Органи юстиції України

Система органів юстиції.

Міністерство юстиції України.

Обласні, районні, міські управління юстиції

 

Систему органів і установ юстиції очолює Міністерство юстиції України.

До цієї системи входять:

Головне Управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК;

обласні управління юстиції;

Київське і Севастопольське міське управління юстиції;

районні, районні в містах, міські управління юстиції;

науково-дослідні інститути судових експертиз (Київ, Харків, Донецьк, Одеса, Львів);

республіканські курси підвищення кваліфікації працівників юстиції (Київ, Харків).

 

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток.

Мінюст України у своїй діяльності керується  Конституцією України,  законами  України,  актами  Президента України і Кабінету Міністрів України, а також  Положенням про Міністерство юстиції України.

Міністерство у встановленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання,  що  випливають  із  загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Основними завданнями Мінюсту України є:

організація здійснення державної правової політики, підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення проектів нормативних актів та міжнародних договорів з правових питань, здійснення   правової   експертизи   проектів нормативних  актів,   державна   реєстрація   нормативних   актів, систематизація законодавства України;

підготовка  за  поданням  міністерств  та  інших  центральних органів виконавчої влади щорічних планів законопроектної роботи та планів роботи з адаптації законодавства України  до  законодавства Європейського   Союзу,   координація   нормотворчої  діяльності  в центральних  органах  виконавчої  влади  та   контроль   за   цією діяльністю;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина;

організаційне та   матеріально-технічне   забезпечення  судів загальної юрисдикції, організація виконання судових рішень, роботи з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

організація роботи  нотаріату,  діяльності  щодо   реєстрації актів громадянського стану;

розвиток правової  інформатизації,  формування   у   громадян правового світогляду;

державної  реєстрації  нормативно-правових   актів міністерств,   республіканських  комітетів  Автономної  Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських  державних адміністрацій,   їх  управлінь,  відділів,  інших  підрозділів  та місцевих органів господарського управління і контролю;

здійснення легалізації   місцевих   об'єднань   громадян   та реєстрації інших юридичних осіб у  порядку,  встановленому  чинним законодавством;

здійснення у випадках, передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме  майно,  ведення  реєстру  застави рухомого майна;

забезпечення виконання завдань, покладених на службу громадянства та реєстрації фізичних осіб;

здійснення методичного   керівництва   правовою   роботою   в місцевих органах виконавчої  влади,  на  державних  підприємствах, установах  і  організаціях,  надання  зазначеним органам,  а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у  приведенні їхніх   нормативних-правових  актів  у  відповідність  до  чинного законодавства;

представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мінюсту інтересів Президента України,  Кабінету Міністрів України і  Мінюсту під час розгляду справ у судах областей,  міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

здійснення міжнародно-правового   співробітництва   в   межах повноважень;

розвиток правової   інформатизації,   формування  у  громадян правового світогляду;

організація роботи  з кадрами в апараті управління,  районних (міських)  судах,  районних,  районних  у  містах,  міських  (міст обласного  значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації.

Управління   юстиції   здійснює   свої   повноваження   як безпосередньо,  так  і  через  утворені  в  установленому  порядку районні,  районні  в  містах,  міські  (міст  обласного  значення) управління юстиції.