ЗАКОН УКРАЇНИ: Про молодіжні та дитячі громадські організації

ЗАКОН УКРАЇНИ: Про молодіжні та дитячі громадські організації
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 1, ст.2 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 18-рп/2001 від 13.12.2001 )
 
Цей Закон  визначає  особливості  організаційних  і  правових
засад утворення та діяльності  молодіжних  і  дитячих  громадських
організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.
 
Стаття 1.  Законодавство  України  про  молодіжні  та  дитячі
громадські організації
 
Законодавство України  про  молодіжні  та  дитячі  громадські
організації складається  з  Конституції  України,
Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону
та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.
 
Стаття 2. Визначення термінів
 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
молодіжні громадські  організації - об'єднання громадян віком
від  14  до  28  років,  метою  яких  є   здійснення   діяльності,
спрямованої  на  задоволення  та захист своїх законних соціальних,
економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;
 
дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від
6 до 18 років,  метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на
реалізацію та захист своїх  прав  і  свобод,  творчих  здібностей,
задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та
соціальне становлення як повноправних членів суспільства;
 
( Положення абзацу четвертого статті 2 втратили чинність,  як
такі,  що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду  N  18-рп/2001  від 13.12.2001 ) Український
національний  комітет молодіжних організацій - спілка, що об'єднує
більшість   легалізованих  всеукраїнських  молодіжних  та  дитячих
організацій,   а   також  обласних,  Автономної  Республіки  Крим,
київських  та  севастопольських  міських  об'єднань  молодіжних та
дитячих громадських організацій.
 
Стаття 3.  Принципи  утворення  і  діяльності  молодіжних  та
дитячих громадських організацій
 
Молодіжні та  дитячі  громадські  організації  утворюються  і
діють  на  засадах  добровільності,  рівноправності   їх   членів,
самоврядування, законності та гласності, зокрема:
 
молодіжні та   дитячі   громадські   організації  зобов'язані
доводити до відома громадськості відомості про свою  діяльність  у
формах, що не суперечать законодавству;
 
інформація, що  міститься  у  статутах,  про  склад  керівних
органів,  про джерела матеріальних та інших  надходжень,  а  також
пов'язана   з   діяльністю   молодіжних   та  дитячих  громадських
організацій,  не  є  конфіденційною  або  іншою  інформацією,  яка
охороняється законом.
 
Стаття 4.   Засновники   молодіжних  та  дитячих  громадських
організацій та їх спілок
 
Засновниками молодіжних та  дитячих  громадських  організацій
можуть  бути  громадяни  України,  а  також  іноземці та особи без
громадянства,  що перебувають в Україні на законних підставах, які
досягли 15-річного віку.
 
Засновниками спілок   молодіжних   та   дитячих   громадських
організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.
 
Стаття 5.  Членство  в  молодіжних  та  дитячих   громадських
організаціях
 
Членами молодіжних  та дитячих громадських організацій можуть
бути  громадяни  України,  а   також   іноземці   та   особи   без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
 
Членами молодіжних  громадських організацій можуть бути особи
віком від 14 до 28 років,  членами дитячих громадських організацій
-  особи віком від 6 до 18 років.  Вступ неповнолітніх віком до 10
років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою
згодою батьків,  усиновителів,  опікунів або піклувальників. Особи
старшого  віку  можуть  бути   членами   молодіжних   та   дитячих
громадських   організацій  за  умови,  якщо  їх  кількість  у  цих
організаціях не перевищує третину загальної  кількості  членів;  у
складі   виборних   органів   молодіжних  та  дитячих  громадських
організацій кількість осіб  старшого  віку  не  може  перевищувати
третину членів виборних органів.
 
Обмеження щодо кількості осіб,  вік яких перевищує відповідно
28 та 18 років, у складі виборних органів не поширюється на спілки
молодіжних та дитячих громадських організацій.
 
Стаття 6.    Статус   молодіжних   та   дитячих   громадських
організацій
 
Статус молодіжних та дитячих  громадських  організацій  і  їх
спілок  визначається  відповідно до цього Закону та Закону України
"Про об'єднання громадян".
 
( Положення  частини  другої  статті 6 втратили чинність,  як
такі, що  є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду  N 18-рп/2001 від 13.12.2001 ) Молодіжний рух
в   Україні   координується   Українським  національним  комітетом
молодіжних  організацій, який є незалежною неурядовою організацією
і   має   статус   всеукраїнської  спілки  молодіжних  та  дитячих
громадських організацій.
 
У своїй    діяльності    Український   національний   комітет
молодіжних організацій керується законодавством України та власним
статутом.
 
Вступ Українського    національного    комітету    молодіжних
організацій  до  міжнародних  молодіжних  організацій  (асоціацій,
союзів тощо) не є підставою для його реєстрації як міжнародного.
 
Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій
 
Молодіжні та   дитячі   громадські   організації,  їх  спілки
користуються правами,  наданими їм Законом України "Про об'єднання
громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами.
 
Молодіжні та  дитячі  громадські  організації та їх спілки не
можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.
 
Молодіжні громадські організації можуть  вступати  у  виборчі
коаліції.
 
Членські внески  і  добровільні  пожертвування,  отримані від
юридичних  чи  фізичних  осіб,  що  спрямовуються  на   здійснення
статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
та їх спілок, не є об'єктом оподаткування.
 
Стаття 8.   Участь   молодіжних   та   дитячих    громадських
організацій у  підготовці  та  прийнятті рішень з
питань державної політики щодо дітей та молоді
 
Молодіжні та  дитячі   громадські   організації   залучаються
органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до
розроблення і  обговорення  проектів  рішень  з  питань  державної
політики щодо дітей та молоді.
 
Стаття 9.  Форми  державної  підтримки  молодіжних та дитячих
громадських організацій
 
Державна підтримка   молодіжних   та   дитячих    громадських
організацій здійснюється в таких формах:
 
надання молодіжним   та   дитячим   громадським  організаціям
інформації про державну політику щодо дітей та молоді;
 
подання методичної  та  організаційної  допомоги   з   питань
соціального становлення та розвитку молоді і дітей;
 
сприяння створенню  підприємств,  установ і організацій,  які
надають послуги молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді.
 
Молодіжні та дитячі громадські організації  звільняються  від
сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.
 
Держава здійснює підтримку і в інших формах, що не суперечать
законодавству України.
 
Стаття 10.  Фінансова  підтримка  діяльності  молодіжних   та
дитячих громадських організацій
 
( Положення  частини  першої статті 10 втратили чинність,  як
такі,  що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду  N  18-рп/2001 від 13.12.2001 ) Верховна Рада
України  при  затвердженні Державного бюджету України передбачає в
ньому  окремим  рядком видатки на підтримку спілки, членами якої є
більшість  зареєстрованих  всеукраїнських  молодіжних  та  дитячих
громадських  організацій,  а також обласних, Автономної Республіки
Крим,  київських  та севастопольських міських спілок молодіжних та
дитячих  громадських організацій, діяльність якої спрямовується на
забезпечення соціального становлення та розвитку молодих громадян.
 
( Положення  частини  другої статті 10 втратили чинність,  як
такі,  що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду  N  18-рп/2001  від 13.12.2001 ) Фінансова
підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
здійснюється через відповідні органи виконавчої влади, що працюють
з    молоддю,    органи   місцевого   самоврядування   та   спілку
всеукраїнських молодіжних громадських організацій.
 
При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки  на
реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій.
 
Органи виконавчої   влади,  органи  місцевого  самоврядування
можуть делегувати молодіжним та дитячим  громадським  організаціям
повноваження   щодо   реалізації  відповідних  програм  (проектів,
заходів).  У цьому випадку  вони  подають  молодіжним  та  дитячим
громадським  організаціям  фінансову  та  матеріальну  допомогу  і
здійснюють контроль за реалізацією  наданих  повноважень,  у  тому
числі за цільовим використанням виділених коштів.
 
Молодіжні та  дитячі громадські організації,  їх спілки,  які
одержують фінансову або іншу  матеріальну  підтримку,  зобов'язані
подавати  звіти  про  цільове використання фінансів і матеріальних
цінностей органам,  що їх надавали,  у терміни,  встановлені  цими
органами.
 
Стаття 11. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських
організацій за порушення законодавства
 
Молодіжні та дитячі громадські організації,  їх спілки несуть
відповідальність за порушення ними законодавства.
 
За неподання  звіту про використання бюджетних коштів,  інших
матеріальних цінностей,  наданих молодіжним,  дитячим  громадським
організаціям  та  їх  спілкам  або  нецільове  використання  таких
цінностей,  отримання їх з порушенням  законодавства  винні  особи
несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
 
Стаття 12. Прикінцеві положення
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
2. До  приведення  законодавства  у  відповідність із Законом
України  "Про  молодіжні   та   дитячі   громадські   організації"
нормативно-правові  акти  України застосовуються в частині,  що не
суперечить цьому Закону.
 
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:
 
внести до Верховної Ради України пропозиції  щодо  приведення
законодавчих   актів  у  відповідність  із  Законом  України  "Про
молодіжні та дитячі громадські організації";
 
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 
забезпечити перегляд і скасування органами  виконавчої  влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому
Закону;
 
відповідно до     компетенції      забезпечити      прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
4. Статутні   документи   молодіжних  і  дитячих  громадських
організацій та їх спілок,  зареєстрованих до набрання чинності цим
Законом,   протягом  року  після  його  опублікування  мають  бути
приведені  у   відповідність   із   цим   Законом.   За   поданням
легалізуючого органу або прокурора діяльність молодіжних і дитячих
громадських організацій та  їх  спілок,  статутні  документи  яких
суперечать цьому Закону, може бути заборонена в судовому порядку.
 
 
Президент України                                   Л.КУЧМА
 
м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 281-XIV