АНОТАЦІЯ НА МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ»

 
АНОТАЦІЯ
НА МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
«ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ»

Суттєві зміни в політичному та соціально-економічному житті України, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти все виразніше спонукають до реформ в українській освіті, поступових кроків для системного вдосконалення в галузі виховання та оздоровлення дітей. Законом України «Про освіту» визначені завдання з виховання громадянинапатріота України, забезпечення потреби особистості в творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку, підготовки до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров’я дітей та молоді.

Національною доктриною розвитку освіти України, законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Концепцією позашкільної освіти і виховання визначено, що метою навчально-виховної діяльності навчальних закладів всіх рівнів є: виховання і розвиток творчого потенціалу та соціальної активності особистості, формування системи гуманістичних цінностей, де цінність людини, громадянина визначається як провідна. Ця проблема стосується всіх ланок освіти – від дошкільної до вищої та освіти дорослих. Частину реалізації оздоровчих та виховних завдань, які стоять перед освітніми закладами у певній мірі може взяти на себе український національний вид спорту хортинг. Так, позашкільна освіта України визначається Законом України «Про охорону дитинства», «Про освіту» від 23.03.1996, № 100/96 — ВР, Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 (№ 1841 — ІІІ), Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 (№ 433), Програмою розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 р., затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 (№ 378), Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства», сформулювали завдання, виконання яких направлене на оздоровлення дітей та молоді, формування у них гарних розумових і фізичних якостей, високої патріотичної свідомості, національної гідності Українця, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку.

Методичний посібник «Хортинг – національний вид спорту України» містить практичний матеріал до навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями віком від 5 до 21 року, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Він адресується вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань.

Метою методичного посібника є надання методичного та практичного матеріалу вчителям фізичної культури, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, клубів, дитячих творчих об’єднань для здійснення навчально-виховної роботи щодо зміцнення здоров’я, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами хортингу.

Одним із дієвих засобів фізичного та морально-етичного виховання дітей є хортинг національний вид спорту України, заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Він сприяє залученню підростаючого покоління до загальнолюдських цінностей, формуванню внутрішньої культури особистості, її високих вольових якостей, навичок здорового способу життя, гармонійному фізичному розвитку дітей. Хортинг включає в себе оздоровчі, загальнофізичні, технічні й тактичні елементи, а також виховні та філософські аспекти українського національного виду спорту як впливової виховної системи фізичного та морально-етичного напряму, реального інструменту виховання сильного українця, гідного громадянина–патріота Української держави. Матеріал посібника відповідно до цих аспектів ґрунтується на освітніх стандартах основних навчальних предметів, забезпечує науковість змісту, має освітню та виховну цінність, ураховує систематичність і послідовність навчання, передбачає творчість, доступність та індивідуальний підхід, доцільність вибору форм і методів роботи.

Методичний посібник враховує передовий досвід навчання та викладання провідних тренерів-викладачів і педагогів хортингу, результати наукових досліджень із питань виховання та підготовки хортингістів, практичні рекомендації дитячої та спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології, філософії та історії України; деталізує планування навчально-виховного процесу та системи підготовки вихованців. Він містить: практичний матеріал до навчальної програми з хортингу (далі – Програма), що розрахований на 8 рівнів навчання дітей і молоді (від 5 до 21 року); рекомендації щодо проведення теоретичних і практичних навчальних занять; виконання контрольних та перевідних нормативів; матеріали синтезованих занять (поєднання основ техніки хортингу й акробатики, ударних комбінацій і кидкової техніки, техніки боротьби в стійці та в партері продовження атакувальних дій, захисних і наступальних дій тощо); занять за видами підготовки; рекомендації з теоретичної, фізичної, функціональної, психологічної, базової технічна і тактична підготовки дітей і молоді: теоретична підготовка: формування спеціальних знань, необхідних для успішної навчальної діяльності. Вона може здійснюватись у ході навчальних занять, проведення оздоровчих заходів з хортингу, а також самостійно; фізична підготовка передбачає загальну та спеціальну фізичну підготовку. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на зміцнення здоров’я вихованців, підвищення загальної працездатності, а спеціальна фізична підготовка (СФП) сприяє розвитку спеціальних фізичних якостей, здатних сформувати у вихованців уміння максимально ефективно використовувати на заняттях рухові навички. Функціональна підготовка (кондиція) забезпечує виведення вихованців на певний рівень стану здоров’я та формування звички до фізичних вправ. Базова технічна і тактична підготовки передбачає елементи базової техніки: стійок, пересувань, блоків, захватів, кидків, широкого арсеналу прийомів самозахисту, що застосовуються в хортингу. Психологічна підготовка: психічний розвиток, навчання та виховання, формування мотивації та позитивного ставлення до занять, розумових і фізичних навантажень, формування стану впевненості в своїх силах, здібності до зосередження та мобілізації.

Виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим та формування високих морально-етичних якостей, здорового способу життя, почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, досягнення високих спортивних результатів, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях – головне завдання хортингу, як національного виду спорту в Україні. Хортинг є одним із дієвих засобів фізичного та морально-етичного виховання дітей. Він сприяє вихованню високої внутрішньої культури особистості, її вольових якостей та гармонійному формуванню фізичного апарату дитини. Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року № 3000 хортинг внесено до переліку визнаних видів спорту в Україні за № 71. Всеукраїнські, регіональні та місцеві навчально-виховні заходи хортингу спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Програма розроблена на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 та враховує передовий досвід відомих тренерів хортингу, результати наукових досліджень із теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології, філософії, історії України та виховання і підготовки юних хортингістів, практичні рекомендації дитячої і спортивної медицини. Програма передбачає проведення теоретичних і практичних навчальних занять, обов’язкове виконання контрольних та перевідних нормативів. Теоретичні відомості хортингу можуть повідомлятися у процесі практичних занять. Програмою передбачається участь гуртківців у змаганнях усіх рівнів у складі збірних команд і у особистому заліку; виконання нормативів юнацьких та дорослих спортивних розрядів. Участь вихованців гуртка хортингу у змаганнях здійснюється тільки за особистим бажанням і з дозволу батьків. При необхідності можливе окреме навчання по групах: дівчата і хлопці.

Відповідно до програмових вимог навчання проходить за трьома рівнями: початковий рівень (діти 5–7 р.) – 2 роки навчання (перший рік – 144 год., 2 заняття на тиждень; другий рік навчання – 216 год., 3 заняття на тиждень, тривалість – 2 год.); основний рівень (діти та підлітки 8–15 р.) – 4 роки навчання (перший та другий рік – по 216 год., 3 заняття на тиждень, тривалість – 2 год.; третій та четвертий рік – по 324 год., 3 заняття на тиждень, тривалість – 3 год.); вищий рівень (вихованці 16–21 р.) – 2 роки навчання (перший та другий рік – по 324 год. (3 заняття на тиждень, тривалість – 3 години).

Програма визначає цілі та завдання роботи у навчальних групах і містить: пояснювальну записку із загальною характеристикою принципів і методів роботи, термінів реалізації програми, тижневого навантаження, засобів організації навчального процесу; навчально-тематичні плани по розділах підготовки та зміст програми з переліком тем до кожного рівня навчання; прогнозований результат реалізації програми та шляхи його діагностики; бібліографію.

Враховуючи різноманітність правил, розділів змагань та засобів самозахисту із хортингу як бойового мистецтва, тренувально-підготовчий процес на практичних заняттях повинен проводитися повною та малими групами (4–6 чоловік), парами та індивідуально. Винятком є теоретичні заняття та зведені тренування з підготовки показових груп, або підготовки основної групи до атестації з хортингу (отримання ступенів – ранк).

Заняття в групах початкового рівня проводяться груповим методом. З вихованцями може працювати на одному занятті один – два педагога. Один педагог проводить стандартне тренування відповідно до заздалегідь складеного плану-конспекту навчально-тренувального заняття. У разі, якщо одне заняття проводять два педагога, то одну групу хортингу (15–18 вихованців) ділять на дві підгрупи по 7–9 чоловік. Одна підгрупа з інструктор працює над загальнорозвивальними та ігровими методами, друга – під керівництвом педагога виконує акробатичні або базової техніки хортингу. Через 1 годину занять педагоги міняються підгрупами. У період підготовки до виступів на змаганнях групові заняття можуть бути замінені зведеними тренуваннями з іншими клубами хортингу (постановка та вивчення індивідуальних технічних дій, комбінацій на партнерах різної комплекції – високому, низькому, важкому, легкому і т.п.).

Календарний план змагань спортивних заходів гуртка складається на розсуд керівника гуртка. Постійно рік за роком удосконалюється техніка і тактика хортингу, підвищується рівень вихованців, а разом із цим вимоги до особистої підготовки учасників змагань, що вимагає постійного підвищення майстерності гуртківців, яка удосконалюється тільки при постійному контакті з досвідченими спортсменами, тренерами та виступах на змаганнях різного рівня. Контрольні заняття проходять 1 раз на півріччя у формі відкритого або підсумкового заняття (для груп початкового та основного рівнів), змагання (для груп основного та вищого рівнів).

У процесі навчання хортингу застосовуються такі методи: наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо); словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо); практичні (метод вправ та його варіанти – початкове вивчення технічних дій у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

Форми контролю: спостереження за вихованцем у процесі занять з питань регулярності відвідування занять, дисциплінованості, дотримання етикету хортингу, старанності на тренуваннях (постійно); відкриті та підсумкові заняття для батьків, керівництва позашкільного навчального закладу та спеціалістів державних органів освіти (один раз на півріччя); підсумкові перевідні заняття (при переводі на наступний рівень навчання); участь у показових виступах на масових заходах (за планом позашкільного навчального закладу); виконання програми атестаційних тестів на учнівські ступені хортингу – ранк (для підготовлених та найбільш обдарованих вихованців); участь у змаганнях, отримання певної кількості перемог та виконання спортивних розрядів.

Для контролю якості засвоєння спеціальних вправ та елементів оздоровчої, прикладної та базової техніки хортингу по закінченні навчального року вихованці здають підсумкові нормативи. Під час виконання навчальних нормативів оцінюється виконання технічного елемента кожною дитиною окремо.

У Програмі наведено перелік обладнання та індивідуального спорядження, необхідного для забезпечення ефективності навчально-виховного, фізкультурно-оздоровчого та тренувального процесу. Педагог, враховуючи рівень підготовки вихованців, стану матеріально-технічної бази закладу, може вносити зміни та доповнення в зміст програми, кількість годин для опанування певних тем.

Заняття з вихованцями може проводити педагог, який має відповідну фахову підготовку.