Секція 6. Хортинг – національний вид спорту України. ІІ-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів у загальноосвітніх закладах України»

Міністерство освіти і науки України
Інститут проблем виховання НАПН України
Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів у загальноосвітніх закладах України», яка відбудеться 23 – 24 квітня 2015 року на базі Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
У роботі конференції передбачається розгляд таких питань:
1.       Козацька педагогіка: історико-педагогічний та методологічний аспекти.

2.       Специфіка організації  військово-патріотичного виховання молоді у ліцейних взводах і козацьких класах.

3.       Евристично-гуманістичний підхід до організації навчально-виховного процесу юних козачат.

4.       Туристсько-екологічна діяльність джур і козачат.

5.       Дитячі ідеали і цінності: можливості їх реалізації засобами козацької педагогіки.

6.       Хортинг – національний вид спорту України.

7.       Козацькі види боротьби, пісні й танці як складові національного виховання учнів.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій і майстер-класів. Реєстрація учасників конференції – 23 квітня 2015 року у фойє центрального корпусу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 9.00 до 10.00.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Тези доповідей будуть видрукувані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції.

Статті, що відповідають вимогам ВАК, будуть опубліковані після конференції у науково-педагогічному журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми) (додаткова інформація розміщена на сайті www.sspu.sumy.ua).

Тези приймаються до друку українською або російською мовою.  Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінки формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezykonf.
Статті для публікації у науково-педагогічному журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології»  подаються одночасно з тезами або під час роботи конференції.  Оформлення та змістова структура: статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською або російською  мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.
Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 8–12 сторінок формату А4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегль –14; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Petrov_stattikonf.
Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора(ів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті, а також між заголовком та анотацією – інтервал 2.
Анотації містять: стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті; через 1 інтервал, кегль 14, курсивом.
Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 номер джерела за списком літератури, 87 сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 2223].
Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».
Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» №3 за 2008 р.
ЛІТЕРАТУРА
1.  Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К. : Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.
2.  Мацько Л. І. Матимемо те, що робимо: до питання формування мовної культури / Любов Мацько // Дивослово. – 2001. – № 9. – С. 23.
Для участі у конференції необхідно:
·           до 01.04.2015 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез доповіді;
·           до 20.04.2015 – текст статті на диску або надісланий електронною поштою (ті, хто не має наукового ступеня, додають рецензію наукового керівника).
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, кафедра педагогічної творчості та освітніх технологій, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 для Літвінової Тетяни Іванівни.
Електронний варіант тез доповіді, статті, заявки та копії квитанцій просимо надсилати електронним листом на адресу: pedtvor10@mail.ru
Довідкова інформація для учасників конференції
1.  Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
2.  Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
3.  Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
4.  Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном (0542) 68-59-46 (Літвінова Тетяна Іванівна); моб. 095-645-92-72 (Лях Віктор Васильович) або за електронною адресою pedtvor10@mail.ru