортинг - національний вид спорту України, заснований на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу, комплексний вид оздоровчого та бойового мистецтва, розроблений, як освітня виховна складова на виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2008 році та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016. Вид спорту базується на принципах підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-виховний і оздоровчий процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання учнів, є визнаним видом спорту в Україні Наказом № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року до Дня незалежності України. Робочі програми фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей затверджені Рішенням експертної комісії з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту України від 18 червня 2009 року. Всеукраїнські, регіональні та місцеві навчально-виховні заходи хортингу, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
       Суттєві зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти все виразніше спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її системного вдосконалення в галузі оздоровлення дітей. Розробка даної Програми зумовлена потребою удосконалення навчально-виховного процесу у зв'язку із зростанням вимог до розумової та фізичної підготовки дітей дошкільних навчальних закладів. При розробці Програми врахований досвід роботи кращих секцій та гуртків хортингу дошкільних навчальних закладів України. Програма ґрунтується на засадах Національної доктрини розвитку освіти, виконання чинних законодавчих актів, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про фізичну культуру і спорт” (Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III 1841-14), “Про охорону дитинства”, Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та інших нормативно-правових актів, складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України та на підставі постанови Кабінету Міністрів України ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­від 12 березня 2003 року № 305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад».
Зміст фізкультурно-оздоровчої та навчально-виховної роботи відповідає вимогам даної програми з урахуванням місцевих умов та індивідуальних особливостей та обдарованостей вихованців дошкільних навчальних закладів.
Форми контролю:
- спостереження за вихованцем у процесі занять у питаннях регулярності відвідування занять, стану здоров'я, дисциплінованості, дотримання етикету хортингу, старанності на заняттях (постійно);
- відкриті та підсумкові заняття для батьків, керівництва дошкільного навчального закладу та спеціалістів державних органів освіти (один раз на півріччя);
- підсумкові заняття (при переводі вихованця на наступний рік навчання);
- участь у святах, дитячих показових виступах на масових заходах (за планом дошкільного навчального закладу);
- аналіз відгуків батьків щодо емоційного стану та стану здоров'я дитини.
Для контролю якості засвоєння спеціальних вправ та елементів оздоровчої, прикладної та базової техніки хортингу після вивчення вимог програми для дітей старшого дошкільного віку вихованці складають підсумкові нормативи. Під час виконання навчальних нормативів оцінюється виконання технічного елемента кожною дитиною окремо.
Навчальні нормативи, які включені до змісту програми, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного або річного оцінювання, вона допомагає врахувати динаміку особистих результатів кожного вихованця дошкільного навчального закладу.
У Програмі наведено перелік обладнання та індивідуального спорядження, необхідного для забезпечення ефективності навчально-виховного та фізкультурно-оздоровчого процесу.
Засоби організації навчального процесу
Для забезпечення плідного процесу навчання керівник гуртка або вихователь має використовувати дану навчальну Програму, інші програмні матеріали, які розроблені спеціалістами хортингу, навчальні посібники, методичні рекомендації, складати індивідуальні плани роботи як загальної групи гуртківців, так і планувати навчальний процес окремих талановитих і перспективних вихованців. Для цього необхідно мати спеціалізовану методичну бібліотеку, відеотеку виступів своїх вихованців, розвивати матеріально-технічну базу гуртка, зберігати і своєчасно ремонтувати інвентар, надавати рекомендації батькам вихованців щодо придбання і зберігання особистого дитячого спортивного екіпірування, слідкувати за цілісністю знаряддя та обладнання, яке має дошкільний навчальний заклад.
Відповідно до навчально-виховних вимог розділів Програми реалізується принцип індивідуально-зорієнтованого навчання, враховуються потреби, інтереси, здібності кожної дитини. У виді спорту хортинг є особливий стиль взаємодії між усіма учасниками освітньо-виховного процесу, який має визначення як «співробітництво». Навчальне співробітництво спрямовано на результат, який досягається впровадженням в навчально-виховний процес особистісно орієнтованих освітніх технологій. Це дало змогу обрати розвиток особистісного потенціалу дитини, його самоактуалізацію, в результаті якої вихованці вчаться адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, бути здатними генерувати нові ідеї, бути комунікабельними, знаходити шляхи раціонального вирішення проблеми. Зважаючи на те, що дана програма була успішно апробована, ці якості діти мали змогу проявити у повсякденному житті, у навчанні та в домашніх умовах. Для удосконалення навчально-виховного процесу педагоги хортингу використовують в залежності від мети різні види занять для дітей дошкільного віку:
- комплексні;
- тематичні;
- комбіновані;
- інтегровані;
- ігрові;
- бінарні (спільна робота керівника гуртка хортингу з вихователями та вчителями, а також іншими учасниками навчального процесу - логопедами, вчителями інформатики, вчителями англійської мови, керівниками еколого-пізнавальної студії, керівниками студії зображувальної діяльності).
Відомості про апробацію Програми
Навчальна програма пройшла апробацію впродовж 2011-2012 навчального року на базі гуртків Мукачівського дитячого садка "Пролісок" у Закарпатській області, має високу технологічність та ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих результатів. Діти, які відвідували заняття з хортингу, демонстрували показові виступи дитячих груп під час дошкільних масових заходів у присутності батьків та вихователів, вихованці старшого дошкільного віку 5-6 років приймали участь у дитячих змаганнях з хортингу. Відмічається значне покращення здоров'я вихованців та фізичне загартування, зменшилася хворобливість та покращилися фізіологічні показники, які тестували медичні працівники вищенаведеного дошкільного закладу.
Аналіз досвіду проведення гурткової роботи з українського національного виду спорту хортинг з вихованцями Мукачівського дитячого садка "Пролісок" у Закарпатській області дав змогу презентувати змістовну Програму навчання. Для дітей віком віз 2-х до 3-х років відокремити види оздоровчих спеціальних дитячих вправ хортингу, гімнастичних, акробатичних вправ, підібрати ряд ритмічних ігор і вправ, які можуть використовуватись на заняттях з фізичної культури у дошкільних навчальних закладах. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук, розроблення та обґрунтування нових методик на основі використання різних засобів (вправ хортингу, акробатики, крапкового самомасажу, дихальної гімнастики, помірних бігових аеробних навантажень), які будуть сприяти підвищенню ефективності процесу фізичного виховання дітей в сім'ї та дошкільних закладах. Ігровий метод при використанні спеціальних вправ хортингу надає навчально-виховному процесу привабливу форму, полегшує процес запам'ятовування і освоєння вправ, підвищує емоційний фон занять, сприяє розвитку мислення, уяви та творчих здібностей дитини, несе оздоровчий та зміцнювальний зміст.

 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів вихованців, запитів батьків, стану матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу. Розподіл годин за темами - орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу, який здатні усвідомлювати діти дошкільних вікових категорій. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи, залишаючи у основі ігрові методики подавання матеріалу.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 
 (424x72, 7Kb)