Організаційно-методичні вказівки

Мета та завдання спортивної підготовки
 
       Спортивна підготовка спортсменів хортингу - це педагогічний процес, метою якого є досягнення високих спортивних результатів.
Мета тренування обумовлює послідовне вирішення різних за масштабом загальних та окремих завдань, основні з яких можна сформулювати наступним чином:
- забезпечення всебічної фізичної підготовленості;
- формування техніко-тактичної підготовленості;
- підвищення рівня тренованості;
- організація виховної роботи на засадах загальнолюдської моралі;
- прищеплення навичок щодо дотримання спортивної етики та дисципліни;
- зміцнення здоров'я, дотримання вимог особистої та громадської гігієни, гігієни тренування та режиму спортсмена, організація лікарського контролю,
- систематична участь в офіційних спортивних змаганнях з хортингу.
       Програма навчально-тренувальних занять з хортингу складена відповідно до вимог цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації», затвердженої Указом Президента України від 1 вересня 1998 року N2963/98 розробленої на основі 3акону України «Про фізичну культуру i спорт».
       Відповідно до цієї програми перед спортивною групою ставляться наступні завдання:
1. 3дійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечувати зміцнення їхнього здоров'я й різнобічний фізичний розвиток.
2. Створення сприятливих умов для задоволення потреби широких верств населення в збереженні здоров'я й активному відпочинку.
3. Створення умов для професійної орієнтації молоді в області спортивно-оздоровчої діяльності, залучення дітей та юнацтва до занять хортингом.
4. Створення матеріально-технічної й методичної бази для залучення дітей i підлітків до здорового способу життя, профілактики правопорушень i використання виду спорту - хортинг, як засо6у відродження бойових і культурних традицій українського народу, виховання патріотизму, любові до Батьківщини, високих цивільних ідеалів, необхідності використання знань та вмінь хортингу на добрі справи, мотивації фізичного й духовного самовдосконалення особистості.
       Для рішення цих завдань керівники спортивної групи й інструкторський склад у своїй повсякденній практиці повинні приділяти особливу увагу:
- створенню умов для проведення регулярних круглорічних занять, прищеплювати інтерес тих, хто займається до вибраного ними виду спорту - хортинг;
- організації систематичної виховної роботи в дусі моральних принципів, прищеплюванню юним спортсменам навичок дотримання спортивної етики, організованості, дисципліни;
- чіткій організації навчально-виховного процесу, використанню даних науки й передової практики як найважливіших умов систематичного вдосконалювання спортивної майстерності й вольових якостей тих, хто займається;
- систематичному проведенню спортивних змагань i активній участі спортсменів в змаганнях свого колективу, району, міста, області, всеукраїнських змаганнях з хортингу;
- оволодінню спортсменами необхідних теоретичних знань, (відповідно до вимог "Міжнародної Програми Хортингу") як фактору підвищення якості й продуктивності занять;
- залученню батьківського активу до участі в організації навчально-виховної роботи.
 
Зміст спортивної підготовки
 
       До спортивної підготовки входять: фізична, технічна, психічна тактична, теоретична та інтегральна підготовки.
       Фізичну підготовку поділяють на:
- загальну фізичну підготовку (ЗФП), яка спрямована на підвищення загальної працездатності;
- допоміжну фізичну підготовку (ДФП), яка скерована на розвинення координаційних здібностей, швидкості реакції на об'єкт, що рухається, розширення можливостей передбачення (щодо напрямку атаки та інших дій суперника);
- спеціальну фізичну підготовку (СФП), спрямовану на розвинення спеціальних фізичних якостей;
- функціональну фізичну підготовку (ФФП), яка забезпечує "виведення" спортсменів хортингу на високі обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень.
       У технічній підготовці виділяють:
- ударну і блокуючу техніку рук;
- ударну і блокуючу техніку ніг;
- техніку кидків із стійки;
- техніку в положенні лежачи;
- техніку стійок і захватів;
- техніку падіння;
- техніку виведення з рівноваги;
- техніку збереження рівноваги;
- техніку контрприйомів.
       До психологічної підготовки входять:
- базова - психічне розвинення, освіта й навчання;
- тренувальна - формування значущих мотивів та сприятливого відношення до тренувальних завдань і навантажень;
- змагальна - формування стану оптимальної бойової готовності (ОБГ), здібності до уважності та мобілізації.
       Тактична підготовка може бути:
- індивідуальною - складання плану проведення бою, змагання;
- груповою - добір та розставлення спортсменів хортингу у команді, тактика боротьби;
- командною - формування команди, визначення командних та особистих завдань у командних змаганнях.
При цьому розрізнюють такі види тактики:
- тактика проведення технічної дії (у стійці або лежачи);
- тактика проведення бою з суперником;
- тактика проведення турніру.
       Теоретична підготовка - формування у спортсменів хортингу спеціальних знань, потрібних для успішної діяльності в хортингу. Може здійснюватися у ході практичних занять та самостійно.
       Інтегральна підготовка "обкатка" спрямована на придбання змагального досвіду, підвищення стійкості до змагального стресу і надійності виступів. Може здійснюватися у процесі змагань і модельних тренувань.
 
Принципи спортивної підготовки
 
       Навчально-тренувальні завдання вирішуються на засадах реалізації трьох груп принципів:
- загальнопедагогічних (дидактичних) - виховного навчання, свідомості та активності тих, хто займається, наочності, систематичності, доступності та індивідуалізації, міцності та прогресування;
- спортивних - спрямованості до вищих досягнень, спеціалізації та індивідуалізації, єдності усіх видів підготовки, безперервності та циклічності тренувального процесу, поступовості підвищення вимог, хвилеподібності динаміки навантажень;
- методичних:
а) випередження - випереджаюче щодо технічної підготовки
розвинення фізичних якостей, раннє опанування складних
елементів техніки, створення перспективних комбінацій хортингу;
б) універсальності - формування ефективної техніки нападу і захисту в боротьбі стоячи та лежачи;
в) домірності - оптимальний та збалансований розвиток фізичних якостей;
г) сполученості - пошук засобів, які б дозволяли вирішувати водночас декілька завдань, наприклад поєднувати технічну і фізичну підготовки;
д) надмірності - застосування тренувальних навантажень, які перевищують у 2-3 рази змагальні, опанування нестандартних, ризикованих технічних елементів і комбінацій, що ставлять суперника у безвихідь;
є) моделювання - широке використання різних варіантів моделювання змагальної діяльності в тренувальному процесі;
ж) централізації - підготовка найбільш перспективних спортсменів на центральних зборах із залученням до роботи з ними кращих спеціалістів.
 
Етапи багаторічної підготовки
 
       Підготовка спортсменів від початківця до майстра спорту України міжнародного класу являє собою єдину систему, структурні частини якої взаємозв'язані і обумовлені потребою досягнення визначеної заздалегідь мети.
       В процесі багаторічної підготовки виділяють три вікові зони:
- вікова зона перших успіхів;
- вікова зона оптимальних можливостей;
- вікова зона збереження високих результатів.
Такий розподіл дозволяє краще систематизувати структуру тренувального процесу і точніше визначити період напружених тренувань.
       Багаторічна підготовка в хортингу поділяється на п'ять етапів:
перший - посвячення в хортингу (етап початкової підготовки): групи початкової підготовки 1-2-го років навчання, вік учнів - 8-10 років;
другий - загального удосконалення (етап попередньої базової підготовки): навчально-тренувальні групи 3-6-го років навчання, вік учнів -10-13 років;
третій - індивідуального удосконалення (етап спеціалізованої базової підготовки): групи спортивного удосконалення 7-10-го років навчання, вік учнів -13-17 років;
четвертий - вищої спортивної майстерності (етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей): групи вищої спортивної майстерності, вік спортсменів- старші 16 років (для дівчат-14);
п'ятий - етап збереження рівня спортивних досягнень.
 

Анимашки линии, Линии анимашки, разные анимашки | Smayli.ru