АНОТАЦІЯ НА НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ГУРТКОВОЇ (СЕКЦІЙНОЇ) РОБОТИ "ХОРТИНГ" ДЛЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

         Законом України "Про загальну середню освіту" (651-14) визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти, трудової діяльності та захисту Вітчизни, з вільними політичними і світоглядними переконаннями.

         Навчально-виховний процес хортингу у загальноосвітніх навчальних закладах базується на формуванні фізично та духовно розвиненої творчої особистості учня, його свідомого ставлення до обов'язків, вихованні поваги до національних цінностей нашого народу, прищепленні навичок здорового способу життя. Звідси витікають основні засади впровадження навчальної програми гурткової (секційної) роботи "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі за текстом - Програма), розробленої відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

         Хортингу для школярів у позаурочний час у загальноосвітньому навчальному закладі, відповідно до представленої Програми, є предметом, який включає в себе оздоровчі, загальнофізичні, технічні і тактичні елементи, а також виховні та філософські аспекти українського національного виду спорту, як впливової виховної системи фізичного та морально-етичного напряму, реального інструменту виховання сильного українця, гідного громадянина - патріота Української держави.

         Основною метою впровадження Програми у середній загальноосвітній школі є: зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання учнів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих вправ хортингу, вивчення основних стійок і технік самозахисту, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм (комплексів) хортингу, вивчення правил поведінки в спортивному залі, відповідно до вимог етикету хортингу, вивчення дихальних вправ, вправ оздоровчого характеру, освоєння правил особистої гігієни.

         Навчальний матеріал Програми адаптований до занять з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню та оздоровчу спрямованість і містить найпростіші елементи техніки хортингу, які подані у вигляді оздоровчих фізичних вправ та імітаційних формальних комплексів, теоретичні відомості, а також вправи з елементами самозахисту хортингу та загальнорозвиваючі і спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей. При навчанні технічних прийомів хортингу, необхідно на кожному занятті використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові повторення оздоровчої базової техніки рухів хортингу по повітрю в стійці та у переміщеннях, виконання оздоровчих навчальних форм хортингу - формальних комплексів, вистрибування із присіду вгору, підйоми з присіду у стійку з махами прямими ногами, а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих та оздоровчих прийомів базової техніки хортингу,  використовуючи підвідні вправи.

         З метою профілактики травматизму на кожному занятті необхідно перевіряти місця проведення занять, дотримуватися вимог методики навчання спеціальних оздоровчих вправ хортингу, застосовуючи спеціально-розвивальні вправи для елементів базової техніки, при вивченні підготовчих елементів техніки хортингу різними способами слід звертати увагу на правильне переміщення учнів по хорту (майданчику для занять).

         Заняття проводить відповідно підготовлений тренер-викладач (інструктор), який має фахову підготовку.

         Під час проведення занять з хортингу педагог повинен застосовувати особисто-орієнтовний та диференційований підхід до учнів. У продовж всього навчально-оздоровчого процесу педагог має постійно проводити виховні заходи патріотичної направленості, бесіди з учнями, у яких необхідно звертати увагу на те, що хортинг народжений в Україні на оздоровчих і культурних традиціях українського народу.

         У процесі навчання хортингу в навчальному закладі застосовуються такі групи методів:

- наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);

- словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо);

- практичні (метод вправ та його варіанти - початкове вивчення технічних дій у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

         Хортинг - український національний вид спорту, заснований на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу, комплексний вид оздоровчого та бойового мистецтва, розроблений, як освітня виховна складова на виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2008 році та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016. Вид спорту базується на принципах підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-виховний і оздоровчий процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання учнів, є визнаним видом спорту в Україні Наказом № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року до Дня незалежності України. Робочі програми фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей затверджені Рішенням експертної комісії з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту України від 18 червня 2009 року. Всеукраїнські, регіональні та місцеві навчально-виховні заходи хортингу, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

       Назва виду спорту «Хортинг» походить від назви славетно відомого в світі острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорозька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Ідея виникнення Хортингу, як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх народних традицій, що передавались з покоління в покоління. Система підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків лягли в основу хортингу, як виду спорту, народженого в Україні, який має регламентовані правила змагань, за якими за бажанням можуть змагатися учні загальноосвітніх навчальних закладів у різних вагових категоріях та вікових групах, а як вид оздоровчого та бойового мистецтва, має поступово ускладнену програму підготовки людини, поділену на кваліфікаційні технічні рівні (ранки), де кожний ступінь відповідає певному рівню підготовленості із загальної та спеціальної фізичної підготовки, знання та виконання елементів самозахисту техніки хортингу, інших необхідних аспектах підготовки фізично розвиненої особистості. Виховна система у своїй програмі містить вимоги етикету хортингу, сувору дисципліну під час проведення занять, технічні, функціональні та вольові аспекти підготовки. Підвищена дисципліна та етикет поведінки учня є системою впливу на формування характеру особистості, допомогою батькам дітей, які займаються в гуртку хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі, у вихованні їх не тільки сильними і здатними захистити себе і близьких людей у небезпечній ситуації, але також і прищеплення учням здорових звичок, вміння гідно поводити себе в суспільстві, постійно прагнути до самовдосконалення.

       Суттєві зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти все виразніше спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її системного вдосконалення в галузі оздоровлення школярів. Розробка даної Програми зумовлена потребою удосконалення навчально-виховного процесу у зв'язку із зростанням вимог до розумової та фізичної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При розробці Програми врахований досвід роботи кращих секцій та гуртків хортингу загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма грунтується на засадах Національної доктрини розвитку освіти, виконання чинних законодавчих актів, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, "Про позашкільну освіту" (Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III 1841-14), “Про охорону дитинства”, Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та інших нормативно-правових актів, складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України та на підставі постанови Кабінету Міністрів України ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальних заклад».

  Програма являє собою подальшу деталізацію планування навчально-виховного процесу і системи підготовки школярів у цілому. При її розробці був урахований передовий досвід навчання та викладання відомих тренерів хортингу, результати наукових досліджень з питань виховання та підготовки юних хортингістів, практичні рекомендації дитячої і спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології, філософії та історії України.

          Програма шкільного гуртка (секції) хортингу розрахована на учнів початкового, середнього та старшого шкільного віку учнів від шести до сімнадцяти років з першого по одинадцятий клас, передбачає проведення теоретичних і практичних навчальних занять, обов'язкове виконання контрольних та перевідних нормативів. Теоретичні відомості хортингу можуть повідомлятися у процесі практичних занять. Участь вихованців гуртка (секції) хортингу у змаганнях здійснюється тільки за особистим бажанням і з дозволу батьків.

         Заняття у гуртку (секції) хортингу загальнодоступні для всіх учнів завдяки різноманітності напрямів роботи (фізкультурно-оздоровчого, військово-патріотичного, психологічного, національно-філософського, спортивного, змагального тощо) та великій кількості легко дозованих спеціальних фізичних і оздоровчих вправ хортингу, якими можливо займатися всюди та в будь-який час.

         Програма визначає цілі та завдання роботи у навчальних групах і містить:

- навчальний матеріал по розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної);

- завдання і засоби виховної роботи з учнями, які займаються у шкільній секції хортингу;

- зміст та принципи спеціальної підготовки учнів;

- засоби і форми підготовки;

- розподіл часу на різних етапах багаторічної підготовки;

- типи оздоровчих занять різної спрямованості;

- розподіл програмного матеріалу по місяцях;

- контрольні та перевідні нормативні вправи;

- засоби психічної підготовки;

- систему відновлювальних і виховних заходів, а також контролю при проведенні занять;

- план теоретичної підготовки;

- інструкторська та суддівська практика.

Навчальний матеріал поданий у вигляді прийнятної до учнів загальноосвітньої школи, орієнтовної системи кваліфікаційних ступенів українського національного виду спорту хортинг.   Розділи Програми включають в себе фізичну, функціональну, теоретичну, базову технічну і тактичну, психологічну підготовку.

Фізична підготовка включає загальну та спеціальну фізичну. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на укріплення здоров'я учня, підвищення загальної працездатності, а спеціальна фізична підготовка (СФП) спрямована на розвиток спеціальних фізичних якостей, здатних сформувати в учня уміння максимально ефективно використовувати на заняттях рухові навички.   

Функціональна підготовка (кондиція) забезпечує виведення учнів на певний рівень стану здоров'я та звички до фізичних вправ.

Теоретична підготовка має на меті формування у гуртківців-хортингістів спеціальних знань, необхідних для успішної навчальної діяльності. Вона може здійснюватись у ході навчальних занять, проведення оздоровчих заходів з хортингу, а також самостійно.

Базова технічна і тактична підготовка містить в собі напрацювання елементів базової техніки: стійок, переміщень, блоків, захватів, кидків, широкого арсеналу прийомів самозахисту, які застосовуються у хортингу.

Психологічна підготовка включає в себе психічний розвиток, освіту та навчання учня, формування мотивації та сприятливого відношення до навчальних завдань, розумових і фізичних навантажень, формування стану впевненості у своїх силах, здібності до зосередження та мобілізації.

Зміст фізкультурно-оздоровчої навчальної роботи відповідає вимогам даної Програми з урахуванням місцевих умов та індивідуальних особливостей учнів.