ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 1.


До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, аспірантів, тренерів із хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне висвітлення шляхів щодо реалізації сучасних підходів у теорії і методики хортингу.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України
(протокол № 7 від 26 травня 2014 р.)
Титульна сторінка та інформація про склад редакційної ради