Навчальна, методична і публіцистична література хортингу

Контакти для придбання книг:
Президент Української федерації хортингу Єрьоменко Едуард Анатолійович E-mail: world.horting@gmail.com

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ХОРТИНГУ (завантажити Microsoft Word)

  

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ, ПРИСВЯЧЕНОГО ПЕРШОМУ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ (11-14 червня 2015) - завантажити PDF
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ, ПРИСВЯЧЕНОГО ПЕРШОМУ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ (11–14 червня 2015). Відповідальна за випуск та комп’ютерну верстку – З. М. Діхтяренко. Автори спрямували свій науковий пошук на сучасний стан військово-патріотичного виховання та фізичну підготовку допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних Сил України, працівників силових структур; висвітлюються особливості поліцейського хортингу – національного професійно-прикладного виду спорту України; звертається увага на організацію та проведення спортивних заходів із поліцейського хортингу; досліджується історія розвитку бойових мистецтв.
РОЗДІЛ 1. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ДОПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ, КУРСАНТІВ І ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ПРАЦІВНИКІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР
Ірина Білоцерківець. Національні традиції військово-патріотичного виховання учнівської молоді України; Зоя Діхтяренко. Вплив патріотизму на формування суті поліцейського хортингу; Микола Зубалій. Становлення та розвиток національного єдиноборства хортинг; Віталій Івашковський. Концепція військово-патріотичного виховання молоді України; Галина Коломоєць, Андрій Ребрина. Патріотичне та фізичне виховання молоді засобами хортингу; Іван Кузора. Реалізація військово-патріотичного виховання старшокласників із елементами хортингу; Олександр Остапенко, Микола Зубалій. Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України; Олександр Остапенко, Микола Зубалій. Концепція загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України; Олександр Остапенко. Організаційно-педагогічні умови активізації військово-патріотичного виховання молодших підлітків у процесі позакласної роботи; Лариса Пустолякова. Виховання особистих якостей у студентів на заняттях фізичного виховання з використанням вправ із хортингу; Сергій Сичов. Мотивація до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів; Руслана Сойчук. Національне самоствердження молоді в умовах становлення української нації.
РОЗДІЛ 2. ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ
Едуард Єрьоменко. Філософсько-методологічні засади поліцейського хортингу як підготовча база працівників поліції в Україні; Ірина Рогоза. Форми та методи психологічної підготовки в екстремальних умовах у процесі занять поліцейським хортингом; Борис Шаповалов. Поліцейський хортинг – сучасний національний професійно-прикладний вид спорту.
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ
Юрій Радченко, Борис Шаповалов. Суддівство змагань із поліцейського хортингу (демонстраційні розділи); Марсель Хасанов, Борис Шаповалов. Застосування розділу „Поліцейська боротьба“ у формуванні готовності молоді до поведінки в екстремальних ситуаціях;
РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ
Анатолій Ребрина. Розвиток бойових мистецтв як передумова становлення поліцейського хортингу – національного професійно-прикладного виду спорту України; Олексій Семигал. Причини виникнення хортингу як основи для створення поліцейського хортингу.

Автори: Діхтяренко З.М., Данилюк І.С., Скляр Н.І.
Автори: Діхтяренко Зоя Михайлівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, майстер спорту України з хортингу, академік міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я – „МАКБЕЗ“, голова науково-методичної колегії УНФХ, член кафедри ЮНЕСКО „Превентивна освіта і соціальна політика“; Данилюк Ірина Семенівна директор навчально–виховного комплексу № 24 „Дошкільний навчальний заклад–загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня“. Нагороджена нагрудними знаками „Відмінник освіти України“ та „Софія Русова“; Скляр Наталія Іванівна вчитель фізичної культури вищої категорії; вчитель-методист навчально–виховного комплексу № 24 „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня“.
Справжній скарб для людей – уміння бути здоровими. Практика доводить, що розв’язати цю проблему суто медичними засобами неможливо. Педагоги впливають на підростаючу особистість формуючи світогляд, моральні ідеали, власне ставлення до життя та здоров’я.
Методичний посібник – є підсумком науково-практичної діяльності впровадження оздоровчих технологій під час навчального процесу. Практиками доведено, що при правильному поєднанні оздоровчих сил природи з людським організмом можна виховати гармонійно розвинену особистість із новими поглядами на власне „Я“. Основною перевагою методичного посібника є його практична зорієнтованість на оптимальну організацію навчально–виховного процесу й тому рекомендується батькам, вихователям, вчителям початкових класів, вчителям фізичної культури, тренерам із хортингу, психологам, директорам загальноосвітніх навчальних закладів і їх заступникам із виховної роботи, медичним працівникам, які здійснюють процес розвитку та становлення Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
Посібник схвалено Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 4 від 14.12.2015 р.; лист ІМЗО МОН України від 25.12.2015 № 2.1/12-Г-119). Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 9 від 05.11.2015 р.).
 

Автори: Петрочко Ж.В., Єрьоменко Е.А.
Посилання в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України - (завантажити PDF)
Методичний посібник «Хортинг школа сили і честі юного українця» міститьпрактичний матеріал з хортингу для навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями віком від п'яти до сімнадцяти років, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Посібник адресовано вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких об’єднань.
Посібник схвалено комісією з фізичної культури Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 5 від 13.08.2015 р.; лист ІІТЗО МОН України № 14.1/12-Г-1010 від 13.08.2015 р.)
Methodical manual «Horting – school of strength and honor of a young Ukrainian» contains practical material for horting for educational institutions, recommendations for holding classes with pupils aged from five to seventeen years, description of general development, special exercises, games, elements of basic techniques, simulation exercises, Tactical training, instructor and judge practice, as well as methodical advice on educational work in the cultural, recreational and combat traditions of the Ukrainian people. The manual is addressed to teachers of physical education and teachers of physical education, heads of sports sections and circles, trainers-teachers of preschool, general education, vocational schools, out-of-school establishments, children's and youth sports schools, clubs of physical culture and health, military-sports and patriotic direction, children's and Youth associations.
 

Автори: Тупєєв Ю.В., Семерджян М.Г.
Кафедра фізичної культури та спорту факультету фізичної культури та спорту Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського видала Навчально-методичний посібник "ХОРТИНГ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ". У посібнику розглянуто основи техніки і тактики хортингу: загальнорозвиваючі та спеціальні вправи хортингіста, техніка нанесення ударів руками, ногами, боротьби в партері тощо. Посібник адресується викладачам і студентам спеціальності «Олімпійський і професійний спорт», слухачам ФПК. Автори - ТУПЄЄВ ЮЛАЙ ВІЛЬОВИЧ і СЕМЕРДЖЯН МИКОЛА ГЕВОРКОВИЧ.
Рецензентами видання є: Бойко Валерій Федосійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан факультет олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання та спорту України; Чернозуб Андрій Анатолійович, доктор біологічних наук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Чорноморського Національного університету імені Петра Могили.
Завантажити Навчально-методичний посібник "ХОРТИНГ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ" з офіційного сайту Української федерації хортингу
Посилання на навчально-методичний посібник на офіційному сайті Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Автор: Івашковський В.В.
Автор: Івашковський Віталій Володимирович, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, відмінник освіти України.

Проблему, яку розглядає у своїй монографії В.В. Івашковський, а саме: саморозвиток психологічної фізіології молодого організму, саморегуляція та вміння вести облік індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності на заняттях хортингом, без сумніву, можна назвати глобальною. На сьогодні проблемою самовдосконалення, саморозвитку, удосконаленням здатності до захисту волі, цілісності та незалежності народу й держави переймаються всі верстви українського народу.  Не залишається осторонь цієї проблеми й Всесвітня Федерація Хортингу, яка в основу створення та розвитку національного виду спорту «Хортинг» поклала специфічну козацьку систему підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків. Пізнання сучасниками, зокрема тренерами та учнівською молоддю, козацької психофізичної культури стимулюватиме піднесення самопізнання, самонавчання, самовиховання і самовдосконалення особистості, що є однією з найважливіших проблем сучасної національної системи виховання.

Монографія розрахована на студентів, школярів, тренерів, тобто усіх тих, хто усвідомлює непересічну важливість використаної для дослідження теми.
 

Автор: Єрьоменко Е.А.
Автор: Єрьоменко Е. А., президент Всесвітньої федерації хортингу, аспірант лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу.
Методичний посібник "Хортинг національний вид спорту України" є переможцем, зайнявши перше місце у всеукраїнському конкурсі наукових розробок України Національної академії педагогічних наук України 2015 року, за підсумками даного конкурсу автор посібника нагороджений золотою медаллю VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2015». Посилання на офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України про нагородження методичного посібника "ХОРТИНГ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ" золотою медаллю за перемогу на всеукраїнському конкурсі наукових розробок України 2015 року.
Методичний посібник "Хортинг – національний вид спорту України" містить практичний матеріал до навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями віком від 5 до 21 року, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Посібник адресується вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань.
Методичний посібник має гриф Міністерства освіти і науки України "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах", лист ІІТЗО МОН України № 14.1/12–Г–184 від 24.05.2013 р.)
 

Автор Єрьоменко Е.А.
Навчальну програму гурткової (секційної) роботи "ХОРТИНГ" для учнів 111 класів загальноосвітніх навчальних закладів підготував засновник хортингу Єрьоменко Едуард Анатолійович, Президент Всесвітньої федерації хортингу, кандидат педагогічних наук, Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу.
Програма укладена за досвідом роботи викладацьких колективів загальноосвітніх і спеціальних навчально-виховних закладів та працівників органів освіти, обговорена і ухвалена на засіданні комісії з фізичної культури Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2 від 23.06.2011 року).
Програма має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах", лист ІІТЗО МОН України № 1–4/18–Г–462 від 25.06.2011 р.
Навчальний матеріал поданий у вигляді прийнятної до учнів загальноосвітньої школи, орієнтовної системи кваліфікаційних ступенів українського національного виду спорту хортинг.   Розділи Програми включають в себе фізичну, функціональну, теоретичну, базову технічну і тактичну, психологічну підготовку.

Анотація на навчальну програму гурткової (секційної) роботи "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


Автор: Єрьоменко Е.А.
Розробка даної програми зумовлена потребою вдосконалення навчально-тренувального процесу у зв'язку зі зростанням вимог до підготовки спортсменів. При розробці даної програми врахований досвід роботи тренерського складу кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. Програма складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України та типового положення про дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ), школу вищої спортивної майстерності (ШВСМ), спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву (СДЮШОР).
Програма являє собою подальшу деталізацію планування навчально-тренувального процесу та системи підготовки спортсменів у цілому. При її розробці був урахований передовий досвід навчання та тренування кращих хортингістів України, результати наукових досліджень з питань підготовки юних спортсменів, практичні  рекомендації  спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології.
Навчальний матеріал поданий у вигляді системи кваліфікаційних ступенів, затверджених Українською федерацією  хортингу (УФХ), пов'язаної з Єдиною спортивною класифікацією України (ЄСКУ), прийнятою Міністерством молоді та спорту України.

 

Майстер спорту України з хортингу Бучак Михайло Михайлович, м. Тячів Закарпатської області


Майстер спорту України з хортингу Федоров Станіслав Ігорович, м. Київ


Майстер спорту України з хортингу Трібель Олена Олександрівна, м. Київ


Інструктор з хортингу Сергій Галайда, смт. Олександрівка Кіровоградської області